Erhvervsadvokat

Hjælpepakke: Lønkompensation til private virksomheder, der står til at skulle hjemsende medarbejdere

Grundet coronakrisen i Danmark har regeringen med et enigt folketing i ryggen lanceret en hjælpepakke til det private arbejdsmarked med lønkompensation til arbejdsgiverne. Lønkompensationen er tiltænkt de virksomheder, som står over for at skulle afskedige medarbejdere, fordi der ikke er arbejde til dem. Ordningen har virkning fra den 9. marts og tre måneder frem.

Skrevet af advokat Helle Groth Christensen ved Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve

Artiklen er senest opdateret 31. marts 2020 kl. 09.00

Styrkelse af lønkompensationsordningen – satserne hæves til 30.000 kr.

Der er den 30. marts indgået en ny aftale mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen om en justering af lønkompensationsordningen, så satserne hæves fra 23.000 kr. til 30.000 kr. 
 
Det betyder, at de arbejdsgivere, som står over for større afskedigelser, men i stedet for vælger at gøre brug af den midlertidige lønkompensationsordning og sender medarbejderne hjem med fuld løn, nu kan få op til 30.000 kr. pr. medarbejder pr. måned (fortsat svarende til 75 % af lønnen) i lønkompensation mod tidligere 23.000/26.000. Den nye sats gælder for både funktionærer og ikke funktionærer og gælder med tilbagevirkende kraft til den 9. marts 2020.
 
Forhøjelsen af satserne kommer lige inden månedsskiftet og gøres i et forsøg på at holde hånden under endnu flere arbejdspladser, så virksomhederne undlader at afskedige deres medarbejdere. Især forsøger man nu at få flere kontorarbejdspladser, hvor lønniveauet er lidt højere, med i ordningen, så afskedigelser kan undgås der. Arbejdsmarkedets parter udtrykker, at man med forhøjelsen af satserne også håber, at nogle af de afskedigelser, som allerede er afgivet, vil kunne trækkes tilbage. 
 
Lønkompensationsordningen forudsætter stadig, at medarbejderne sendes helt hjem og ikke arbejder delvist. Lønkompensationsordningen kan fortsat kombineres med en lokalt aftalt lønnedgang.
 
Ret&Råd Advokater følger regeringens initiativer og lovarbejdet med de forskellige hjælpepakker til virksomhederne tæt og sidder klar til at hjælpe virksomhederne

Ordningen er vedtaget ved lov

Ordningen om midlertidig lønkompensation er vedtaget ved lov. Loven blev vedtaget tirsdag, den 24. marts 2020. Læs mere på Folketingets hjemmeside, ft.dk.

Virksomheder kan ansøge om lønkompensation fra den 25. marts, kl. 12 på virksomhedsguiden.dk/. De nærmere betingelser for ordningen er fastsat i bekendtgørelse af 25.3.2020 fra Erhvervsstyrelsen, og kan læses på retsinformation.dk.

Find også en vejledning på indberet.virk.dk.

Der er med lovforslagets behandling kommet afklaring på en række spørgsmål i forbindelse med ordningen om lønkompensation. Det vigtigste er vel nok, at det vil være muligt at kombinere ordningen med aftalt lønnedgang. Et flertal af medarbejderne skal være enige om en sådan kombination, hvis den skal kunne lade sig gøre. 

Medarbejdere, som omfattes af både lønkompensation og lønnedgang, skal ikke afgive en uges ferie i hjemsendelsesperioden. 

Ydermere er det slået fast, at antallet af de dage, hvor medarbejderen ikke får løn under hjemsendelsen, men hvor medarbejderen i stedet skal holde ferie eller anden opsparet frihed, skal opgøres forholdsmæssigt i forhold til hjemsendelsesperiodens længde. 

Om lønkompensationsordningen

Følgerne af coronakrisen på det danske arbejdsmarked er ikke til at tage fejl af. Mange virksomheder må lukke helt eller delvist. Nogle virksomheder er tvangslukket, andre har mistet så stor en omsætning, at de lukker hele virksomheden eller dele af den for en periode. Nogle virksomheder bliver tvunget til helt at dreje nøglen om. I alle tilfælde betyder det en voldsom mangel på arbejde og dermed behov for afskedigelser. 

For at undgå masseafskedigelser har regeringen på baggrund af forhandling med arbejdsmarkedets parter lanceret en midlertidig lønkompensationsordning, som gør det muligt for virksomhederne at hjemsende medarbejderne med fuld løn i stedet for at skulle afskedige.

Lovforslaget blev fremsat den 19. marts 2020, og kan læses på Folketingets hjemmeside: ft.dk.

