Kan en psykisk lidelse være en arbejdsskade?

Kan en psykisk lidelse være en arbejdsskade?

En arbejdsskade er en medicinsk dokumenteret sygdom, der er forårsaget af særlige påvirkninger, som du på grund af dit arbejde har været mere udsat for end personer, der ikke har været beskæftiget indenfor dit område. De psykiske lidelser er ofte svære at vurdere, simpelthen fordi sygdommen kan være svær at beskrive, og fordi den udvikler sig over tid.

Psykisk arbejdsbelastning i form af høje krav på arbejdet, særligt kombineret med manglende støtte på arbejdspladsen, kan føre til psykiske lidelser. Den psykosociale belastningstilstand er ikke i sig selv en sygdom, men en tilstand, der kan føre til forskellige sygdomme.

Skadelidte har bevisbyrden for, hvorvidt en arbejdsbyrde overstiger, hvad man som ansat må tåle, og bevisbyrden for, at pågældende psykiske lidelser har sit udspring i vedkommendes arbejdsrelationer. Dette følger af retten i Svendborgs dom af 22. maj 2009. Her blev en arbejdsgiver frifundet for et erstatningskrav begrundet i stressrelateret sygdom. Dommen blev anket af skadelidte, men senere hævet ved Østre Landsret.

Antallet af psykiske lidelser, der anmeldes hos Arbejdsskadestyrelsen, er stigende, og særligt kvinder står for anmeldelsen af de psykiske lidelser.

Ved vurderingen af den psykiske lidelses i en arbejdsrelation er det af afgørende betydning, at de arbejdsmiljømæssige forhold betragtes, samt skadelidtes psykologiske vurderes. I Højesterets dom af 15. november 2011 dømmes en arbejdsgiver erstatningspligtig overfor skadelidte. Det fremgår i dommens begrundelse, at det er ubestridt, at skadelidte blev påført en psykisk skade som følge af begivenhedsforløbet under en personaleweekend, hvilket dokumenteres i to forskellige erklæringer fra henholdsvis psykolog og speciallæge i psykiatri.

Øget antal anmeldelser om psykiske lidelser

Antallet af psykiske lidelser, der anmeldes hos Arbejdsskadestyrelsen, er stigende, og særligt kvinder står for anmeldelsen af de psykiske lidelser.

Samfundet har fået en øget bevidsthed omkring de psykiske lidelser og er blevet opmærksom på sammenhængen mellem psykiske lidelser og arbejdsbelastning. Erstatningen for en psykisk arbejdsskade er fire gange så høj som erstatningen i en gennemsnitlig erhvervssygdomssag. De høje erstatninger viser, at dem, som får anerkendt en psykisk arbejdsskade, er meget mærket af deres skade og har en høj risiko for helt at miste kontakten til arbejdsmarkedet.

PTSD - Posttraumatisk stresssyndrom

Sygdommen posttraumatisk stresssyndrom, PTSD, er som den eneste psykiske lidelse pr. 1. januar 2005 optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Diagnosen, og ligeledes Arbejdsskadestyrelsens kriterier til anerkendelse af den psykiske lidelse PTSD, er, at skadelidte har været udsat for traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed, der var af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur. Symptomerne på den psykiske lidelse skal opstå inden for seks måneder efter, at skadelidte har haft de traumatiske oplevelser.

Arbejdsskadestyrelsen anerkender ligeledes flere og flere sager om depression som følge af langvarig arbejdsmæssig belastning, idet længere tids psykisk belastning på arbejdet og betydelig udsættelse for stress, udvikler sig til depression ifølge udredning af 2008 af dr.med. Bo Netterstrøm.

Denne udvidelse af adgangen til at få anerkendt psykiske lidelser som omfattet af Arbejdsskadesikringsloven, samt den øgede opmærksomhed omkring psykiske lidelsers mulige sammenhæng med arbejdsrelateret belastning, vil med stor sandsynlighed fremover betyde en stigning i sager med krav om erstatning.

Læs mere om ansættelsesret her.