Ret&Råd Advokater

Hvad betyder coronavirus for min ansættelse?

Statsministeren lukkede den 11. marts 2020 Danmark ned. Hvordan skal du forholde dig som ansat, hvis du f.eks. bliver sendt hjem, bliver syg eller sat i karantæne?

Skrevet af advokat Dorthe Westerdahl, Ret&Råd København og Ret&Råd Køge

Offentlige ansatte

Statsministeren har meddelt, at alle offentlige ansatte er/bliver sendt hjem med fuld løn - bortset fra sundhedspersonale og andre kritiske offentlige fagområder, hvor de ansatte stadigvæk skal møde på arbejde.

Denne artikel omhandler derfor ikke offentlige ansatte, men kun de private ansættelser.

Det private arbejdsmarked

Der pågår pt. drøftelser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om regulering og understøttelse af det private arbejdsmarked i form af flere hjælpepakker.

Det kan betyde at dele af indholdet i denne artikel kan ændre sig. Artiklen er skrevet og udgivet 13. marts 2020.

Når Statsministeren kun opfordrer private virksomheder til at sende ansatte hjem, er det arbejdsgiverens eget valg, om man frivilligt vil sende sine ansatte hjem.

Formålet er undgå smitte

Formålet med at nedlukke institutioner, skoler, uddannelser herunder forsamlingsforbud er at undgå spredning af smitten.

Derfor har Statsministeren også opfordret de private arbejdsgivere til at sende deres ansatte hjem.

Så længe det kun er en opfordring, er det arbejdsgiverens eget valg, om man frivilligt vil sende sine ansatte hjem eller f.eks. foretage arbejdsfordeling ud over døgnet.

Hvis myndighederne på et senere tidspunkt pålægger virksomhederne pligt til at sende medarbejderne hjem, kan det ændre arbejdsgiverens betalingsforpligtelse.

Har jeg krav på løn ved hjemsendelse?

Sædvanligvis har du kun krav på løn, hvis du samtidig leverer en arbejdsydelse.

Bliver du af din arbejdsgiver pålagt at holde dig hjemme, har du krav på din sædvanlige løn. Det skyldes, at det er arbejdsgiverens eget valg, at du og dine kollegaer ikke skal møde fysisk op på arbejdspladsen.

Forpligtelsen til at betale løn kan muligvis være en anden, hvis myndighederne senere pålægger virksomheden at sende deres medarbejdere hjem.

Du skal udføre de arbejdsopgaver, som er muligt hjemmefra. Du kan også have pligt til at udføre andre arbejdsopgaver, end du normalt udfører.

Du kan ikke afvise at udføre arbejde hjemme med den begrundelse, at du skal passe dine børn, fordi institutionerne er lukket.

Hvis det ikke er muligt at udføre dine arbejdsopgaver fra din private bolig, skal din arbejdsgiver fortsat betale din løn i hjemsendelsesperioden.

Uanset om du kan udføre arbejde hjemmefra, kan din arbejdsgiver også vælge, at du skal afvikle overarbejde eller restferie.

Det er min vurdering, at din arbejdsgiver, på grund af den særlige situation, uden varsel kan vælge at sende dig på ferie.

Varsling af ferie eller afspadsering

Din arbejdsgiver kan, for at undgå at skulle betale dig løn, varsle ferieafholdelse.

Reglerne findes i ferieloven. Det vil sige at restferie i indeværende ferieår skal varsles senest 1 måned før den begynder.

Varslerne kan imidlertid fraviges, når der er tale om ”særlige omstændigheder”. Hermed menes upåregnelige driftsmæssige forhold.

Det er min vurdering, at din arbejdsgiver på grund af den særlige alvorlige coronavirus-situation uden varsel kan vælge at sende dig på ferie. Det samme gælder afvikling af evt. endnu ikke afholdte feriefridage.

Som alternativ og supplement til ferieafholdelse kan din arbejdsgiver også kræve, at du afspadserer i videst muligt omfang. Det skal dog ske efter de regler, der er aftalt i overenskomst, eller den individuelle aftale.

