Erhvervsadvokat

Ejerbogen – tidligere aktiebog og anpartshaverfortegnelse

Når den nye selskabslov træder i kraft, indføres samtidig et nyt samlet begreb for aktieselskabernes aktiebog og anpartsselskabernes anpartshaverfortegnelse, nemlig begrebet ejerbog.

Artiklen er skrevet af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Advokater Glostrup

Da det er upraktisk at have aktier/anparter, har de fleste aktieselskaber hidtil kun haft en aktiebog, og anpartsselskaber har hidtil kun haft en anpartshaverfortegnelse. Den nye ejerbog skal indeholde følgende oplysninger:

  • Alle kapitalejere og panthavere
  • Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandelenes størrelse
  • De stemmerettigheder, der er knyttet dertil
  • Oplysninger om kapitalejernes navn og bopæl eller for virksomheders vedkommende navne, CVR-nr. og hjemsted
  • Er der tale om udenlandsk statsborger eller virksomhed skal der vedlægges dokumentation, der sikrer identifikation af kapitalejeren

Oplysningspligt ved ejerskifte

Der bliver en pligt for kapitalejere og panthavere til at give meddelelse til ejerbogen, når der sker ejerskifte eller pantsætning. Sådan meddelelse skal gives senest 2 uger efter ejerskiftet eller pantsætningen.

Ejerbogen kan føres ved at selskabet selv registrerer oplysningerne. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil også kunne føre ejerbogen.

Endelig åbner selskabsloven for, at andre, herunder advokater, vil kunne føre ejerbogen. Hvis det er andre end selskabet selv eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der fører ejerbogen, skal selskabets vedtægter indeholde oplysninger om navn og adresse på vedkommende ejerbogsfører, der i øvrigt også kan være et andet selskab.

Ejerbogen skal være tilgængelig for de offentlige myndigheder. I vedtægterne kan det tillige bestemmes, at ejerbogen skal være tilgængelig for kapitalejerne, herunder i elektronisk form.

Det er vigtigt at bemærke, at i anpartsselskaber, skal ejerbogen være tilgængelig for enhver anpartshaver. Her kan tilgængeligheden således ikke fravælges.

Ligeledes er det vigtigt at være opmærksom på, at alle kapitalejere, der har en kapitalandel på over 5%, får offentliggjort deres ejerskab.

Også medarbejderrepræsentanter skal i særlige tilfælde have adgang til ejerbogen. Ønskes nærmere oplysninger herom, er du velkommen til at kontakte os.

Med henblik på at sikre, at netop din virksomheds aktiebog/anpartshaverfortegnelse lever op til selskabslovens krav til udformning af ejerbog, anbefales det, at selskaberne allerede nu kontakter deres juridiske rådgiver med henblik på en gennemgang af den eksisterende aktiebog/anpartshaverfortegnelse, således at denne kan være opdateret og klar ved selskabslovens ikrafttræden.

Find din lokale Ret&Råd advokat eller læs mere om Virksomhedsrådgivning.