Emner:
Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagter – ny lovgivning

Når man når den 3. alder, er der mange der gerne vil sikre at bestemte navngivne personer får fuldmagt til at handle på deres vegne, såfremt de mentalt bliver svækket. Indtil for nylig har der ikke været lovgivet herom. Der har, med andre ord været tale om et ureguleret område, hvor de fleste fuldmagter har været individuelt udformet, tilpasset den enkelte persons forhold.
Loven om fremtidsfuldmagter er et tilbud til borgerne, det vil sige at der ikke er noget krav om, at fuldmagt oprettes som foreslået i loven.

Mange pengeinstitutter har indført deres egne fuldmagtsblanketter og har derfor krævet, at en fuldmagt i forhold til banken blev oprettet på en formular udarbejdet af banken, andre banker har blot accepteret de individuelle fuldmagter der er blevet oprettet.

Pr. 8.6.2016 blev lov om fremtidsfuldmagter vedtaget – loven er endnu ikke sat i kraft. Loven om fremtidsfuldmagter medfører, at der fremover er lovgivet om hvordan fremtidsfuldmagter kan oprettes og udformes – loven indeholder således bestemmelser om:

  1. Fremtidsfuldmagtsregisteret

  2. Vedkendelse af fremtidsfuldmagten hos notaren

  3. Notarens pligter i forbindelse med fremtidsfuldmagtens oprettelse

  4. Bestemmelse om hvorledes fremtidsfuldmagten ikraftsættes (en anmodning om ikraftsættelse skal fremsættes over for statsforvaltningen der afgør om fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft. Statsforvaltningens afgørelse kan påklages til Civilstyrelsen.)

  5. Fremtidsfuldmagtens retsvirkninger

  6. Fremtidsfuldmægtigens pligter

Loven om fremtidsfuldmagter tager ikke stilling til hvorledes der skal forholdes mod bestående fuldmagter oprettet inden lovens ikrafttræden – udgangspunkt må derfor være, at de allerede bestående fuldmagter fortsat vil være gyldige. Loven om fremtidsfuldmagter er et tilbud til borgerne, det vil sige at der ikke er noget krav om, at fuldmagt oprettes som foreslået i loven. Fremgangsmåden beskrevet i loven, skal derfor kun følges, hvis man ønsker at opnå den beskyttelse som loven giver.