Erstatning efter en arbejdsulykke

Er du kommet til skade på arbejdet kan du søge erstatning efter 2 lovgivninger.

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring

Din arbejdsgiver har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine ansatte. Denne forsikring dækker, hvis du som ansat får varige følger efter en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Hvis lovens betingelser er opfyldt, dækker arbejdsskadeforsikringen:

  • Udgifter til sygebehandling og genoptræning
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne

Efter loven skal din arbejdsgiver anmelde din arbejdsulykke til Arbejdsskadestyrelsen snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden. Anmelder din ar-bejdsgiver ikke ulykken rettidigt, kan han blive pålagt en bøde.

Anmelder din arbejdsgiver ikke ulykken til Arbejdsskadestyrelsen, har du selv mulighed for at anmelde din arbejdsulykke til Arbejdsskadestyrelsen. Det skal du gøre inden for et år efter ulykken.

Anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen

Hvis du har pådraget dig en erhvervssygdom, kan din læge efter omstændighederne have pligt til at anmelde til Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsskadestyrelsen sørger for at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at træffe en afgørelse. Du har pligt til at medvirke til sagens oplysning og følge de undersøgelse m.m., som er nødvendigt for at oplyse sagen.

Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om hvorvidt din ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade og også om du har pådraget dig et varigt mén og om du har tabt (en del af) din erhvervsevne.

Efter loven får du godtgørelse for varigt mén, hvis du har et varigt mén på mindst 5 %. Hver méngrad svarer til kr. 8.174 (2014 beløb). Er du 40 år eller mere, nedsættes godtgørelsen med 1 % om året.

Tilsvarende får du erstatning for tab af erhvervsevne, hvis erhvervsevnen er nedsat med 15% eller mere. Erstatningen udbetales som en månedlig løbende ydelse. Ved fuldstændigt tab af erhvervsevne udgør den løbende ydelse årligt 83 pct. af din års-løn (12 måneder forud for ulykken). Ved et tab mindre end 100 %, udgør erstat-ningen den forholdsmæssige del heraf.

Er dit erhvervsevnetab 50 % eller mindre, udbetales erstatningen som en kapital-beløb på en gang. Er dit erhvervsevnetab over 50 %, kan du anmode om at indtil 50 % af erhvervsevnetabet udbetales som et kapitalbeløb. Det tab, der ligger over de 50 %, vil blive udbetalt som en månedlig løbende ydelse.

Hvis din erhvervsmæssige situation ikke er afklaret, kan Arbejdsskadestyrelsen træffe en midlertidig afgørelse om erstatning for erhvervsevnetab. I dette tilfælde vil du få udbetalt en løbende månedlig ydelse indtil der træffes en endeligafgørelse om dit erhvervsevnetab.

Er du ikke tilfreds med Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, kan du anke den til Anke-styrelsen. Anke skal ske inden 4 uger fra afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsgiverens erstatningsansvar

I nogle tilfælde er andre personer skyld i din arbejdsulykke. Skyldes din arbejds-ulykke, fejl eller forsømmelser fra din arbejdsgiver eller fra andre (f.eks. andre håndværkere på byggepladsen), kan du også kræve erstatning for din personskade efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

For at du kan få erstatning skal der være en erstatningsansvarlig. Det kan f.eks. være din arbejdsgiver, som ikke har givet dig en fyldestgørende instruktion eller som ikke har sørget for at arbejdspladsen var indrettet forsvarligt. Det kan være en maskine eller et redskab, der ikke er i forsvarlig stand. Eksemplerne er mange.

Det er også en betingelse for at få erstatning, at din sygdomsperiode skyldes arbejdsskaden og ikke skyldes omstændigheder, der er sket i din fritid eller f.eks. fejlbehandling på sygehuset.Du skal være opmærksom på, at det er dig som skadelidt, der har bevisbyrden for, at f.eks. din arbejdsgiver er erstatningsansvarlig. Dette bevisbyrdekrav gælder ikke for et erstatningskrav efter den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Dit erstatningskrav behandles efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Hvis erstatningsbetingelserne er opfyldt, dækker erstatningsansvarsloven:

  • Ødelagt tøj og andre genstande
  • Medicin- og behandlingsudgifter
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Svie og smerte
  • Varigt mén
    Erhvervsevnetab

Medicin- og behandlingsudgifter

Udgifter til behandlinger og medicin skal først og fremmes søges dækket via din egen heltidsulykkesforsikring. Du kan få dækket udgifter til de behandlinger, der er helbredende. Hvis behandlingerne kun er smertelindrende, er der ingen dækning.