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg skal gå ned i tid – eller nedsætte min løn?

Vi har ikke kun en sundhedskrise, men står også over for en alvorlig økonomisk krise.

En mulighed for at din virksomhed kan overleve, kan være at de faste udgifter reduceres, herunder lønudgifter. Derfor kan det give god mening, at nedbringe lønudgifterne. Alternativet til en midlertidig lønnedgang/deltidsansættelse vil være en fyring.

Ifølge den økonomiske støttepakke fra den 13. marts vil regeringen foreslå, at ansatte, der går ned i tid og dermed løn, kan modtage supplerende dagpenge.

På det private arbejdsmarked, der ikke er dækket af overenskomst, kræver det en frivillig konkret aftale mellem dig som ansat og din arbejdsgiver, hvis du skal gå ned i tid/løn.

Er det ikke muligt at nå til enighed om nedsat tid/lønnedgang i en aftalt tidsbegrænset periode, kan din arbejdsgiver ikke her og nu reducere din tid/løn, men skal følge de sædvanlige varslingsregler fastsat i din ansættelseskontrakt.

Er du omfattet af en overenskomst, kan der være bestemmelser, der giver din arbejdsgiver mulighed for, med kort varsel, at varsle deltidsansættelse/hjemsendelse uden løn.

Er du smittet med coronavirus, har du ret til fuld løn, sygeløn eller sygedagpenge efter de almindelige regler om betaling af løn under sygdom.

Hvilken betaling har jeg ret til, hvis jeg er smittet med coronavirus?

Er du smittet, har du ret til fuld løn under sygdom, sygeløn eller sygedagpenge efter de almindelige regler om betaling af løn under sygdom.

Er du funktionær, har du ret til fuld løn under sygdom. For overenskomstdækkede medarbejdere findes reglerne om betaling under sygdom i de respektive overenskomster.

Husk at få en lægeerklæring som ved almindelig sygdom.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der medfører midlertidig ændring af sygedagpengeloven, således at arbejdsgiveren får ret til sygedagpengerefusion fra dag et – normalt kan der først gives refusion efter 30 dages sygdom.

Læs hvad arbejdsgiveren må registrere om dig og din sygdom i artiklen "Hvordan er det med GDPR og coronavirus?" på vores hjemmeside.

Jeg er sendt i karantæne grundet mistanke om smittefare

Indtil videre er det frivilligt, om arbejdsgivere vil følge myndighedernes opfordring til frivillig karantæne. Da det indtil videre er virksomhedens egen beslutning, påhviler det din arbejdsgiver at betale dig din almindelige løn i den periode, hvor du sendes hjem i karantæne.

Hvis myndighederne beslutter at sætte dig i tvungen karantæne, skal du ikke møde på arbejde.

Der er endnu ikke foretaget tvungen karantæne af borgere i Danmark.

Det ligger i ledelsesretten, at det er arbejdsgiver, der bestemmer, hvem der fysisk skal møde på arbejde, og hvem der skal blive hjemme. Du kan ikke give dig selv karantæne eller isolation.

Jeg er bange - skal jeg stadigvæk møde på arbejde i virksomheden, eller kan jeg vælge at blive hjemme?

Din arbejdsgiver bestemmer, hvem der fysisk skal møde på arbejde og hvem, der skal blive hjemme. Det ligger i ledelsesretten.

Du kan ikke give dig selv karantæne/isolation!

Er du særligt udsat for smitte, og skal der iværksættes særlige beskyttelsesforanstaltninger, er det alene myndighederne/en læge, der kan vurderer, om du skal i tvungen isolation. Kun i det tilfælde, vil der være tale om en saglig grund til din udeblivelse fra arbejdet.

Hvis din arbejdsgiver fastholder, at du skal møde på arbejde, og du nægter og udebliver, kan det få alvorlige ansættelsesretlige konsekvenser for dig, f.eks. bortvisning.

