Hvordan er jeg stillet, hvis min arbejdsplads går konkurs?

I langt de fleste ansættelsesforhold er løn udbetalt bagud, dvs. at lønmodtageren har ydet sit vederlag før han får lønnen udbetalt. Man er derfor som lønmodtager nødt til at satse på, at arbejdsgiveren er i stand til at udbetalte løn for det arbejde man har udført.

Hvis en lønmodtager ikke får udbetalt sin løn, har man forskellige muligheder for at opkræve sin løn, f.eks. igennem sin fagforening. For at sikre lønmodtagere mod at de arbejder, uden at få betaling herfor, har man i konkurssituationer stillet lønmodtagerne bedre end de fleste andre kreditorer.

Hvis en arbejdsgiver går konkurs, har lønmodtagerne som udgangspunkt mulighed for at få lønnen gennem Lønmodtagerens Garantifond.

En lønmodtager skal anmelde sit krav til LG ikke senere end 4 måneder efter at arbejdsgiveren er erklæret konkurs.

Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Lønmodtagerenes Garantifond var oprettet til sikring af lønmodtageres krav på løn m.v. i tilfælde af f.eks. arbejdsgiverens konkurs eller død, eller ved virksomhedens ophør. Fonden sikrer også lønmodtageres krav i forhold til virksomheder, der virker i flere medlemsstater inden for EU og EØS. Der er dog visse betingelser der skal være opfyldt, bl.a. stilles der krav om, at lønmodtageren sædvanligvis udfører eller udførte sit arbejde i Danmark og virksomheden kan anses for insolvent.

En lønmodtager skal anmelde sit krav til LG ikke senere end 4 måneder efter at arbejdsgiveren er erklæret konkurs. Fristen er dog forlænget til 6 måneder, hvis arbejdsgiveren er ophørt og insolvent.

Fonden kan i det enkelte tilfælde i alt højst udbetale 160.000 kr., efter skat,  til hver lønmodtager. Dette betyder, at såfremt man har flere penge til gode hos arbejdsgiveren, vil man skulle rejse krav herom i konkursboet og alene få beløbet, såfremt der er dækning herfor i konkursboet.

Konkurs

Når en arbejdsgiver er erklæret konkurs, overtager konkursboet virksomheden og kurator står faktisk for den daglige drift af virksomheden. Kurator skal tage stilling til medarbejderens ansættelse, dvs. om deres ansættelseskontrakt skal opsiges eller om konkursboet fortsat ønsker at gøre brug af arbejdskraften. Dette kan være aktuelt, såfremt virksomheden har ordrer som kan færdigproduceres og give en indtægt i boet.

Hvis konkursboet ønsker, at en medarbejder forsætter sin ansættelse, skal medarbejderen sikre sig en garanti, eller indeståelse for sin lønudbetaling, således at medarbejderen ikke risikerer at arbejde uden at få løn. LG dækker kun løn som er oparbejdet før konkursens indtræden, men konkursboet dækker den løn som er optjent efter konkursens indtrædelsen.

En medarbejder kan også vælge at opsige ansættelseskontrakten i tilfælde af konkurs, men der skal foreligge særlige omstændigheder for opsigelsen, f.eks. nedgang i løn eller andre arbejdsopgaver.  

At en arbejdsgiver går konkurs kan have store konsekvens for hans medarbejdere, men også den almindelige kreditor. Lønmodtagere er dog stillet bedre end mange andre kreditorer i forhold til deres krav i konkursboet.  

Dækningsrækkefølge ved konkurs

I tilfælde af konkurs er er de forskellige krav dækket i en bestemt rækkefølge, således at der er visse krav der går forud for andre krav. De krav som har 1. prioritet, er  f.eks. omkostninger ved konkursens indtræden og boets behandling.

Herefter dækkes udgifterne som er anvendt til at forsøge at tilvejebringe en samlet ordning af skyldnerens økonomiske forhold og omkostninger ved påbegyndt likvidation af et aktieselskab eller anpartsselskab.

Efter disse krav, dækkes krav på løn og andet vederlag for arbejde i skyldnerens tjeneste, som er forfaldet i tidsrummet fra 6 måneder før fristdagen indtil konkursdekretets afsigelse.

At en arbejdsgiver går konkurs kan have store konsekvens for hans medarbejdere, men også den almindelige kreditor. Lønmodtagere er dog stillet bedre end mange andre kreditorer i forhold til deres krav i konkursboet.  

Huskeliste

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, skal en medarbejder gøre/overveje følgende:

  • Kontakte fagforeningen eller en advokat som kan hjælpe med anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond og sikre din rettighed.
  • Møde op på arbejde, medmindre du har fået skriftlig meddelelse om andet.
  • Hvis du skal arbejde for konkursboet, skal du have en sikkerhed for din lønudbetaling.
  • Du kan som medarbejder også vælge at opsige din ansættelsesforhold.
  • Tilmelde dig som ledig hos dit nærmeste jobcenter, hvis du bliver opsagt.
Kontakt din lokale Ret&Råd advokat, såfremt du vil sikre dig de bedste rettigheder som medarbejder.