Erstatning efter en trafikulykke

Er du kommet til skade ved en trafikulykke gælder reglerne i færdselsloven og erstatningsansvarsloven.

Efter færdselsloven er der et såkaldt objektivt ansvar. Det betyder at ejeren af en bil, skal erstatte de skader, som bilen forvolder ved et færdselsuheld, selvom der ikke er noget at bebrejde ejeren/billisten. Du skal som skadelidt ikke bevise nogen skyld hos modparten.

Ejeren af bilen har pligt til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker skaderne. Dit erstatningskrav behandles efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Her kan du få erstatning og godtgørelse for:
det er vigtigt, at du kontakter din læge eller sygehuset, så dine skader kan blive grundigt beskrevet og ført til journalen

1. Ødelagt tøj og andre genstande

2. Skader på din bil

3. Medicin- og behandlingsudgifter

Udgifter til behandlinger og medicin skal først og fremmes søges dækket via din egen fritidsulykkesforsikring.

Du kan få dækket udgifter til de behandlinger, der er helbredende. Hvis behandlingerne kun er smertelindrende, er der ingen dækning.

4. Tabt arbejdsfortjeneste

Bliver du helt eller delvist sygemeldt på grund af ulykken, er du berettiget til erstatning for den lønindtægt, som du mister. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal stille dig økonomisk, som om skaden ikke var sket.

Erstatningen opgøres ved at beregne, hvad du ville have tjente i perioden, hvis du ikke var kommet til skade og ved at fradrages det, som du modtager i perioden i sygeløn, sygedagpenge og lignende ydelser.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan du kræve, indtil du genoptager dit arbejde igen på væsentlig samme vilkår som før skaden.

Har ulykken betydet, at du har mistet 15 % eller mere af din erhvervsevne, ophører retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra det tidspunkt, hvor der træffes endelig afgørelse om dit erhvervsevnetab.

5. Svie og smerte

Er du syg på grund af ulykken – det vil sige helt eller delvist sygemeldt og er undergivet en eller anden form for behandling - så kan du kræve svie- og smerte-godtgørelse med kr. 185 pr. dag, du er syg (2014 beløb).

Du kan maksimalt få svie- og smertegodtgørelse med kr. 71.500 (2014 beløb). Det svarer til sygemelding i godt et år.

Krav på godtgørelsen ophører, uanset du fortsat er sygemeldt, når der er truffet afgørelse om varigt mén.

6. Varigt mén

Godtgørelse for varigt mén skal dække de gener og smerter, som du har efter ulykken samt de begrænsninger, som ulykken har medført for din daglige livsførelse.

At det er en godtgørelse betyder, at der er tale om et i loven fastsat beløb, der ud-betales uden at du skal dokumentere et tab. Godtgørelsen for 1 % varigt mén ud-gør kr. 8.175 (2014 beløb).

Der bliver først betalt godtgørelse, hvis det varige mén minimum er 5%. Godtgørel-sen kan maksimalt andrage 120%.

Ved fastsættelsen af méngraden, vil der blive taget udgangspunkt i Arbejdsskade-styrelsens vejledende méntabel, som du kan se på www.ask.dk.

7. Erhvervsevnetab

Hvis ulykken medfører, at du ikke kan arbejde i samme omfang som tidligere, har du muligvis ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Erhvervsevnetabserstatningen beregnes ved at vurdere, hvad du ville have tjent, hvis ulykken ikke var sket, sammenholdt med din indtjeningsevne efter ulykken.

Tjente du før ulykken f.eks. kr. 400.000 og tjener du efter ulykken f.eks. kun kr. 300.000, er erhvervsevnetabet 25%.

Erstatningsbeløbet beregnes ved at gange erhvervsevnetabsprocenten med 10 og årslønnen.

Årslønnen er den indkomst, som du har haft i de 12 måneder forud for ulykken.

Havde du en årsløn før ulykken på kr. 400.000 og er din erhvervsevnetabsprocent 25%, så vil din erhvervsevnetabserstatning blive 0,25 x 10 x 400.000 = kr. 1.000.000.

Fra du fylder 29 år sker der efter loven et fradrag, så yngre personer får højere erstatning end ældre personer.

Har du været udsat for en trafikulykke råder vi dig til at kontakte din Ret&Råd Advokat hurtigst muligt. Udgifterne til advokatbistand vil ofte blive betalt af ansvars-forsikringsselskabet, idet udgifterne er en del af erstatningskravet.

Desuden er det vigtigt, at du kontakter din læge eller sygehuset, så dine skader kan blive grundigt beskrevet og ført til journalen.