Forhåndsgodkendelse af husleje

Det er med den nye lejelov blevet muligt for private udlejere at få det lokale Huslejenævn til at fastsætte huslejen inden udlejning.

Det kan være meget svært at fastsætte huslejen korrekt, og meget ofte er det huslejen og dennes størrelse, der er årsag til konflikt mellem udlejer og lejer. Har lejer klaget til Huslejenævnet over den aftalte husleje – og får lejer medhold – nedsættes huslejen som oftest med tilbagevirkende kraft fra lejeaftalens indgåelse.

Huslejenævnet fastsætter som regel huslejen til – meget – mindre end udlejer tror, at ejendommen kan lejes ud til. Som udlejer risikerer man derfor at få sig en økonomisk overraskelse, hvis ikke lejen er fastsat korrekt i lejeaftalen.

Forhåndsgodkendelse af husleje

Fra 1. april 2013 kan udlejer få Huslejenævnet til at træffe afgørelse om den leje, som udlejer lovligt vil kunne opkræve. Ved indbringelse af en sådan sag, betales et gebyr på kr. 3.500.

Huslejenævnet fastsætter huslejen på baggrund af en vurdering af det lejedes værdi. Vurderingen sker på baggrund af deres viden fra konkrete afgørelser truffet i lignende sager om samme type ejendomme i området, med samme standard etc.

Huslejenævnets forhåndsgodkendelse er bindende for begge parter. Hvis udlejer får godkendt lejen på forhånd, risikerer man ikke, at huslejen senere bliver nedsat som følge af en klage fra lejer til Huslejenævnet, da lejer ikke kan anfægte lejen.

Udlejer er bundet af Huslejenævnets afgørelse, men er man utilfreds med den fastsatte leje, kan man klage til Boligretten. Udlejer skal i så fald indbringe sagen for den lokale byret dvs. byretten i den retskreds, hvori det lejemål, som sagen vedrører, ligger.

Boligrettens afgørelser kan, ligesom den almindelige byrets, ankes til landsretten, hvis man mener, at afgørelsen er forkert.

Vil du indbringe en sag om forhåndsgodkendelse af huslejen til det lokale Huslejenævn, er det vigtigt at sørge for en grundig beskrivelse af lejligheden/ejendommen samt fyldestgørende dokumentation.