120-dages reglen - kan jeg blive opsagt, når jeg er syg?

Kan jeg blive opsagt, hvis jeg bliver syg?

Sygdom kan man jo ikke ”gøre for”, og det er derfor såkaldt lovligt forfald, hvis du bliver syg og ikke kan udføre dit arbejde. Til gengæld har du pligt til at meddele din arbejdsgiveren, at du er syg. Du er dog ikke forpligtet til at fortælle, hvad du fejler, og heller ikke pligt til på eget initiativ at indsende en lægeerklæring.

Skrevet af advokat Jette Jessen, Ret&Råd Hinnerup Syd

Din arbejdsgiver kan til enhver tid forlange, at sygefraværet dokumenteres lægeligt ved en mulighedserklæring eller en friattest. En mulighedserklæring tager udgangspunkt i, om der er arbejdsopgaver, som du vil kunne udføre på trods af sygdommen. Den udfyldes dels af dig og din arbejdsgiver, og dels af dig og din læge. Udgiften til erklæringen betales af arbejdsgiveren.

Det kan være misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvis du ikke er villig til at medvirke til indhentelse af en friattest

En friattest er mere en ”gammeldags” lægeerklæring, hvor arbejdsgiveren kan kræve og betale for, at medarbejderens private praktiserende læge eller en speciallæge udtaler sig om, hvorvidt fraværet kan begrundes i sygdom. Lægen skal også udtale sig om, hvor længe sygemeldingen må forventes at vare.

Du har pligt til at medvirke til indhentelse af friattest

Det kan være misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvis du ikke er villig til at medvirke til indhentelse af en friattest. Som minimum vil nægtelsen dog kunne være grundlag for en advarsel om, at efterkommes det ikke inden en given frist, vil du kunne bortvises. En mulighedserklæring kræver af naturlige grunde et vist samarbejde eller samtale mellem arbejdsgiver og medarbejder, og det kan afhængig af sygdommens karakter være vanskeligt eller umuligt.

Får jeg løn, når jeg er syg?

Funktionærer har ret til fuld løn under sygdom, mens ikke-funktionærer ofte er omfattet af en overenskomst, hvor der vil være særlige aftaler om aflønning under sygdom. Det offentlige betaler/refunderer sygedagpenge til arbejdsgiveren, når forskellige tidsmæssige og arbejdsmæssige betingelser er opfyldt.

Hvis en funktionær bliver syg i sin ferie eller umiddelbart før feriens begyndelse, har vedkommende ret til erstatningsferie for de feriedage, hvor vedkommende var syg.

Mange tror fejlagtigt, at en sygemeldt medarbejder ikke kan opsiges. Det er også en udbredt opfattelse, at en sygemeldt medarbejder kun kan opsiges, hvis sygemeldingen har varet længere end 120 dage.

Arbejdsgiveren må ikke opsige en sygemeldt medarbejder, eller må han?

Mange tror fejlagtigt, at en sygemeldt medarbejder ikke kan opsiges. Det er også en udbredt opfattelse, at en sygemeldt medarbejder kun kan opsiges, hvis sygemeldingen har varet længere end 120 dage.

Ingen af delene er rigtige. En arbejdsgiver kan godt opsige en sygemeldt medarbejder som f.eks. en funktionær, det skal blot være sagligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold, som ved ”almindelige” opsigelser.

Det interessante spørgsmål er, om virksomheden kan opsige en medarbejder, fordi vedkommende er syg, altså med dette som den bærende begrundelse.

Er der tale om sygdom af kortere varighed, kan man klart ikke opsige en medarbejder med sygdommen som den bærende begrundelse. Jo længere sygemeldingen varer, og jo mere uvist det er, hvornår den slutter, desto bedre muligheder er der for, at arbejdsgiveren kan dokumentere nødvendigheden af opsigelsen, begrundet i virksomhedens økonomi eller tilrettelæggelsen af fornuftige arbejdsrutiner.

Hvis opsigelse herefter sker, vil funktionæren kunne opsiges med lovens sædvanlige opsigelsesvarsler.

Mange overenskomster indeholder bestemmelser om, at sygemeldte medarbejdere slet ikke kan opsiges i de f.eks. første 4-6 måneder, hvor vedkommende er sygemeldt. Det betyder, at hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en sådan overenskomst, så skal man virkelig overveje alternative muligheder, inden der opsiges.

120-dages reglen

120-dages reglen er en særlig bestemmelse, som fremgår af Funktionærlovens § 5. Her fastslås, at parterne i ansættelsesaftalen kan bestemme, at funktionæren kan opsiges med et forkortet varsel på blot en måned, hvis vedkommende har været syg i 120 dage (ca. 4 måneder) inden for de seneste 12 måneder.
Opsigelsen skal dog ske i umiddelbar forlængelse af udløbet af de 120 dage, og mens medarbejderen stadig er sygemeldt.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Ansættelse & arbejde kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Jette Jessen, Ret&Råd Hinnerup Syd.