Hvad vil det nye skilsmissesystem betyde for behandling af børnesager?

Hvad kommer det nye skilsmissesystem til at betyde for den fremtidige behandling af forældremyndighed- og samværssager?

Den 1.april 2019 træder et nyt skilsmissesystem at træde i kraft. Ét af de helt store spørgsmål er; hvad vi kan forvente, at systemet kommer til at betyde for fremtidige behandling af forældremyndighed- og samværssager?

Udfordringer ved det nuværende system

I det nuværende skilsmissesystem er der en lang række forskellige myndighedsaktører, som forældrene og børnene skal igennem, når forældrene skal skilles. Sagsbehandlingen har desværre ikke fungeret så effektivt, som man kunne ønske og systemet har skabt forvirring om hvilken mulighed parterne skal gå til i hvilken relation. Dette har været baggrunden for ønsket om et nyt skilsmissesystem. Et system hvor man med barnet i centrum forsøger en ensretning og en mere samlet sagsbehandling. 

Det nye skilsmissesystem

Den 27.3 annoncerede ministeren tanken omkring det nye skilsmissesystem. Lovforslag blev fremsat i efteråret og træder i kraft 1. april 2019. 
I det nye system er statsforvaltningen afskaffet og er blevet erstattet med Familieretshuset, som er en samlet enhed, hvor alle familier kommer til i starten, og hvor der bliver foretaget en screening, således at forældrenes situation vurderes, hvorefter sagen deles op i tre forskellige kategorier; grøn, gul og rød.

Den grønne kategori er de familier, hvor Familieretshuset vurderer, at der ikke er grundlag for at myndighederne involveres. Det er de familier, hvor den overordnede tilgang til sagen alene er, at man vil styrke forældrenes samarbejde om børnene. Her vil der også være plads til de familier, der allerede har lavet aftaler, således at disse aftaler kan registreres. De grønne sager behandles i Familieretshuset. 

Den gule kategori indeholder de mindre enkle sager. Her vil der oftest være tale om familier, der har en konflikt, som de har behov for hjælp til at løse eller dæmpe, inden den bliver fastlåst. De vil altså blive mødt med en konflikthåndterende tilgang. Disse sager behandles også i Familieretshuset.

Den røde kategori er de sager, som skal afgøres i Familieretten. Her er der tale om familier, hvor der er et omfattende behov for at myndighederne blander sig af hensyn til barnets bedste. Disse sager afgøres i Familieretten. 

Den screening, der foretages, skal sikre, at der fra et tidligt tidspunkt i sagen foreligger alle de nødvendige oplysninger, samt at familierne bliver mødt med den rigtige tilgang fra starten. 

Indførelse af refleksionsperiode

Ud fra et oplyst hensyn til barnet har lovgiver med det nye system også indført en såkaldt refleksionsperiode på 3 måneder, således at der ikke længere, der hvor der er børn involveret i forbindelse med en skilsmisse, er mulighed for straksskilsmisse. Dette gælder også, selvom forældrene er enige om skilsmissen. Det er lovgivers ønske, at denne periode skal give familien nogle tilbud, som kan være med til at skabe en forståelse for barnets situation inden skilsmissen gennemføres. 

I refleksionsperioden vil forældrene blandt andet blive tilbudt konfliktmægling og børnesagkyndig rådgivning. Denne rådgivning gives både til gifte forældre og ugifte forældre med fælles børn, som ønsker at gå fra hinanden. 

Som en del af refleksionsperioden er der samtidig lagt op til at begge forældre i denne periode skal være bopælsforældre - dette for at sikre barnet trygge rammer i forløbet.

Vi følger i Ret&Råd erfaringerne med det nye skilsmissesystem og vil følge løbende følge op.

Kontakt

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, eller har du spørgsmål i øvrigt til separation/skilsmisse eller en børnesag, så kontakt din lokale Ret&Råd familieretsadvokat. Artiklen er skrevet af Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Århus C og Randers.