Emner:
Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom

Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom

Som køber af en fast ejendom har man ret til senest 6 hverdage efter købsaftalens indgåelse at fortryde sit køb. Denne fortrydelsesret fremgår af Forbrugerbeskyttelsesloven. Et af formålene med Forbrugerbeskyttelsesloven er at sikre forbrugere en rimelig og tidssvarende beskyttelse ved aftaler om køb af fast ejendom. En del af denne beskyttelse er sikret ved reglerne om fortrydelsesretten ved køb af fast ejendom.

Tilbagekaldelse af et købstilbud kan altid ske, indtil køber har modtaget sælgers accept. Dette kræver blot en underretning herom til sælger.

Reglerne gælder ikke for køb af fast ejendom på auktion, såvel tvangsauktion som frivillig auktion, køb af landbrugsejendom, der er undergivet en landbrugspligt, timesharelejligheder samt andelsboliger, der endnu ikke er opført.

Der er her tale om en udvidelse af den almindelige ret til at tilbagekalde tilbud efter aftaleloven. Når sælger har accepteret købstilbuddet, er der indgået en bindende aftale. Køber har dog stadig herefter mulighed for at fortryde aftalen på betingelser, der redegøres nærmere for herunder.

Fortrydelsesretten omfatter aftaler om køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsageligt er bestemt til beboelse for køberen, dvs. én- og tofamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse, men også køb af en ubebygget grund, der skal anvendes til opførelse af en bolig for køberen. Derudover gælder reglerne for køb af en andel i en andelsboligforening samt køb af aktie eller anden form for rettighed, der giver brugsret til en bolig. Derimod gælder reglerne ikke for køb af fast ejendom på auktion, såvel tvangsauktion som frivillig auktion, køb af landbrugsejendom, der er undergivet en landbrugspligt, timesharelejligheder samt andelsboliger, der endnu ikke er opført.

6 hverdage

Fortrydelsesretten er først og fremmest betinget af, at køber senest 6 hverdage - lørdag regnes ikke som en hverdag - efter aftalens indgåelse giver sælger skriftlig underretning om, at denne ønsker at træde tilbage fra aftalen. Er aftalen indgået ved, at køber har accepteret et salgstilbud af sælger, regnes fristen på 6 hverdage fra tidspunktet, hvor salgstilbuddet er kommet køber til kundskab. Der kan i sidstnævnte tilfælde være en risiko for, at fristen allerede er udløbet, inden aftalen indgås, og at der derfor ikke er en fortrydelsesret.

Ibrugtagning af ejendommen

Der kan være tilfælde, hvor køber allerede har taget ejendommen i brug. I disse situationer er fortrydelsesretten betinget af, at ejendommen inden udløbet af 6-dages fristen stilles til sælgers disposition, dvs. køber skal rømme ejendommen. Det kan ligeledes forekomme, at køber efter aftalens indgåelse har foretaget fysiske indgreb i eller forandringer på ejendommen. Fortrydelsesretten er her betinget af, at køberen inden 6-dages fristens udløb tilbagefører ejendommen til væsentlig samme tilstand som før indgrebet eller forandringen. 

Er dette ikke muligt, kan køber ikke træde tilbage fra aftalen. Bagatelagtige indgreb eller forandringer kan dog ikke fratage køber sin fortrydelsesret. Ydermere er fortrydelsesretten betinget af, at køber udbedrer skader eller forringelse på ejendommen inden udløbet af 6-dages fristen, som køber ved udvist uagtsomhed har påført ejendommen. Dette medfører således også, at det er sælger, der bærer risikoen for hændelige skader på ejendommen i den periode, hvor køber kan fortryde. Det er dog købers bevisbyrde, at der ikke er udvist uagtsomhed. Endeligt hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal køber inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen bliver aflyst igen.

For at køber kan udnytte sin fortrydelsesret, kræver dette, at køber inden 6-dages fristens udløb betaler sælger en godtgørelse på 1 % af købesummen. Såfremt køber allerede har betalt en del af købesummen, kan kravet på godtgørelse blive dækket ved simpel modregning. Køber kan dog undgå at skulle betale en godtgørelse ved at medtage et advokatforbehold i aftalen, også kaldet et rådgiverforbehold. Køber kan således underskrive købsaftalen, men blive løst fra den, hvis rådgiveren ikke godkender handlen. Det er således i denne situation muligt for køber at overveje købet på ny efter underskrivning af købsaftalen af den faste ejendom uden at skulle betale 1 % i godtgørelse. Det er derfor altid klogt at sørge for, at der i købsaftalen indføjes et forbehold om advokatgodkendelse.

Har du spørgsmål omkring fortrydelsesretten i forbindelse med dit boligkøb, så kontakt advokat Claus Munk på clm@ret-raad.dk.