Emner:
Ejerskifte af ejendom - Hvad dækker forsikringen?

Ejerskifte af ejendom - Hvad dækker forsikringen?

Dækker ejerskifteforsikringen fejlkonstruktioner? Ejerskifteforsikringer dækker skader og nærliggende risiko for skader, som har været til stede på tidspunktet for ejerskiftet af ejendommen.

Kontakt advokat Jens Hessel, Ret&Råd Bredgade, for råd og vejledning på telefon 33 11 77 29 eller jhe@ret-raad.dk

Ved skade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsestilstand.

Fejlkonstruktioner ved ejerskifte af ejendom dækkes ikke af ejerskifteforsikringen, da det forhold, at en del af en ejendom er opført fejlagtigt, ikke i sig selv udgør en skade eller en nærliggende risiko herfor.

Er en ejendoms fundering eksempelvis ikke udført efter gældende funderingsnormer ved ejerskiftet af ejendommen, vil ejerskifteforsikringsselskabet ikke anerkende dette som en skade i ejerskifteforsikringens forstand.

Afgørende for at man opnår dækning er, at det ved ejerskiftet af ejendommen kan konstateres, at skaderne hidrører fra en fejlkonstruktion, og om der med sandsynlighed kan antages at foreligge nærliggende risiko for fremtidige skader.

Kan man derimod godtgøre, at den pågældende fejlkonstruktion har medført en skade eller nærliggende risiko for skader, dækker ejerskifteforsikringen dette. Forsikringen dækker ikke selve fejlkonstruktionen, men den dækker de skader og de risici, fejlkonstruktionen har medført.

Er der tale om en fejlagtig fundering af et hus, der har medført ikke uvæsentlige revnedannelser og risici for andre skader, vil ejerskifteforsikringsselskabet skulle erstatte udgifterne til udbedring af revnerne og forebyggelse af fremtidige skader. Selve udbedringen af den fejlagtige fundering vil dog ikke være dækningsberettiget som en skade i ejerskifteforsikringens forstand.

Afgørende for at man opnår dækning er, at det ved ejerskiftet af ejendommen kan konstateres, at skaderne hidrører fra en fejlkonstruktion, og om der med sandsynlighed kan antages at foreligge nærliggende risiko for fremtidige skader. Denne bevisbyrde påhviler forsikringstager, der som udgangspunkt ligeledes skal afholde omkostningerne til syn og skøn i sagen. Praksis fra Forsikringsankenævnet peger dog i retning af, at såfremt der er en formodning for, at der foreligger en skade i ejerskifteforsikringens forstand eller en risiko herfor, kan forsikringsselskabet blive pålagt at afholde udgifterne til syn og skøn i forbindelse med behandling af sagen ved nævnet.

Det er endvidere af afgørende betydning, at man som forsikringstager har haft en berettiget forventning om, at den pågældende konstruktion lever op til de krav, der normalt kan forventes opfyldt for tilsvarende ejendomme eller bygninger. Det er således ikke uden betydning, om der eksempelvis i tilstandsrapporten er bemærkninger om de pågældende konstruktioner eller husets stand i øvrigt, der indikerer, at man bør kunne forvente, at der vil kunne opstå skader eller nærliggende risiko herfor.