Energimærkning – nye pligter for udlejere, ejerforeninger og andelsboligforeninger.

Udlejere, ejerforeninger og andelsboligforeninger skal være opmærksomme på, at der er kommet skærpede regler til energimærkning efter 1. juli 2012.

Skrevet af Niels Søndergaard, Ret&Råd Hinnerup

Private udlejere, ejerforeninger og andelsboligforeninger, der ejer ejendomme med et areal, der overstiger 1000 m2, har længe haft pligt til at få lavet energimærkning af ejendommen. I en energimærkning gennemgås ejendommmens energimæssige status, og ejendommen får en karakter, ligesom der angives forslag til energimæssige forbedringer. Energimærkningen kan også laves for den enkelte lejlighed.

Energimærkninger er gyldige i 10 år. I visse situationer, hvor ejendommens energimæssige stand kan forbedres er gyldigheden 7 år.

Også ejendomme under 1000 m2 skal imidlertid have energimærkning i følgende tilfælde:

  • hvis en ejendom eller en lejlighed annonceres til leje
  • hvis en ejendom eller lejlighed annonceres til salg
  • ved salg eller udlejning 

Ved annoncering skal energimærket synliggøres – f.eks. med angivelse af ejendommens energimæssige karakter.

Medvirker der ejendomsmægler, skal mægler have kopi af energimærke, før mægler kan annoncere det ledige lejemål f.eks. på internettet.

Ved udlejning har udlejer pligt til at udlevere energimærkning til lejer.

Ved salg har køber krav på kopi af energimærkning.

Forening har pligt til at sørge for energimærkning

I ejerforeninger og andelsboligforeninger har foreningen pligt til at sørge for energimærkning. Det vil derfor i fremtiden ikke være nødvendigt for den enkelte ejer at sørge for energimærkning. For at sikre at foreningen overholder denne pligt inden en rimelig tid, er der fastsat frister for fremskaffelsen af energimærkningen.

Findes der en gyldig energimærkning, skal ejer modtage den inden 8 dage.

Findes gyldig energimærkning ikke – f.eks. som følge af at ejendommens areal er under 1000 m2 – skal ejerforeningen/andelsboligforeningen inden 3 uger have bestilt en energimærkning og ejeren skal modtage den inden 60 dage.

Foreningen kan ikke opkræve gebyr for at udlevere energimærkning.

Derudover er der kommet nye regler vedr. bygninger der ofte besøges af offentligheden, hvor arealet er over 600 m2. Her skal ejeren sørge for, at energimærkningen er synlig for brugere af bygningen. Det er en ordning i lighed med smiley-ordningen, der kendes fra f.eks. restauranter.

Hvis ejer ikke har rådighed over bygningen, f.eks. ved udlejning, skal udlejer give lejer en kopi. Herefter har lejer pligt til at opsætte energimærkningen.

Ved kontrol af om reglerne er overholdt, har myndighederne adgang til bygningen uden retskendelse.

}