funktionærloven

Funktionærloven

Funktionærloven er en af hovedlovene på arbejdsmarkedet. Den giver dig en lang række grundlæggende rettigheder. Loven regulerer en række ansættelsesforhold, primært hvis arbejdsfunktionen er omfattet af loven eller hvis det er aftalt.

Loven kan således være gældende, selvom man eksempelvis har titel af direktør, eller selvom man har timeløn. Det er en konkret vurdering af arbejdets indhold, der er afgørende. Loven beskytter primært arbejdstageren.

Opsigelsesvarsler

Som funktionær kan du sige dit job op med en måneds varsel til en måneds udgang, medmindre du er ansat på prøve, er midlertidigt ansat, eller du har aftalt et gensidigt forlænget varsel.

Afskedigelse fra arbejdsgiverens side skal ske med de varsler, som funktionærloven foreskriver. Varslet er afhængigt af ansættelsesancienniteten. Opsigelsesvarslet skal gives til udløbet af en måned. Efter funktionærlovens almindelige regler kan du opsige en funktionær med følgende varsler:

  • Inden udløbet af 5 måneders ansættelse: 1 måned
  • Inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse: 3 måneder
  • Inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse: 4 måneder
  • Inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse: 5 måneder
  • Derefter: 6 måneder

Særlige ansættelsesforhold

I særlige tilfælde har du mulighed for at fravige de sædvanlige opsigelsesvarsler:

Prøvetid og midlertidig ansættelse

Når der i ansættelsesbrevet er angivet prøvetid eller hvis ansættelsen er aftalt til ikke mere end 3 måneder, gælder de almindelige opsigelsesregler ikke.

I stedet er det sådan, at opsigelse skal ske fra arbejdsgivers side med 14 dages varsel. Funktionæren har ikke noget opsigelsesvarsel. Men arbejdsgiveren kan i ansættelsesaftalen betinge sig et varsel af tilsvarende længde som det, arbejdsgiveren skal give funktionæren, altså 14 dage. Det skal i givet fald fremgå klart af ansættelsesbrevet.

Tidsbegrænset ansættelse

I disse ansættelser kan tjenesteforholdet ophøre uden varsel, når det aftalte tidsrum er udløbet. Sker der opsigelse fra en af siderne inden, skal dette ske efter de almindelige varslingsregler. Fortsætter ansættelsesforholdet uden afbrydelse udover det oprindeligt aftalte tidsrum, gælder ligeledes de almindelige opsigelsesregler.

Afskedigelse af tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanten skal kunne udføre sit hverv, herunder forhandlinger med ledelsen mv., uden at frygte eventuelt at blive afskediget. Det er derfor behov for en særlig beskyttelse af de medarbejdere, der fungerer som tillidsmænd. Sådanne regler findes dog ikke i den alm. lovgivning, men der har i overenskomsterne været en tradition for at optage bestemmelser, der beskytter tillidsmændene mod afskedigelse.

Overenskomsterne er ikke identiske i denne henseende, men ofte vendes bevisbyrden om samtidig med at kravene til afskedigelsens nødvendighed skærpes, således at arbejdsgiveren skal kunne bevise, at der foreligger tvingende omstændigheder før en tillidsmand kan afskediges.  I tilfælde af arbejdsmangel kan tillidsrepræsentanten altså gyldigt afskediges, men tillidsrepræsentanten skal afskediges som den sidste af lige kvalificerede.

Ofte fremgår det også af overenskomsterne, at tillidsmænd alene kan afskediges via en særlig procedure, fx forlænget opsigelsesvarsel.

Sikkerhedsrepræsentanter nyder, i medfør af arbejdsmiljøloven samme beskyttelse mod afskedigelse som tillidsrepræsentanter.

Som det følger af ovenstående, er du som funktionær, tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant beskyttet af visse regelsæt, som arbejdsgiveren skal overholde ved afskedigelse.