Gaeld til det offentlige - gældssanering

Hvem skal passe på dig, hvis ikke du selv kan?

Der har gennem flere år været stadig mere fokus på sygdomme som f.eks. demens. Dette har medført, at flere ønsker at oprette en såkaldt generalfuldmagt. Selvom vi har brugt generalfuldmagter i mange år - og der ikke juridisk kan være tvivl om, at man med en sådan kan overdrage retten til at disponere til en anden – har generalfuldmagten givet praktiske problemer. Derfor er vi glade for, at Folketinget pt. behandler en lov om fremtidsfuldmagter.

I denne artikel beskrives de nuværende muligheder og hvordan fremtidsfuldmagterne forventes at komme til at fungere. Derudover gives der et bud på, hvordan du kan forsøge at sikre dig, at den generalfuldmagt, du allerede har oprettet, kan bruges, indtil loven om fremtidsfuldmagter måske bliver vedtaget.

Hvordan opretter man en generalfuldmagt/fremtidsfuldmagt?

Hvis loven om fremtidsfuldmagter vedtages, vil en fremtidsfuldmagt give mulighed for, at fuldmægtigen handler på fuldmagtsgivers vegne både vedrørende personlige og økonomiske forhold. Som udgangspunkt vil den som har fået fuldmagten ikke kunne optage lån, give andet end almindelige gaver eller sælge fuldmagtsgiverens hus til sig selv.

Ved en generalfuldmagt giver man typisk, f.eks. sin ægtefælle, ret til at træffe de beslutninger, man på grund af sygdom ikke længere selv kan.

Der gælder ingen særlige krav til generalfuldmagten. Generalfuldmagten bør dog være skriftlig, ligesom underskriften bør være bekræftet af to myndige personer. Det er pt. ikke muligt at få fuldmagten registeret. Derfor skal man selv sørge for at opbevare fuldmagten.

Hvis loven om fremtidsfuldmagter bliver vedtaget, skal fuldmagten oprettes i et særligt register. Fuldmagten oprettes elektronisk ved brug af fuldmagtsgiverens nemID.

Hvordan kan man ”aktivere” en generalfuldmagt/fremtidsfuldmagt?

En generalfuldmagt vil typisk indeholde en bestemmelse om, at fuldmagten træder i kraft, hvis en læge vurderer, at fuldmagtsgiver pga. sygdom ikke længere kan tage vare på sig selv. Hvis du har fået fuldmagt fra f.eks. din mor, bør du derfor indhente en lægeerklæring, inden du bruger generalfuldmagten.

Hvis lov om fremtidsfuldmagter vedtages, vil det blive mere omstændigt at få lov til at bruge fuldmagten. Ud fra lovforslaget vil fuldmagten først kunne bruges når:

  1. Den som har fået fuldmagten har bedt Statsforvaltningen om lov til at bruge den.
  2. Den som har givet fuldmagten, så vidt muligt har accepteret, at fuldmagten kan bruges.
  3. De pårørende til den som har givet fuldmagten er blevet hørt.
  4. Der som udgangspunkt er indhentet en lægeerklæring.

Hvad kan man med en generalfuldmagt/fremtidsfuldmagt?

I princippet medfører en generalfuldmagt, at den som man giver fuldmagt, kan træffe de beslutninger vedkommende mener er rigtige. Dette gælder både beslutninger vedrørende personlige og økonomiske forhold. En generalfuldmagt giver med andre ord en meget vid beføjelse til den som har fuldmagten. I praksis har det dog vist sig, at der stilles særlige krav til generalfuldmagten, hvis den skal kunne bruges i forbindelse med salg af bolig eller til at disponere over konti i pengeinstitutter.

Hvis loven om fremtidsfuldmagter vedtages, vil en fremtidsfuldmagt give mulighed for, at fuldmægtigen handler på fuldmagtsgivers vegne både vedrørende personlige og økonomiske forhold. Som udgangspunkt vil den som har fået fuldmagten ikke kunne optage lån, give andet end almindelige gaver eller sælge fuldmagtsgiverens hus til sig selv.

Er fuldmagten givet til en anden end den syges ægtefælle eller samlever, vil den som har fuldmagten skulle sikre sig, at ægtefællen/samleveren inddrages i beslutningen om f.eks. salg af den syges hus.

Hvad gør vi, mens vi venter på lov om fremtidsfuldmagter?

Pt. er det usikkert om/hvornår lov om fremtidsfuldmagter træder i kraft. Derfor vil du pt. fortsat kun kunne oprette en generalfuldmagt. Vælger du dette, må du forvente, at det er nødvendigt, at du senere opretter en fremtidsfuldmagt, som opfylder lovens krav.

Har du allerede oprettet en generalfuldmagt, bør du sikre dig, at det heraf fremgår, om den som har fuldmagten må sælge din ejendom. Hvis dette er tilfældet, skal adressen på den/de ejendomme, du ejer fremgå af generalfuldmagten. Derudover skal ejendommen/ejendommenes matrikelnummer fremgå.

Ønsker du, at generalfuldmagten giver adgang til at disponere over dine konti, skal du sikre dig, at den indeholder oplysninger om, i hvilket pengeinstitut dine penge er placeret samt hvilke konti du ejer.

Fremgår ovenstående ikke af generalfuldmagten, kan du oprette et tillæg til generalfuldmagten, hvor du anfører de manglende oplysninger. Derudover vil du i de fleste pengeinstitutter kunne vælge at underskrive en fuldmagt, i hvilken du giver en person ret til at disponere over dit indestående.

Vedtages lov om fremtidsfuldmagter i sin nuværende form, vil der blive stillet formelle krav til, hvordan man opretter en fuldmagt. Derudover vil den, som får fuldmagten, være underlagt en række begrænsninger, som kan medføre, at fuldmagten ikke vil blive brugt i praksis. Selvom loven ikke vil være uden praktiske udfordringer, er tiden nu inde til, at man fra Folketingets side beslutter, hvorvidt loven skal vedtages. Det må anses for at være i alles interesse, at man også fremover kan give stafetten videre til en, man stoler på, hvis man pga. sygdom ikke længere skulle kunne tage vare på sine økonomiske og personlige forhold.