Hvad sker der i fogedretten?

Hvad sker der i fogedretten?

Store økonomiske omvæltninger forårsaget af arbejdsløshed, lønnedgang, skilsmisser eller uforudsete udgifter kan betyde, at der ganske enkelt ikke er penge nok til at betale alle regninger. Det bedste er selvfølgelig at aftale med kreditor, at du får henstand med betalingen eller en rimelig afdragsordning. Indimellem er en sådan aftale dog ikke mulig. Kreditor kan så vælge at sende kravet mod dig i fogedretten, men hvad sker der egentlig på et fogedretsmøde?

Skrevet af advokat Jette Jessen, Ret&Råd Hinnerup Syd

Artiklen er revideret 30. april 2020.

Baggrunden for fogedretsmødet

Kreditor skal indsende det skriftlige grundlag for kravet til fogedretten, og der skal betales en retsafgift. Grundlaget kan være en dom eller et retsforlig, det kan være et gældsbrev eller andet dokument hvor det udtrykkeligt er aftalt at det umiddelbart kan sendes i fogedretten og det kan være et betalingspåkrav.

Fogedretten vurderer om grundlaget er gyldigt, og herefter indkaldes du via e-boks eventuelt via en stævningsmand. 

I fogedretten

Når du møder i fogedretten skal du i visse retskredse melde din ankomst, og i øvrige retskredse blot sætte dig udenfor fogedrettens lokaler og vente på at blive kaldt ind. Spørg gerne i receptionen hvad proceduren er. 

Du vil herefter blive kaldt ind i selve fogedretslokalet, hvor der vil være en foged og en repræsentant for kreditor til stede. Ofte vil kreditors repræsentant alene være ”tilstede” telefonisk.

Kreditors repræsentant - typisk en advokat eller inkassomedarbejder - vil stille dig en række spørgsmål omkring din privatøkonomi, herunder hvad du arbejder med, hvor meget du får udbetalt månedligt, hvad du har af månedlige udgifter etc. På baggrund af disse oplysninger, vil dine muligheder for at indgå en afdragsordning blive drøftet.

Herudover vil der blive spurgt ind til hvad du ejer af værdi, som der kan foretages udlæg i. Udlægget har den retsvirkning, at du ikke længere kan sælge genstanden/aktivet, uden kreditors accept, og at kreditor desuden har muligheden for at lade det sælge på tvangsauktion. Du kan som udgangspunkt ikke undgå, at der foretages udlæg i dine aktiver, men du har dog i et vist omfang ret til at anvise hvilke aktiver, der skal foretages udlæg i.

Hvis det ved en gennemgang af dine aktiver viser sig, at du ikke ejer noget, der kan foretages udlæg i, har fogedretten muligheden for at afsige insolvenserklæring, hvilket medfører, at du 'fredes' for yderligere fogedretsmøder i de efterfølgende 6 måneder.

Hvis du ikke møder

Udebliver du fra fogedretsmødet, har kreditor valget mellem at begære dig politifremstillet og at anmode om en udkørende fogedforretning.

Ved politifremstilling vil du en dag uden yderligere varsel, og typisk tidligt om morgenen, blive afhentet af politiet og kørt til fogedretten, hvor du må vente indtil kreditors repræsentant møder eller kontaktes telefonisk, hvorefter der foretages fogedretsmøde. Du kan også risikere at blive tilbageholdt, hvis du henvender dig til en offentlig myndighed, træffes af politiet og lignende.

Ved en udkørende fogedforretning vil du af fogedretten blive oplyst om en dato, hvor fogeden og kreditors repræsentant vil opsøge dig - typisk på din bopæl. Hvis ikke du er hjemme på tidspunktet, vil fogeden skaffe sig adgang med hjælp fra en låsesmed. Fogeden vil herefter gennemgå dit hjem, og notere om der findes aktiver af værdi.

Efter fogedretsmødet

Hvis der er aftalt en afdragsordning i fogedretten, vil kreditor eller dennes repræsentant typisk sende dig et brev, hvor de angiver hvortil afdragene skal betales.

Hvis ikke du får et sådant brev, og du er usikker på hvor du skal indbetale til, er du forpligtet til selv at kontakte kreditor. 

Når afdragsordningen er etableret, sker der typisk ikke mere, så længe kreditor kan se at du overholde denne. Det er herefter blot et spørgsmål om tid, før gælden er afviklet.

Hvis du misligholder afdragsordningen, eller du ejer værdifulde aktiver, som der er foretaget udlæg i, kan du dog også risikere, at kreditor begærer disse solgt på tvangsauktion. Dette kan du som udgangspunkt ikke modsætte dig - Dog kan fogedretten bestemme, at løsøregenstande ikke kan bortauktioneres, hvis blot du indgår og overholder en afdragsordning, som afvikler gælden samt alle renter og omkostninger på højest 10 måneder.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.