Ulovlig udeblivelse kan få alvorlig ansættelsesretlig konsekvens

Er du ikke særlig udsat for smitte, men har problemer med offentlig transport, er det heller ikke en saglig grund til at blive hjemme. Du har pligt til at møde op til den aftalte tid. Hvis du ikke møder på arbejde som aftalt, mister du din ret til løn (ulovlig udeblivelse) – og i gentagelsestilfælde kan du blive bortvist og/eller opsagt.

Daginstitutioner, skoler m.m. er foreløbigt lukket indtil den 30. marts. Det er ikke din arbejdsgivers problem, at du ikke har pasningsmulighed for dine hjemsendte børn.

Udebliver du fra arbejde på baggrund af pasningsproblemer, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser som opsigelse og/eller bortvisning.

Det må imidlertid være i alle parters interesse, at man på den enkelte arbejdsplads finder en fælles løsning for medarbejdere med børn.

Man opfordres derfor til dialog og til at lave aftaler om hjemmearbejde, afspadsering, forskudt arbejdstid, deltid eller at den ansatte kan holde fri uden løn.

I den forbindelse er det ikke en god ide at foreslå, at du tager dine børn med på arbejde grundet fare for smittespredning.

Trodser du Udenrigsministeriets rejsevejledninger vil det kunne blive betragtet som selvforskyldt sygdom, hvis du bliver syg med coronavirus.

Jeg har planlagt ferie – hvilke ansættelsesretlige konsekvenser kan det have?

Har du planlagt og købt en rejse til hele familien, kan det for nogen være tillokkende blot at tage afsted, og håbe at hele familien får en god rejse.

Det korte svar er, at du skal blive hjemme! Dels ændres rejsevejledningen hele tiden, og nogle lande har nu indført indrejseforbud for danskere. Tjek Udenrigsministeriets rejsevejledning på um.dk. Læs mere i artiklen "Hvad betyder coronavirus for min ferie?" på vores hjemmeside.

Trodser du vejledningerne vil det kunne blive betragtet som selvforskyldt sygdom, hvis du bliver syg med coronavirus.

Bliver du af din arbejdsgiver sendt hjem i 14 dage efter din hjemkomst af hensyn til en mulig smittefare, vil det også blive betragtet som selvforskyldt sygdom.

Konsekvensen af selvforskyldt sygdom vil være, at du miste retten til løn/sygedagpenge i fraværsperioden.

Bliver du syg under din ferie, og får karantæne/bliver tilbageholdt på rejsedestinationen, og derfor ikke kan møde op på arbejde efter din ferie, vil det blive betragtet som ulovlig udeblivelse – det giver også din arbejdsgiver mulighed for at bortvise dig og/eller opsige din ansættelse.

Konklusion

Den sundhedsmæssige og økonomiske krise udvikler sig dag for dag.

Mit bedste råd er at have en ordentlig dialog og kommunikation med din arbejdsgiver, så den enkelte virksomhed finder de bedste løsninger på de voldsomme udfordringer, vi befinder os i.

Kun hvis vi står sammen og hjælper hinanden og udviser fleksibilitet, kan vi begrænse følgevirkningerne bedst muligt.

Ret&Råd er klar til at rådgive

Ret&Råds erhvervsadvokater sidder klar til at hjælpe virksomhederne i denne svære situation. Vi kan hjælpe med at regne på, om det kan betale sig at gøre brug af den midlertidige lønkompensation. Vi kan også hjælpe med andre spørgsmål vedrørende håndteringen af de ansatte, betalingsaftaler, udfordringer med eksisterende kontrakter, spørgsmål i forbindelse med manglende leverancer, aftaler med banken osv.

Ring eller skriv til din lokale erhvervsadvokat for et godt råd og en uforpligtende vurdering af din sag.

Artiklen er skrevet af advokat Dorthe Westerdahl ved Ret&Råd København og Ret&Råd Køge. Kontakt Dorthe på tlf. +45 69 66 30 24 eller tlf. +45 24 61 19 20 eller på mail til dwe@ret-raad.dk for yderligere rådgivning.

Læs flere af vores artikler om de juridiske aspekter ved coronakrisen.

Find din nærmeste advokat på vores hjemmeside, hvor du også kan læse mere om ansættelsesret for arbejdstagere eller for arbejdsgivere.