Hvornår kan kreditor fradrage sine tab på debitorer?

Hvornår kan kreditor fradrage sine tab på debitorer?

Når et tab er konstateret, har kreditor mulighed for at afskrive sit tab henholdsvis moms- og skattemæssigt. Der er dog mange forudsætninger, der skal være opfyldt forinden. Læs her hvilke.

Skrevet af advokat Jes Weyhe Grønbæk, Ret&Råd Randers

Tabet skal være konstateret

For at kunne fratrække et tab enten skattemæssigt eller momsmæssigt er det et krav, at tabet skal kunne betragtes som konstateret, altså skal kunne gøres endeligt op. Ifølge praksis betragtes et tab blandt andet som konstateret, når: 

  • det ved afslutningen af konkurs- og dødsboer (gældsfragåelsesboer) doku-menteres, at der ikke er opnået fuld dækning for det anmeldte krav. 
  • det af fogedbogen fremgår, at indbringelse af fordringen for fogedretten har været forgæves, herunder såfremt debitor har afgivet en insolvenserklæring. 
  • en personligt drevet virksomheds faste ejendomme, dvs. såvel beboelses- som erhvervsejendomme, er bortsolgt ved tvangsauktion, uden at kreditor derved har fået dækning for sit tilgodehavende. 

Det er ligeledes muligt for selskaber at fradrage forventede tab på tilgodehavender - det såkaldte lagerprincip. 

Herudover gælder det særlige for selskaber med mange debitorer, at der tillades en procentvis nedskrivning, hvorved der ikke sker en individuel vurdering af de enkelte debitorer. 

Skattemæssigt fradrag

Tab på en debitor skal fradrages i det indkomstår, hvori tabet er konstateret. 

Det kræves endvidere, for at tabet kan fradrages, at man som kreditor har udtømt alle sine muligheder for at få pengene inddrevet igennem inkasso, fogedret m.v. Der gælder dog en undtagelse hertil, såfremt det tydeligt ikke vil kunne lade sig gøre at få tilgodehavendet tilbage igennem retsforfølgning, eksempelvis på grund af debitors åbenlyse manglende betalingsevne. Her kræves det ikke, at man som kreditor har udtømt alle inddrivelsesmuligheder. 

Tilsvarende undtagelse gør sig gældende, såfremt debitor er forsvundet. I dette til-fælde skal kreditor dog kunne påvise rimelige undersøgelsesforanstaltninger.

Momsmæssigt fradrag

Moms af tab på en debitor kan fratrækkes på det tidspunkt, tabet er konstateret jf. ovenfor. Der er i forbindelse med dette strenge krav til dokumentationen. 

Såfremt man som kreditor har et tilgodehavende, der ikke overstiger kr. 3.000 inkl. moms, er det muligt at fradrage tabet ved blot at kunne dokumentere, at man har rykket debitor forgæves, og at handelsforbindelsen mellem kreditor og debitor er brudt. 

For tilgodehavender på over kr. 3.000 inkl. moms gælder samme regler for fradraget som ved skattemæssigt fradrag, altså at tilgodehavendet skal være søgt tilbagebetalt igennem fogedretten m.v. Dvs. man skal have udtømt sine inddrivelsesmuligheder. 

Fradrag på tab på debitorer, uanset om dette er skattemæssigt eller momsmæssigt, sker således ud fra en konkret vurdering af den enkelte sag med baggrund i ovenstående kriterier, medmindre der er tale om et selskab med et betydeligt antal debitorer.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk rådgivning i øvrigt, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter, advokat Jes Weyhe Grønbæk, Ret&Råd Randers, på mail: jwg@ret-raad.dk eller tlf.: +45 89 15 25 22. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.