Hvad sker der i fogedretten?

Efter finanskrisen oplever mange at blive indkaldt til at give møde i fogedretten, men hvad sker der egentlig på et fogedretsmøde?

Baggrunden for fogedretsmødet

Du kan blive indkaldt til at give møde i fogedretten, hvis du skylder penge, og din kreditor har erhvervet et retsligt fundament for gælden - Det kan enten være en dom, en underskrevet erkendelse af gælden eller et gældsbrev hvori er angivet at gældsbrevet kan tvangsfuldbyrdes i tilfælde af misligholdelse.

Kreditor vil da kunne sende en begæring til fogedretten om at indkalde dig til fogedretsmøde.

Du vil herefter få indkaldelsen forkyndt - typisk ved, at en stævningsmand afleverer forkyndelsen til dig på din bopæl eller lejlighedsvist på dit arbejde.

I indkaldelsen angives hvor og hvornår, du skal møde i fogedretten.

I fogedretten

Når du møder i fogedretten skal du i visse retskredse melde din ankomst, og i øvrige retskredse blot sætte dig udenfor fogedrettens lokaler og vente på at blive kaldt ind. Spørg gerne i receptionen hvad proceduren er.

Du vil herefter blive kaldt ind i selve fogedretslokalet, hvor der vil være en foged og en repræsentant for kreditor til stede.

Kreditors repræsentant - typisk en advokat eller inkassomedarbejder - vil stille dig en række spørgsmål omkring din privatøkonomi, herunder hvad du arbejder med, hvor meget du får udbetalt månedligt, hvad du har af månedlige udgifter etc. På baggrund af disse oplysninger, vil dine muligheder for at indgå en afdragsordning blive drøftet.

Herudover vil der blive spurgt ind til hvad du ejer af værdi, som der kan foretages udlæg i. Udlægget har den retsvirkning, at du ikke længere kan sælge aktivet, uden kreditors accept, og at kreditor desuden har muligheden for at begære det solgt på tvangsauktion.

Du kan som udgangspunkt ikke undgå, at der foretages udlæg i dine aktiver, men du har dog i et vist omfang ret til at anvise hvilke aktiver, der skal foretages udlæg i.

Hvis det ved en gennemgang af dine aktiver viser sig, at du ikke ejer noget, der kan foretages udlæg i, har fogedretten muligheden for at afsige insolvenserklæring, hvilket medfører, at du 'fredes' for yderligere fogedretsmøder i de efterfølgende 6 måneder.

Hvis du ikke møder

Udebliver du fra fogedretsmødet, har kreditor valget mellem at begære dig politifremstillet og at anmode om en udkørende fogedforretning.

Ved politifremstilling vil du en dag uden yderligere varsel, og typisk tidligt om morgenen, blive afhentet af politiet og kørt til fogedretten, hvor du må vente indtil kreditors repræsentant møder, hvorefter der foretages fogedretsmøde. Du kan også risikere at blive tilbageholdt, hvis du henvender dig til en offentlig myndighed, træffes af politiet og lignende.

Ved en udkørende fogedforretning vil du af fogedretten blive oplyst om en dato, hvor fogeden og kreditors repræsentant vil opsøge dig - typisk på din bopæl. Hvis ikke du er hjemme på tidspunktet, vil fogeden skaffe sig adgang med hjælp fra en låsesmed. Fogeden vil herefter gennemgå dit hjem, og notere om der findes aktiver af værdi.

Efter fogedretsmødet

Hvis der er aftalt en afdragsordning i fogedretten, vil kreditor eller dennes repræsentant typisk sende dig et brev, hvor de angiver hvortil afdragene skal betales.

Hvis ikke du får et sådant brev, og du er usikker på hvor du skal indbetale til, er du forpligtet til selv at kontakte kreditor.

Når afdragsordningen er etableret, sker der typisk ikke mere, så længe kreditor kan se at du overholde denne. Det er herefter blot et spørgsmål om tid, før gælden er afviklet.

Hvis du misligholder afdragsordningen, eller du ejer værdifulde aktiver, som der er foretaget udlæg i, kan du dog også risikere, at kreditor begærer disse solgt på tvangsauktion. Dette kan du som udgangspunkt ikke modsætte dig - Dog kan fogedretten bestemme, at løsøregenstande ikke kan bortauktioneres, hvis blot du indgår og overholder en afdragsordning, som afvikler gælden samt alle renter og omkostninger på højest 10 måneder.

}