Pas på med kontantbetalinger ved køb og salg

Benytter du dig af kontantbetalinger ved køb og salg af dine varer, så pas på!

Med henblik på at forhindre sort arbejde og hvidvask er der nemlig indført store økonomiske konsekvenser i lovgivningen såfremt, der betales med kontanter. Reglerne har både konsekvenser for køber og sælger, og en overtrædelse af reglerne kan medføre store bøder.

Skrevet af advokat Kim Mouritsen, Ret&Råd Grønbæk-Huuse, Randers og Århus C

Konsekvenser for beløbsmodtageren (Varesælgeren)

Der er for den erhvervsdrivende sælger indført et forbud mod, at modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. (inkl. moms) og derover. Såfremt forbuddet overtrædes er det sanktioneret med store bødestraffe.

Der er for den erhvervsdrivende sælger indført et forbud mod, at modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. (inkl. moms) og derover. Såfremt forbuddet overtrædes er det sanktioneret med store bødestraffe. Efter modtagelsen er der ikke mulighed for at rette op på lovovertrædelsen ved f.eks at anmelde modtagelsen af kontanter over 50.000 kr. Bøden vil som udgangspunkt fastsættes til 25% af de beløb over beløbsgrænsen på 50.000 kr., som er modtaget i de enkelte handler, dog mindst 10.000 kr.

Reglerne findes i Hvidvaskningslovens § 2 og kan ikke omgås ved at opdele kontantbetalingen i rater, da beløbsgrænsen gælder betalinger, der er indbyrdes forbundne.

Hvidvaskningslovens § 2:

Erhvervsdrivende… må ikke modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Konsekvenser for kontantbetaleren (Køberen af varen)

Hvis din virksomhed betaler kontant for varer eller ydelser for mere end kr. 10.000 (inkl. moms) har det den konsekvens, at du ikke kan opnå et skattemæssigt fradrag for købet.

Såfremt du som erhvervsdrivende betaler dine indkøbte varer kontant, kan dette ligeledes få store økonomiske konsekvenser for din virksomhed. Beløbsgrænsen for køberen af varer er endnu lavere end ved varesælgeren. Hvis din virksomhed betaler kontant for varer eller ydelser for mere end kr. 10.000 (inkl. moms) har det den konsekvens, at du ikke kan opnå et skattemæssigt fradrag for købet. Desuden vil din virksomhed hæfte solidarisk for sælgerens evt. manglende momsafregning. Virksomheder, herunder selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber og fonde, der køber varer eller ydelser for et beløb på mindst 10.000 kr. inkl moms skal derfor enten

  • betale fakturaer over 10.000 kr (inkl. moms) digitalt eller
  • straks efter købet foretage indberetning til SKAT.

Reglen som regulerer forholdet findes i Ligningslovens § 8 Y.

Ligningslovens § 8Y:

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser for personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, selskaber m.v., … betinget af, at betaling sker via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, som sikrer identifikation af betalingsmodtager og betaler, medmindre betalingen samlet udgør højst 10.000 kr. inklusive moms. Flere betalinger, som vedrører samme leverance, ydelse, kontrakt el.lign., anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen i 1. pkt. Ved løbende ydelser eller periodiske ydelser skal flere faktureringer og betalinger ses som én samlet leverance i forhold til beløbsgrænsen i 1. pkt., når de sker inden for samme kalenderår.

Ved digital betaling forstås f.eks. betaling med dankort, via netbank eller i banken – altså andet end kontanter og check.

Ved kontant betaling forstås sedler, mønter og check.

Ved indberetning til SKAT kan virksomheden stadig få skattemæssigt fradrag og slippe for at betale, såfremt leverandøren snyder og ikke indberetter sin momsafregning.

Benyttes metoden med indberetningen til SKAT, skal dette ske senest 14 dage efter, at virksomheden har betalt kontant, og senest en måned efter modtagelse af fakturaen.

Ligesom ved varesælgeren er det ikke muligt at opdele betalingen i rater med henblik på at omgå reglerne, idet flere betalinger for samme leverance, ydelse, kontrakt eller lignende ifølge reglerne betragtes som én betaling i forhold til beløbsgrænsen.

Har du spørgsmål til denne artikel eller juridiske spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Kim Mouritsen på tlf.: +45 89 15 25 15 eller email: km@ret-raad.dk. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.