Ordningen indeholder følgende elementer:

  • Ordningen gælder for lønmodtagere på alle private virksomheder.
  • Hvor virksomheden står over for at skulle varsle afskedigelser for mindst 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte (opgøres efter cpr.nr. og ikke årsværk).
  • Staten betaler en lønkompensation til virksomheden på 75% af den enkelte medarbejders løn, dog maksimalt 23.000* kr. pr. måned. Gælder for funktionærer**.
  • For ikke-funktionærer** udgør lønkompensationen 90%, dog maksimalt 26.000* kr. pr. måned.
  • Virksomheder, som har afskediget eller kommer til at afskedige medarbejdere  den 9. marts 2020, kan indtræde i ordningen, selv om der er sket afskedigelser. Virksomheden må IKKE varsle afskedigelser eller afskedige medarbejdere af økonomiske årsager, så længe man anvender ordningen. 
  • Det er muligt for virksomheden at træde ud af ordningen, hvis virksomheden ser sig nødsaget til at foretage afskedigelser på et senere tidspunkt. I så tilfælde mister virksomheden IKKE den lønkompensation, staten allerede har givet. 
  • Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i løbet af lønkompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie og/eller afspadsering til gode, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes feriedage fra det ny ferieår.
  • Virksomheden kan (som ordningen er nu) højest få lønkompensation i tre måneder fra den 9. marts til 9. juni 2020.
  • Medarbejderne må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn.
  • Lønkompensationen er betinget af, at virksomheden fortsat betaler fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, selvom den måtte være økonomisk hårdt ramt af corona-situationen.

*Beløbet er et bruttobeløb, der dækker den fulde løn, dvs. løn inklusive tillæg, pension, feriegodtgørelse ferietillæg osv.

**Afgørende for de 75% hhv. 90% dækning er ikke, om medarbejderen er timelønnet, men om medarbejderen er funktionær eller ikke-funktionær.

Der findes yderligere information på Finansministeriets hjemmeside, hvor man også kan downloade faktaark med eksemplerne, der ses nedenfor. Læs mere på: www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere

Lønkompensation finansministeriet

Billede fra https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere

Eksempel 1: Restaurant

En restaurant med 19 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsender 10 ansatte som følge af corona-virus. De ansatte har en månedsløn på 25.000 kr.

I dette tilfælde får virksomheden 18.750 kr. i lønkompensation fra staten pr. medarbejder, den hjemsender, svarende til 75 % af medarbejderens løn. Virksomheden betaler selv de resterende 6.250 kr. pr. medarbejder. Medarbejderen fastholder sit job og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 25.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejderen afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder.

Eksempel 2: Industrivirksomhed

En industrifabrik med 500 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsender 60 ansatte som følge af corona-virus. De ansatte har en månedsløn på 34.000 kr.

I dette tilfælde får arbejdsgiveren 23.000 kr. i lønkompensation fra staten pr. medarbejder svarende til den maksimale lønkompensation. Virksomheden betaler selv de resterende 11.000 kr. pr. medarbejder. Medarbejderen fastholder sit job og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 34.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejderen afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder.

Virksomhedsejere skal afgøre, om der er råd til at betale de sidste 10-25% af lønudgifterne, om medarbejderne skal afskediges, så de overgår til dagpenge, eller om du skal benytte dig af muligheden for midlertidig arbejdsfordeling.

Ansøgning og udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensation på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal, virksomhedsguiden.dk, og får udbetalt kompensationen via Nemrefusion. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og påbegynde de første udbetalinger i ugen efter.

Vær opmærksom på, at virksomhederne ikke kan få dækket de samme omkostninger fra øvrige støtteordninger indført som følge af COVID-19. F.eks. kan virksomheden ikke få dækket lønomkostninger både gennem lønkompensation og kompensationsordning for faste udgifter.

Er virksomheden tvangslukket, og har brug for kompensation? Læs mere i vores artikel "Er din virksomhed tvangslukket pga. coronakrisen?". Er virksomheden IKKE tvangslukket, men har I omsætningsnedgang på min. 40%? Læs om jeres kompensationsmuligheder i vores artikel "Har virksomheden omsætningsnedgang pga. coronakrisen?".

Du skal som virksomhedsejer afgøre, om du har råd til at betale de sidste 10-25% af lønudgifterne, eller om du er er nødt til at afskedige dine medarbejdere, så de overgår til dagpenge. Der findes også den mulighed at indgå en aftale med dine medarbejdere om en midlertidig arbejdsfordeling, hvor dine ansatte går ned i tid/løn og får supplerende dagpenge. Læs mere i vores artikel "Coronakrisen: Arbejdsfordeling gøres mere fleksibel".

Overvejer I at søge om kompensation?

Al information og ansøgning foregår via den fællesoffentlige platform, virksomhedsguiden.dk.

Virksomheden skal ansøge om kompensation her: virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/soeg/?ydelsetype=all&page=1&q=corona (bemærk, direkte link til ansøgning).

Ret&Råd er klar til at rådgive

Ret&Råds erhvervsadvokater sidder klar til at hjælpe virksomhederne i denne svære situation. Vi kan hjælpe med at regne på, om det kan betale sig at gøre brug af den midlertidige lønkompensation. Vi kan også hjælpe med andre spørgsmål vedrørende håndteringen af de ansatte, betalingsaftaler, udfordringer med eksisterende kontrakter, spørgsmål i forbindelse med manglende leverancer, aftaler med banken osv.

Ring eller skriv til din lokale erhvervsadvokat for et godt råd og en uforpligtende vurdering af din sag.

Denne artikel er skrevet af advokat Helle Groth Christensen ved Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve. Helle kan kontaktes på tlf. +45 46 30 46 77 eller mail hgc@ret-raad.dk.

Læs flere af vores artikler om de jurisdiske aspekter ved coronakrisen.

}