Karakteristika for Fonde

Kendetegnet ved fonde er, at de er selvejende institutioner, hvilket vil sige, at ingen udenforstående ejer dem. Som led i vores rådgivning sikrer advokaten fondens juridiske gyldighed.
  • Fonden skal have tilstrækkelige aktiver til at kunne varetage sit formål, og disse aktiver skal være definitivt adskilt fra stifterens formue således, at fondens midler aldrig må kunne blive tilbageført til stifteren eller dennes nærtstående.

  • Fonden skal have en ledelse, der er uafhængig af stifteren.

Almindelige fonde

Ved en almindelig fond forstås en fond, der ikke udøver en erhvervsaktivitet og er erhvervsdrivende jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 1, stk. 2 og § 2, stk. 1 modsætningsvis.

Ved stiftelse af almindelige fonde omfatter advokatens rolle normalt bl.a. rådgivning om udarbejdelse af vedtægter, sammensætning af bestyrelse, håndtering af stiftelseskapital, registrering i offentlige registre, mv.

Almindelige fondes forhold er reguleret af lov om fonde og visse foreninger, også kaldet fondsloven.

Loven gælder i henhold til § 1, stk. 6 ikke for almindelige fonde, hvis aktiver ikke andrager 1.000.000 kr. eller derover. En fond skal ved oprettelsen have aktiver for over 1.000.000 kr. jf. § 8, stk. 1.

Loven gælder ikke for fonde, der er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, jf. § 1, stk. 4, nr. 4.

En fond skal i sit navn benytte ordet "fond", jf. § 3.

En fond skal have en vedtægt (fundats) med et nærmere angivet indhold, jf. § 6, stk. 1.

Det er en fonds formål at foretage uddelinger i overensstemmelse med dens formål, jf. forudsætningsvis § 9.

En fond skal ledes af en bestyrelse, som skal bestå af mindst tre medlemmer jf. § 11, stk. 1.

Fondens vedtægter skal, senest tre måneder efter at fonden er blevet oprettet, indsendes til fondsmyndigheden samt til told- og skatteforvaltningen, jf. § 6, stk. 2.En fortegnelse over bestyrelsens medlemmer skal senest 3 måneder efter oprettelsen og 4 uger efter vedtaget ændring af bestyrelsen indsendes til fondsmyndigheden jf. § 11.

Når kapital- og ledelsesbetingelser er opfyldt, bliver den almindelige fond en juridisk person.

Fonde hæfter med hele deres formue for alle forpligtelser.

Ved stiftelse af almindelige fonde omfatter advokatens rolle normalt bl.a. rådgivning om udarbejdelse af vedtægter, sammensætning af bestyrelse, håndtering af stiftelseskapital, registrering i offentlige registre, mv.

Erhvervsdrivende fond

I lov om erhvervsdrivende fonde, også kaldet erhvervsfondsloven, anses en fond for erhvervsdrivende, hvis den udøver en erhvervsaktivitet jf. § 1, stk. 2, d.v.s. overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser el.lign., for hvilke den normalt modtager vederlag, udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller den har bestemmende indflydelse i én virksomhed, dvs. er en moderfond, som ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne eller i øvrigt har bestemmende indflydelse i virksomheden jf. § 2, stk. 1.

Grundkapital

En erhvervsdrivende fond skal have en grundkapital på mindst 300.000 kr., jf. § 31, som skal være fuldt indbetalt, før fonden kan registreres, jf. § 29, stk. 1.

Navn

En erhvervsdrivende fond skal i sit navn benytte ordet "fond".

Registrering

En erhvervsdrivende fond skal have en vedtægt, jf. § 27, have en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, jf. § 37, stk. 1, og have udpeget en revisor, jf. § 69. Fonden kan ikke registreres uden at bestyrelsen og revisor er udpeget jf. § 29, stk. 1.

Ledelsen

En erhvervsdrivende fond ledes af bestyrelsen jf. § 37, stk. 1., som kan ansætte en direktion bestående af én eller flere direktører, bestyrelsen og direktionen udgør ledelsen, jf. § 37, stk. 2. Flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være ansat som direktører i fonden og en direktør må ikke være formand jf. § 37, stk. 3. Bestyrelsen vælger selv sin formand, jf. § 52, stk. 1.

