Forældreansvarsloven

Forældreansvarsloven i det nye skilsmissesystem

En skilsmisse kan være opslidende for alle parter, men især børnene kan risikere at komme i klemme i forældrenes skilsmisse. Den 1. april 2019 træder lov om familieretshuset i kraft – loven skal sikre et samlet familieretligt system. Et af hovedformålene med loven er at sikre, at parterne og særligt børnene kommer lempeligere gennem et skilsmisseforløb.

Kontakt advokat Stine Morild Kulmbak, Advokaterne Ret&Råd København for råd og vejledning til børn og forældre ved skilsmisse på telefon 69 66 30 23 eller smi@ret-raad.dk

Følgende 5 grundsten i det nye skilsmissesystem skal sikre det bedst mulige forløb.

1. Familierethuset

Familieretshuset bliver en ny administrativ myndighed, der foretager en indledende screening af alle sager og herved sikrer, at familien får det bedst mulige sagsforløb. 

Der bliver i familieretshuset oprettet tre sagsbehandlingsspor, idet hensigten er, at de enkelte sager klassificeres i grøn, gul og rød - alt efter behovet for myndighedernes involvering. I en grøn sag har familierne ingen eller et begrænset behov for myndighedernes involvering, mens familierne i det røde sagsspor har behov for en omfattende involvering af myndighederne for at sikre barnets trivsel.

2. Familieretten

Familieretten bliver den instans, der skal træffe afgørelse i komplekse sager, typisk i sager med et højt konfliktniveau eller sager med påstand om vold eller misbrug. Familieretten er placeret i byretten og det er også her afgørelser om manglende udlevering af et barn eller i øvrigt manglende efterlevelse af myndighedernes afgørelse vil blive truffet.

3. Børneenheden

For at sikre, at barnets trivsel vægtes højest, oprettes der en særlig børneenhed. Enheden har til opgave at tage hånd om barnet og sørger for, at barnet altid har mulighed for at snakke med en voksen, hvis barnet bliver ked af det eller har behov for råd. Enheden vil b.la. bestå af børnesagkyndige, der sørger for at børnenes inddragelse i sagerne sker så skånsomt som muligt. 

4. Refleksionsperiode

En skilsmisse er en stor omvæltning for alle, men særligt for børn, og for at klæde barnet bedst muligt på til skilsmissen, indføres der for ægtefæller med børn en refleksionsperiode på 3 måneder. Selvom parterne er enige om skilsmisse uden forudgående separation, kan det således først ske efter 3 måneder. Formålet med refleksionsperioden, er at give forældrene tid til eftertanke, ligesom både børn og forældre i perioden vil blive tilbudt rådgivning for at sikre den bedst mulige støtte til barnet.

Vil du vide mere om refleksionsperioden? Læs artiklen Tvungen refleksionsperiode på 3 måneder, hvis I skal skilles? Ja, hvis I har fælles børn under 18 år på Ret&Råd Advokaters hjemmeside.

5. Ligeværdig forældreskab

Mange forældre har et ønske om et fortsat ligeværdigt forældreskab og b.la. for at sikre dette, bliver der mulighed for at forældre kan dele barnets bopæl mellem sig, således at barnet har bopæl hos begge forældre. Denne løsning er dog langt fra hensigtsmæssig for alle, hvorfor det anbefale, at tage kontakt til en advokat, inden der indgås en aftale om delt bopæl.

Har du spørgsmål til lovforslaget eller spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din Ret&Råd advokat i dag. Du kan også læse mere om det nye familieretlige system i artiklen Implementering af nyt familieretligt system på Ret&Råds hjemmeside.

Artiklen er skrevet af advokat Stine Morild Kulmbak ved Ret&Råd Advokater København.