Tabt arbejdsfortjeneste

Bliver du helt eller delvist sygemeldt på grund af skaden, er du berettiget til erstatning for den lønindtægt, som du mister. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal stille dig økonomisk, som om skaden ikke var sket. Erstatningen opgøres ved at beregne, hvad du ville have tjente i perioden, hvis du ikke var kommet til skade og ved at fradrages det, som du modtager i perioden i sygeløn, sygedagpenge og lignende ydelser.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan du kræve, indtil du genoptager dit arbejde igen på væsentlig samme vilkår som før skaden.

Har ulykken betydet, at du har mistet 15 % eller mere af din erhvervsevne, ophører retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra det tidspunkt, hvor der træf-fes endelig afgørelse om dit erhvervsevnetab.

Svie og smerte

Er du syg på grund af skaden – det vil sige helt eller delvist sygemeldt og er under-givet en eller anden form for behandling - så kan du kræve svie- og smertegodtgø-relse med kr. 185 pr. dag, du er syg (2014 beløb).

Du kan maksimalt få svie- og smertegodtgørelse med kr. 71.500 (2014 beløb). Det svarer til sygemelding i godt et år.

Krav på godtgørelsen ophører, uanset du fortsat er sygemeldt, når der er truffet afgørelse om varigt mén.

Varigt mén

Godtgørelse for varigt mén skal dække de gener og smerter, som du har efter skaden samt de begrænsninger, som skaden har medført for din daglige livsførelse.

At det er en godtgørelse betyder, at der er tale om et i loven fastsat beløb, der ud-betales uden at du skal dokumentere et tab. Godtgørelsen for 1 % varigt mén ud-gør kr. 8.175 (2014 beløb).

Der bliver først betalt godtgørelse, hvis det varige mén minimum er 5%. Godtgørelsen kan maksimalt andrage 120%.

Ved fastsættelsen af méngraden, vil der blive taget udgangspunkt i Arbejdsskade-styrelsens vejledende méntabel, som du kan se på www.ask.dk.

Erhvervsevnetab

Hvis skaden medfører, at du ikke kan arbejde i samme omfang som tidligere, har du muligvis ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Erhvervsevnetabserstatningen beregnes ved at vurdere, hvad du ville have tjent, hvis skaden ikke var sket, sammenholdt med din indtjeningsevne efter skaden.

Tjente du før skaden f.eks. kr. 400.000 og tjener du efter skaden f.eks. kun kr. 300.000, er erhvervsevnetabet 25%.

Erstatningsbeløbet beregnes ved at gange erhvervsevnetabsprocenten med 10 og årslønnen.

Årslønnen er den indkomst, som du har haft i de 12 måneder forud for skaden.

Havde du en årsløn før skaden på kr. 400.000 og er din erhvervsevnetabsprocent 25%, så vil din erhvervsevnetabserstatning blive 0,25 x 10 x 400.000 = kr. 1.000.000. 

Fra du fylder 29 år sker der efter loven et fradrag, så yngre personer får højere erstatning end ældre personer.

Erstatningsposterne medicin- og behandlingsudgifter, varigt mén og erhvervsevne-tab er også dækket af arbejdsskadeforsikringen, som beskrevet ovenfor. Får du dækket dine udgifter til medicin og behandling, godtgørelse for varigt mén og/eller erhvervsevnetabserstatning dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, kan du ikke også kræve det samme dækket af den ansvarlige skadevolder.

Du kan altså ikke få erstatning for det samme to gange. Du skal dog være op-mærksom på, at nogle gange er f.eks. erhvervsevnetabserstatningen efter erstat-ningsansvarsloven højere end efter arbejdsskadesikringsloven. I det tilfælde kan du kræve forskellen erstattet fra den ansvarlige skadevolder(differencetabserstatning).

Har du været udsat for en arbejdsulykke råder vi dig til at søge bistand hos din fag-forening eller hos din Ret&Råd Advokat. Udgifterne til advokatbistand vil ofte blive betalt af den erstatningsansvarliges forsikringsselskab, når der kan opgøres et krav efter erstatningsansvarsloven. Det er vigtigt at du kontakter din fagforening eller din advokat hurtigst muligt efter arbejdsulykken.