Bestyrelsen

Bestyrelsen skal alene varetage fondens formål og interesser, ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse skal den sikre en forsvarlig organisation af fondens virksomhed, påse at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en tilfredsstillende måde, sikre at der etableres procedurer for risikostyring og interne kontroller, at den modtager af fornødne rapporteringer om fondens finansielle forhold, at direktionen udøver sit hverv på behørig måde og at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, jf. § 38, stk. 1. Hvor bestyrelsen ikke har ansat en direktion, skal den også varetage den daglige ledelse jf. § 38, stk. 2.

Direktionen

Direktionen skal varetage den daglige ledelse og følge bestyrelsens retningslinjer og anvisninger, sikre at bogføringen og formueforvaltningen foregår på betryggende måde i overensstemmelse med lovgivningen og at kapitalberedskabet er forsvarligt, direktionen har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen konkret træffer anden bestemmelse, jf. § 42.

Forretningsorden

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af bestyrelsens opgaver, den skal tage udgangspunkt i fondens virksomhed og behov, indeholde bestemmelser om konstitution, arbejdsdeling, tilsyn med direktionen, føring af bøger, protokoller m.v., skriftlige og elektroniske møder, tavshedspligt, suppleanter, regnskabskontrol, underskrivelse af revisionsprotokol og sikring af det nødvendige grundlag for revision, jf. § 50.

Årsregnskabsmøde

Bestyrelsen skal årligt afholde et årsregnskabsmøde, hvor den skal træffe beslutning om godkendelse af årsrapporten og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud og revisor har pligt til at deltage i årsregnskabsmødet, jf. § 59.

Anbefalinger for god fondsledelse

Bestyrelsen skal redegøre for hvordan den forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god fondsledelse, hvis bestyrelsen fraviger en anbefaling, skal den redegøre herfor, jf. § 60.

Revision

En erhvervsdrivende fonds årsregnskab skal revideres af en eller flere af bestyrelsen godkendte revisorer, revisor udpeges på årsregnskabsmødet for 1 år ad gangen medmindre vedtægten måtte bestemme andet, jf. § 69. Revisor skal påse, om bestyrelsen overholder sine pligter, jf. § 73.

Uddelinger

Det påhviler bestyrelsen at foretage uddeling til fondens formål og den kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af den erhvervsdrivende fond, jf. § 77.

Legatarfortegnelse

Bestyrelsen skal årligt sammen med årsregnskabet indsende en fortegnelse over modtagere af uddelinger fra fonden jf. § 80.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Lov om Erhvervsdrivende fonde blev vedtaget den 25.6.2014 og trådte i kraft den 1.1.2015. Bestyrelsen skal ved førstkommende møde i 2015 bringe vedtægten og bestyrelsen i overensstemmelse med loven, igangværende udpegningsperioder respekteres, dog skal bestyrelsen bringes i overensstemmelse med loven senest 4 år efter lovens ikrafttræden, jf. § 133, stk. 5 og 6. En aftale med en administrator skal bringes i overensstemmelse med loven senest ved udgangen af 2015. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden senest ved udgangen af 2015. Bestemmelsen om udpegning af revisor skal opfyldes senest ved førstkommende regnskabsmøde efter lovens ikrafttræden.

Advokatens rolle

Ved stiftelse og ændringer af erhvervsdrivende fonde omfatter advokatens rolle normalt bl.a. rådgivning om udarbejdelse af vedtægter, udarbejdelse af forretningsorden, stillingtagen til anbefalinger af god fondsledelse, sammensætning af bestyrelsen, håndtering af stiftelseskapital, registrering i offentlige registre, valg af revisor, rådgivning om uddelinger, konsolidering m.v. For at sikre fondens ledelse mod økonomisk ansvar for fondens stiftelse og efterfølgende aktiviteter, anbefales det søge rådgivning hos en advokat der har erfaring med fonde.

Registrering i Erhvervsstyrelsen

Registrering kan eventuelt overlades til en advokat med fonde som kompetenceområde.

Har du spørgsmål omkring oprettelse af en fond, så kontakt advokat Jens Hessel på jhe@ret-raad.dk