Succession i aktier og generationsskifte

Succession i aktier og generationsskifte

Der gælder lempelige skatteregler for generationsskifte med aktier, så erhververen kan indtræde i overdragerens retsstilling ved succession.

Kontakt advokat Jens Hessel, Ret&Råd Bredgade, for råd og vejledning på telefon 33 11 77 29 eller jhe@ret-raad.dk

Ved succession eller generationsskifte indtræder erhververen i overdragerens skattemæssige stilling. Der skal ikke betales aktieavanceskat i forbindelse med overdragelse af aktier. Avanceskat skal først betales, når erhververen til sin tid afstår aktierne. Der skal derimod stadig betales eventuel gave- eller boafgift ved alle overdragelser.

Beskatningen bliver ens ved overdragelse af aktier i levende live og ved død. Det er et, at aktierne kun skal udgøre mindst 1 % af aktiekapitalen.

Ved succession eller generationsskifte indtræder erhververen i overdragerens skattemæssige stilling.

Overdragelse ved succession til nære medarbejdere kan ske efter tre års fuldtidsbeskæftigelse inden for fem år. Der stilles ikke krav om beskæftigelse på overdragelsestidspunktet. Succession kan både ske i et selskabs aktier og i en personlig virksomhed.

Kredsen af personer, hvortil man kan gennemføre familiemæssig succession i levende live, dvs. ved et generationsskifte, omfatter ægtefælle, børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn og samlever. Ved død er det kun arvinger og legatarer, der kan succedere.

Efter en gennemført succession eller et generationsskifte vil virksomheden kunne føres tilbage til den tidligere ejer. Efter at en virksomhed er overdraget, kan der indtræffe omstændigheder, som bevirker, at det er bedst, at den føres tilbage. Der gives generelt adgang til tilbagesalg ved succession eller et generationsskifte inden for de første to år efter en overdragelse.

Der gives bedre mulighed for succession eller generationsskifte i en erhvervsmæssig del af en ejendom. Erhvervsejendomme, der udlejes, kan ikke overdrages ved succession.

En ægtefælle vil derimod kunne succedere i den anden ægtefælles skattepligtige faste ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, både mens ægtefællen lever og ved ægtefællens død.