Hvornår må man udlodde udbytte i et selskab?

Når man driver virksomhed i selskabsform, opnår ejerne begrænset hæftelse for selskabets forpligtelser. Men det betyder også, at pengene, der er investeret i selskabet, tilhører selskabet. Der er derfor opsat begrænsninger for, hvordan og hvornår selskabets penge kan udloddes til ejerne.

Når man ejer et selskab, er der kun to måder, hvorved man lovligt kan modtage aktiver fra selskabet; løn eller udbytte. Hvis udbetalingen ikke kan kategoriseres som enten løn eller udbytte, vil der være tale om et ulovligt aktionærlån, som skal tilbagebetales til selskabet, og derudover udløser en beskatning af aktionæren – selvom lånet i øvrigt tilbagebetales.

Ordinært eller ekstraordinært udbytte

Udbytte kan udloddes enten som ordinært udbytte, i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling på baggrund af selskabets årsregnskab, eller som ekstraordinært udbytte i løbet af året.

Det er en betingelse for udlodning af både ordinært udbytte og ekstraordinært udbytte, at selskabet efter udlodningen fortsat har et forsvarligt kapitalberedskab – dvs. at selskabet løbende kan opfylde sine forpligtelser. Det er selskabets ledelse (direktør og bestyrelse, hvis der er en sådan), der skal sikre, at der ikke udloddes for meget, og ledelsen er således altid ansvarlig for, at en udlodning af udbytte ikke er til skade for selskabet og dets kreditorer.

Betingelserne for, at der kan udloddes ordinært udbytte er, at beløbet, der udloddes, er til rådighed i henhold til den seneste årsrapport. Der betyder, at selskabet skal have genereret et overskud, og at selskabets ledelse tiltræder, at det er forsvarligt at udlodde udbytte. Derudover er udlodning af udbytte en generalforsamlingsbeslutning, der skal besluttes af ejerne af selskabet ved simpelt flertal.

Udlodning af ekstraordinært udbytte er ligeledes en generalforsamlingsbeslutning. Der skal derfor indkaldes til og afholdes ekstraordinær generalforsamling i selskabet, hvor udbyttet skal vedtages ved simpelt flertal. Derudover skal der ved beslutning om udlodning af udbytte i aktieselskaber vedlægges en balance, og hvis det er mere end 6 måneder efter, der er aflagt regnskab, skal der udarbejdes en mellembalance, der viser, at der er tilstrækkelige midler til udlodningen.

Hvis der udloddes andre værdier end kontanter som udbytte, skal der laves en vurderingsberetning, der angiver, at udbyttebeløbet mindst svarer til den ansatte værdi af de andre værdier end kontanter, der udloddes.