Elever har udsigt til langt større erstatning

Elever har udsigt til langt større erstatning ved uberettiget afskedigelse

Ny højesteretsdom giver elever og praktikanter mulighed for at kræve en væsentlig større erstatning fra deres arbejdsgiver ved uberettiget afskedigelse. Dommen fastslår, at erstatning for løntab samt tab af uddannelsesgode skal tilkendes efter henholdsvis funktionærloven og erhvervsuddannelsesloven, hvilket som udgangspunkt betyder højere erstatning.

Gældende regler for elever

De tre første måneder af en elevs ansættelse er prøveperiode. I denne periode kan arbejdsgiveren afskedige eleven uden begrundelse og uden at give varsel. Herefter er hovedreglen, at eleven kun kan afskediges ved groft usømmelige forhold som eksempelvis uberettiget udeblivelse fra tjenesten eller tilsidesættelse af forbud.

Endvidere stilles der krav om, at arbejdsgiveren giver eleven en gyldig begrundelse for afskedigelsen samt en frist på tre måneder til at fratræde stillingen. Eleven modtager løn i fristens tre måneder. Det er netop de tre lønnede opsigelsesmåneder, der udgør elevens løntab, såfremt eleven bortvises uberettiget.

Tvistighedsnævnets praksis

Den nævnte praksis byggede på en forudsætning om, at erstatning efter funktionærloven og godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven begge dækker over de samme tab – løntab samt tab af uddannelsesgode.

Tvistighedsnævnet behandler tvister mellem arbejdsgivere og elever. Hidtil har det været fast praksis, at en uberettiget bortvist elev alene fik erstatning efter enten funktionærloven eller godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven.

Den nævnte praksis byggede på en forudsætning om, at erstatning efter funktionærloven og godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven begge dækker over de samme tab – løntab samt tab af uddannelsesgode.

Siden 2008 har Tvistighedsnævnet således tilkendt uberettiget bortviste elever 30.000 kr. eller 50.000 kr. (voksenelever) i erstatning efter funktionærloven, men ikke også godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven, da Tvistighedsnævnet mente, at erstatning efter funktionærloven både fyldestgjorde elevens løntab samt tab af uddannelsesgode.

Tab af uddannelsesgode dækker over det tab, som eleven lider ved at blive forsinket med sin uddannelse på grund af afskedigelsen.

Opgør med Tvistighedsnævnets praksis

En ny Højesteretsdom gør endeligt op med Tvistighedsnævnets praksis.

I 2009 følte en tandklinikelev sig særdeles dårligt behandlet af sin arbejdsgiver. Eleven var blevet afskediget fra klinikken og hendes uddannelsesaftale ophævet.

I den konkrete sag hævdede arbejdsgiveren, at klinikeleven havde udøvet hærværk på klinikken, men var ikke i stand til at dokumentere det. Hermed var der ikke givet eleven en gyldig grund. Afskedigelsen var uberettiget. Sagen blev dernæst indbragt for Tvistighedsnævnet, der i overensstemmelse med hidtidig praksis tilkendte tandklinikeleven 30.000 kr. i erstatning efter funktionærloven for uberettiget afskedigelse og ophævelse af uddannelsesaftalen.

Højesterets dom betyder, at elever der er afskediget uberettiget, kan kræve erstatning efter funktionærloven svarende til tre måneders løn. Herudover kan eleven kræve godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven for tab af uddannelsesgode.

Efterfølgende ønskede eleven sagen prøvet ved domstolene. Såvel Byretten og Landsretten var enig med Tvistighedsnævnet – erstatning efter funktionærloven tilgodeså såvel tabt lønindtægt som tab af uddannelsesgode.

Højesterets afgørelse

Højesterets afgørelse ændrede markant opfattelsen. I afgørelsen blev det konkluderet, at erstatning efter funktionærloven alene dækker den mistede lønindtægt. Godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven dækker derimod tab af uddannelsesgode. Det var derfor uberettiget, at Tvistighedsnævnet alene tilkendte erstatning efter funktionærloven, idet eleven i så fald kun fik godtgjort løntabet, men ikke tab af uddannelsesgode.

Tandklinikelevens erstatning på 30.000 kr. for løntab efter funktionærloven blev fastholdt, men eleven fik yderligere tilkendt 15.000 kr. for tab af uddannelsesgode efter erhvervsuddannelsesloven.

Højesterets dom betyder, at elever der er afskediget uberettiget, kan kræve erstatning efter funktionærloven svarende til tre måneders løn. Herudover kan eleven kræve godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven for tab af uddannelsesgode.

Godtgørelsen fastsættes efter en konkret vurdering, men med hensyntagen til, at eleven allerede er tilkendt erstatning efter funktionærloven for tab af lønindtægt.

Det kostede arbejdsgiveren 45.000 kr. at afskedige eleven uden gyldig grund, hvorfor der er al mulig grund til at sikre sig, at en påtænkt afskedigelse er berettiget.