Familieretssager skal i fremtiden afgøres i et helt nyt system

I juni 2017 lancerede regeringen sit udspil til et nyt system for skilsmisse og børnesager. Det er tanken at Statsforvaltningen skal nedlægges, og at sagerne i fremtiden skal behandles i et Familieretshus. De mere komplicerede sager skal hurtigt overføres til byretten. Udgangspunktet for regeringens arbejde har været, at det hidtidige system har medført lange sagsbehandlingstider bl.a. på grund af myndighedsskift. Af og til betyder lang sagsbehandlingstid, at konflikterne mellem forældrene bliver yderligere skærpet. Dette har været skadeligt for børnene

Der er ca. 100.000 familieretlige sager om året. I fremtiden skal disse sager opdeles i tre grupper:

De grønne sager er ukomplicerede sager om separation eller skilsmisse. Forældrene er f.eks. enige om hvor børnene skal bo og om samværet. De er også enige om evt. betaling af børnebidrag eller deling af udgifter. De har blot brug for en separations- eller skilsmissebevilling, hvilket de ansøger om elektronisk og får udstedt fra Familieretshuset.

De gule sager er problemsager. Her er forældrene ikke umiddelbart enige om separation eller skilsmisse, om forældremyndighed eller barnets bopæl, om samvær eller om børnebidrag. Hvis parterne ønsker det, kan de få rådgivning og de kan modtage et konflikthåndteringstilbud. I disse sager kan Familieretshuset træffe afgørelse, hvis forældrene ikke bliver enige, men disse afgørelser kan påklages til byretten.

De røde sager er sager, hvor forældrene har et højt og fastlåst konfliktniveau, hvor der er sociale udfordringer eller hvor der f.eks. er psykisk sygdom, alkoholproblemer, vold eller lignende. Af og til er der tale om sager, hvor forældrene flere gange tidligere har kontaktet myndighederne vedr. deres uenigheder om barnet. Det må antages at være helt afgørende for regeringens plan, at screeningen af de indkommende sager kommer til at ske på en effektiv og hensigtsmæssig måde, således at de røde sager hurtigt bliver overført til byretten. 

Der skal endvidere oprettes en såkaldt Børneenhed, der skal støtte barnet under processen. Barnet skal naturligvis inddrages i processen, således at der kan indgås aftaler og træffes afgørelser på et oplyst grundlag, hvor også barnets ønsker er kendt. Men det er samtidig nødvendigt, at barnets trivsel under sagen er i fokus, således at barnet ikke oplever at komme i klemme i forældrenes konflikt.

I det nye system skal der som noget nyt være en klar adskillelse mellem på den ene side rådgivnings- og konflikthåndteringsrummet og på den anden side afgørelsesrummet i Familieretshuset.  For at parterne frit kan udtale sig og også kan nærme sig hinanden forligsmæssigt, er det vigtigt, at de ikke skal frygte at blive ”hængt op på” deres udtalelser under et mæglingsmøde for det tilfælde at mæglingen ikke lykkes.

Regeringen har indkaldt forskellige interesserede parter til dialogmøde efter sommerferien 2017, hvor regeringens plan vil blive debatteret. Herefter vil Folketingets partier blive indkaldt til forhandlinger om udspillet.

Ret&Råd vil orientere nærmere, når resultatet af forhandlingerne er kendt.