Forældelse

Forældelse - pas på. Fælden klapper ved årsskiftet!

Forældelsesloven trådte i kraft den 1. januar 2008. De nye regler indebærer en væsentlig ændring af de hidtidige forældelsesregler i den gamle Danske Lov og den såkaldte 1908-lov. Der sker således en forkortelse af forældelsesfristen, som kan have betydning for mange. Specielt overgangsordningen mellem de to lovsæt vurderes at give problemer.

Formålet med den nye forældelseslov var at gøre reglerne på dette område mere overskuelige og samle dem ét sted. Endvidere ønskede man generelt at forkorte forældelsesfristen. I grove træk er der sket en forkortelse af forældelsesfristen fra de tidligere gældende frister på 5 og 20 år til henholdsvis 3 og 10 år. Den nye forældelseslov gælder således alle fordringer, uanset om disse er stiftet før eller efter lovens ikrafttræden, idet forældelsesloven sammen med de tidligere regler (DL 5-14-4 og 1908-loven) regulerer overgangsperioden indtil 1. januar 2011, hvorefter de nye forældelsesregler udelukkende vil finde anvendelse. For alle frister i forældelsesloven gælder det, at forældelsen beregnes fra det tidspunkt, hvor fordringshaveren tidligst kan kræve fordringen indfriet, det såkaldte forfaldstidspunkt.

De farlige overgangsregler

Dette betyder, at en fordring der er stiftet i perioden 2006-2008, og som efter de tidligere regler ville være forældet efter 5 år, nu forældes 1. januar 2011. En fordring som er stiftet i 2007, risikerer således at få forkortet forældelsesfristen med omkring 2 år. På samme måde vil fordringer omfattet af den tidligere 20-årige forældelse, og som er stiftet i perioden 1/1-1991 til 1/1-2001 blive forældet 1-1-11, og risikerer således at få forældelsesfristen forkortet med op til 10 år.

Overgangsreglerne er udformet således, at en eksisterende fordring under ingen omstændigheder forældes før 1. januar 2011, medmindre forældelse ville indtræde tidligere både efter de gamle og de nye regler. Hvis et tilgodehavende forældes, er det tabt for evigt!

Reglerne i overgangsperioden bevirker, at fordringer, som er stiftet før, og som endnu ikke er forældet på tidspunktet for ikrafttrædelse af den nye forældelseslov, 1. januar 2008, er omfattet af forældelsesloven. Dette betyder, at en fordring der er stiftet i perioden 2006-2008, og som efter de tidligere regler ville være forældet efter 5 år, nu forældes 1. januar 2011. En fordring som er stiftet i 2007, risikerer således at få forkortet forældelsesfristen med omkring 2 år. På samme måde vil fordringer omfattet af den tidligere 20-årige forældelse, og som er stiftet i perioden 1/1-1991 til 1/1-2001 blive forældet 1-1-11, og risikerer således at få forældelsesfristen forkortet med op til 10 år.

For almindelige fordringer stiftet efter 1. januar 2008, gælder der som udgangspunkt en forældelsesfrist på 3 år. Uanset om fordringen er undergivet en længere forældelsesfrist, gælder det, at krav på renter, gebyrer og lignende forældes efter 3 år.

Det nye regelsæt bevirker, at man som fordringshaver i særdeleshed i overgangsperioden skal være opmærksom på sine udestående krav fra perioden 2006-2008, hvis de er omfattet af den 5-årige forældelse, og udestående krav fra perioden 1991 – 2001 hvis de er omfattet af den 20-årige forældelse, inden vi når 1. januar 2011. Formålet er at der eventuelt kan tages egnet skridt til afbrydelse af forældelsen. Sker der afbrydelse af forældelsen, er udgangspunktet, at der starter en ny forældelsesfrist med samme længde, som den afbrudte.

Et gældsbrev kan spare dig for mange penge

Forældelsen kan afbrydes ved at indgive stævning, eller ved en anerkendelse fra debitor. Hvis der laves aftale om afdragsordning, vil det være særdeles hensigtsmæssigt at forlange at debitor underskriver et gældsbrev der opfylder Retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse, da du så undgår en dyr retssag eller forældelse af kravet. Spørg din Ret&Råd advokat om hvad gældsbrevet skal indeholde.

Ovennævnte er alene tilsigtet som en kort og overordnet redegørelse for visse dele af området. Kontakt derfor din Ret&Råd advokat, hvis du har detaljerede spørgsmål om reglerne omkring forældelse, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er sket ændring af forældelsesregler af betydning for dig og/eller din virksomhed.