retograad, ladoshjælpedig, boern, skilsmisse

Forældreansvarsloven i det nye skilsmissesystem

En skilsmisse kan være opslidende for alle parter, men især børnene kan risikere at komme i klemme i forældrenes skilsmisse. I efteråret 2018 fremsættes lovforslag om et nyt samlet familieretligt system. Et af hovedformålene med loven er at sikre, at parterne og særligt børnene kommer lempeligere gennem et skilsmisseforløb.

Kontakt advokat Stine Morild Kulmbak, Advokaterne Ret&Råd København for råd og vejledning til børn og forældre ved skilsmisse på telefon 69 66 30 23 eller smi@ret-raad.dk

Følgende 5 grundsten i det nye skilsmissesystem skal sikre, det bedst mulige forløb.

1. Famlierethuset

Familieretshuset bliver en ny administrativ myndighed, der foretager en indledende screening af alle sager og herved sikrer, at familien får det bedst mulige sagsforløb. 

Der bliver i familieretshuset oprettet tre sagsbehandlingsspor, idet hensigten er, at de enkelte sager klassificeres i grøn, gul og rød - alt efter behovet for myndighedernes involvering. I en grøn sag har familierne ingen eller et begrænset behov for myndighedernes involvering, mens familierne i det røde sagssport har behov for en omfattende involvering af myndighederne for at sikre barnets trivsel.

2. Familieretten

Familieretten bliver den instans, der skal træffe afgørelse i komplekse sager, typisk i sager med et højt konfliktniveau eller sager med påstand om vold eller misbrug. Familieretten er placeret i byretten og det er også her afgørelser om manglende udlevering af et barn eller i øvrigt manglende efterlevelse af myndighedernes afgørelse vil blive truffet.

3. Børneenheden

For at sikre, at barnets trivsel vægtes højest, oprettes der en særlig børneenhed. Enheden har til opgave at tage hånd om barnet og sørger for, at barnet altid har mulighed for at snakke med en voksen, hvis barnet bliver ked af det eller har behov for råd. Enheden vil b.la. bestå af børnesagkyndige, der sørger for at børnenes inddragelse i sagerne sker så skånsomt som muligt. 

4. Refleksionsperiode

En skilsmisse er en stor omvæltning for alle, men særligt for børn, og for at klæde barnet bedst muligt på til skilsmissen, indføres der for ægtefæller med børn en refleksionsperiode på 3 måneder. Selvom parterne er enige om skilsmisse uden forudgående separation, kan det således først ske efter 3 måneder. Formålet med refleksionsperioden, er at give forældrene tid til eftertanke, ligesom både børn og forældre i perioden vil blive tilbudt rådgivning for at sikre den bedst mulige støtte til barnet.

5. Ligeværdig forældreskab

Mange forældre har et ønske om et fortsat ligeværdigt forældreskab og b.la. for at sikre dette, bliver der mulighed for at forældre kan dele barnets bopæl mellem sig, således at barnet har bopæl hos begge forældre.

Også økonomisk vil man forsøge at efterkommet ønsket om ligeværdigt forældreskab og derfor vil forældre med fælles forældremyndighed og samtidig status som bopælsforældre som udgangspunkt dele børne- og unge ydelsen ligeligt mellem sig.  

Hos Ret&Råd København hilser vi lovforslaget velkommen og  håber på, at loven, der forventes at træde i kraft den 1. april 2019, kan sikre et mere enkelt og effektivt skilsmissesystem.

Har du spørgsmål til lovforslaget eller spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din Ret&Råd advokat idag.