Gældssanering

Hvor stor skal gælden være, før du kan opnå gældssanering?

Mange har en så stor gæld, at de ikke kan overskue at betale gælden tilbage. I sådanne tilfælde bør det undersøges, om der kan indgås en frivillig aftale med kreditorerne om akkord (nedskrivning af gælden) eller tilbagebetaling på lempeligere vilkår.

En anden mulighed er at søge en gældssanering. En kendelse om gældssanering kan gå ud på, at gælden nedskrives til et mindre beløb, der afbetales over typisk 5 år. Gælden kan også helt bortfalde.

Hvor stor skal gælden være?

I gældssaneringssagerne møder vi ofte spørgsmålet om, hvor stor gælden skal være for at opnå gældssanering. Det er der ikke et entydigt svar på.

Efter konkurslovens § 197 kan der afsiges kendelse om gældssanering, hvis skyldneren godtgør, at skyldneren ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, og det må antages, at gældssanering vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold.
Det er derfor en samlet vurdering af skyldnerens forhold der afgør om, der kan opnås gældsanering. En nylig afgørelse fra Østre Landsret (U.2014.313 Ø) viser dette meget godt.

Vi hjælper hvert år mange med at få en oversigt over en ellers uoverskuelig gæld. Vi undersøger økonomien og vurderer, om der er udsigt til at opnå gældssanering eller indgå en frivillig akkordaftale med kreditorerne.

I denne sag var skyldneren 35 år og havde en årlig skattepligtig indkomst på 489.000 kr. Skyldnerens samlede gæld udgjorde ca. 432.000 kr., der for størstedelens vedkommende vedrørte et hus, som han i forbindelse med en skilsmisse solgte på tvangsauktion. Han boede nu til leje, og han mente selv at hans budget viste, at han havde en samlet mulighed for at afdrage på sin gæld med 3.192 kr. pr. år.

Dette var skifteretten ikke helt enig i. Skifteretten fandt, at skyldneren havde en indtægt på ca. 21.500 kr. om måneden og budgetudgifter relevante for en gældssaneringssag på ca. 12.200 kr. om måneden. Med et rådighedsbeløb på ca. 6.000 kr. til de øvrige udgifter, skønnede skifteretten, at gælden ville kunne afvikles inden for ca. 10 år, og at nedskrivningsprocenten i forbindelse med en gældssaneringssag måtte forventes at blive omkring 50 %.

På den baggrund fandt skifteretten, at skyldnerens gæld sammenholdt med hans alder ikke havde en sådan størrelse, at en fuldstændig afvikling af gælden må anses for udsigtsløs. Betingelserne for gældssanering i konkurslovens § 197, stk. 1, var derfor ikke opfyldt.

Østre Landsret var enig med skifteretten. På baggrund af det oplyste om skyldnerens gæld, betalingsevne, budgetforhold og alder tiltrådte landsretten, at skyldneren ikke havde godtgjort, at han ikke var i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt havde til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, jf. konkurslovens § 197, stk. 1. Derfor var der på det foreliggende grundlag ikke er rimelig udsigt til, at der kunne afsiges kendelse om gældssanering.

Vi hjælper hvert år mange med at få en oversigt over en ellers uoverskuelig gæld. Vi undersøger økonomien og vurderer, om der er udsigt til at opnå gældssanering eller indgå en frivillig akkordaftale med kreditorerne.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder betingelserne for at opnå gældssanering,  er du velkommen til at kontakte advokat Brian Bruun Hansen på email: bbh@ret-raad.dk eller telefon: 39 99 01 97, så vi kan give dig en vurdering.