Hvad er en betalingsstandsning?

Det sker med mellemrum, at virksomheder kommer i økonomisk uføre. Indtjeningen svigter, og regningerne kommer hurtigere, end de kan betales. I den situation kan virksomheden vælge at gå i betalingsstandsning, men hvordan gør man, og hvad sker der så?

En betalingsstandsning er et instrument, der sikrer en virksomhed økonomisk fred i en periode. Det er et helle, hvor situationen fastfryses, mens virksomheden genvinder kræfterne og får en samlet betalingsløsning med sine kreditorer. Der skal beskikkes et tilsyn under betalingsstandsningen. Tilsynet vil typisk varetages af virksomhedens advokat. Skifteretten kan undtagelsesvis afvise et foreslået tilsyn, men det sker uhyre sjældent.

En betalingsstandsning skal helst kunne føre til, at virksomheden kan overleve på længere sigt. Den skal helst kunne sikre, at der er overlevelsesmuligheder. Ellers er alternativet en konkurs

En succesfuld betalingsstandsning forudsætter, at der tages "action" mens virksomheden stadig har et vist økonomisk råderum

Læg realistiske budgetter

Det er ikke nogen hemmelighed, at mange betalingsstandsninger ender med en konkurs, fordi det alligevel viser sig, at virksomheden ikke har fundamentet til at overleve. Virksomhedsledelsen, der er ude i økonomisk stormvejr, skal altså som det første overveje, om virksomheden overhovedet kan leve videre, selvom virksomheden får en ordning med sine kreditorer. I den forbindelse er det vigtigt, at der lægges nogle realistiske budgetter, der sandsynliggør, at overlevelse er mulig, efter at gælden er saneret.

Hvis det er tilfældet, indgiver virksomheden en meddelelse til skifteretten om, at betalingerne standses. Samtidig meddeler virksomheden, hvem man ønsker skal føre tilsyn med virksomheden under betalingsstandsningen. Det vil typisk være virksomhedens advokat.

Gæld må ikke betales under betalingsstandsning

Betalingsstandsningen løber i 3 måneder ad gangen i op til et år. I denne periode skal virksomheden rekonstruere sig selv og finde en løsning med kreditorerne. Når en virksomhed er i betalingsstandsning, må den ikke betale af på gammel gæld, idet kreditorernes indbyrdes stilling ikke må forrykkes. Man må altså ikke tilgodese kreditorer på andres bekostning. Virksomheden fortsætter principielt sin daglige drift, men der må ikke foretages væsentlige dispositioner uden at tilsynet har givet sit samtykke. I denne periode kan kreditorerne ikke foretage udlæg, og der kan heller ikke ske nogen realisation af aktiver, som der tidligere er foretaget udlæg i. Dette gælder dog ikke pantekreditorer, der for eksempel har pant i fast ejendom.

Det personale, der er ansat i virksomheden, kan kræve sikkerhed for lønudbetalingen, og hvis virksomheden ikke stiller denne sikkerhed, kan de ansatte ophæve ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning. Virksomhedsledelsen og den tilsynsførende advokat udarbejder efter forhandlinger med kreditorerne et forslag til, hvordan den økonomiske situation kan løses. Det kan være et forslag til tvangsakkord, likvidationsakkord, en henstandsordning eller en kombination af disse ting.

Tvangsakkord

Ofte forsøger man at gennemføre en tvangsakkord. Det vil sige en fast betalingsaftale mellem skyldner og kreditorer, der indebærer en tvangsmæssig nedskrivning af gælden. For at påbegynde forhandlingerne om tvangsakkord, skal minimum 40% af kreditorerne - både efter antal og beløb - på forhånd være enige om det. Hvis det er tilfældet, bekendtgør Skifteretten tvangsakkorden i Statstidende, og alle kreditorer opfordres til at melde sig. For endeligt at vedtage en tvangsakkord skal minimum 60% af kreditorerne stemme for. Gælden kan så for eksempel nedskrives med 20, 40 eller 50 pct. – afhængig af hvor mange kreditorer der stemmer for forslaget. Hvis tvangsakkordforslaget vedtages, er det bindende for alle kreditorer. Herunder også kreditorer, der af en eller anden grund eventuelt ikke har meldt sig. Ofte vil tvangsakkorden være kombineret med et moratorium - det vil sige en henstandsordning. Således bliver et akkordbeløb betalt til kreditorerne over en vis periode.

Likvidationsakkord

Likvidationsakkorder er sjældne. De indebærer, at virksomhedens aktiver realiseres og provenuet fordeles til kreditorerne mod at disse afstår fra at gøre resten af deres tilgodehavende gældende. Dette er i modsætning til konkurs en løsning, hvor skyldneren altså får "tavlen vasket ren".

Det er svært, men det kan lykkes

En betalingsstandsning er en vanskelig tid for en virksomhed. Den daglige drift skal passes samtidig med, at der skal bruges ganske store ressourcer på reorganisering og kreditorløsninger. Ofte skal både produktsortiment, markedsføringsstrategi og den finansielle struktur i virksomheden ændres - og ofte på ganske kort tid. Det stiller store krav til ledelsen og advokaten, der fører tilsyn. Lykkes manøvren imidlertid, overlever mange virksomheder erfaringsmæssigt i mange år fremover.

En succesfuld betalingsstandsning forudsætter imidlertid, at der tages "action" mens virksomheden stadig har et vist økonomisk råderum. Kommer man for sent igang, er en konkurs ofte resultatet.