Dokumentation for sygefravær

Når en funktionær er syg, opstår for arbejdsgiveren ofte det spørgsmål, hvilke krav arbejdsgiveren kan stille til dokumentation for sygefraværet.

Tidligere forlangte arbejdsgiveren typisk efter 3. sygedag en almindelig lægeerklæring og efter mere end 14 dages sygefravær en såkaldt varighedserklæring efter funktionærlovens § 5, stk. 4.

Disse regler er nu ændret, blandt andet således at den ”normale” lægeerklæring, der udstedtes fra 4. sygedag, ikke længere udstedes.

I stedet kan arbejdsgiveren nu kræve, at arbejdsgiveren allerede på 2. fraværsdag har modtaget en af medarbejderen underskrevet ”tro og love erklæring”.

Friattest

Derudover kan arbejdsgiveren fremsætte krav om, at sygefraværet dokumenters ved en såkaldt ”friattest”.

Arbejdsgiveren bør fremsende en skriftlig anmodning herom til funktionæren og bør i den forbindelse blandt andet angive hvilken fraværsperiode, der ønskes vurderet af lægen, samt om der ønskes en prognose for eventuelt fortsat fravær.

En friattest udstedes kun, så længe medarbejderen er helt eller delvist fraværende fra sit arbejde.

Lægens honorar for udstedelse af friattesten skal afholdes af arbejdsgiveren, og lægen kan vælge enten at opkræve honoraret direkte hos patienten eller fremsende faktura direkte til arbejdsgiveren.

Mulighedserklæring

Ud over ovennævnte kan arbejdsgiveren endvidere forlange en såkaldt ”mulighedserklæring”.

Formålet med at udarbejde en mulighedserklæring er at fastholde medarbejderen i arbejdet, eksempelvis ved delvis genoptagelse af arbejdet eller etablering af skånehensyn.

Når en mulighedserklæring skal udarbejdes, indkalder arbejdsgiveren den sygemeldte til en sygesamtale med et rimeligt varsel. Den sygemeldte har pligt til at deltage i dette møde, med mindre sygdommen forhindrer den sygemeldte heri.

Arbejdsgiveren og medarbejderen udfylder i fællesskab første del af mulighedserklæringen, mens anden del af mulighedserklæringen skal udfyldes af medarbejderen sammen med dennes sædvanlige læge. Lægens honorar betales af arbejdsgiveren.

Varighedserklæring

Ovennævnte afløser som anført de tidligere gældende regler om, at sygefravær kunne kræves dokumenteret ved lægeerklæring fra 4. sygedag.

Ved siden af ovennævnte regelsæt gælder for funktionærer stadig reglen om udstedelse af en såkaldt varighedserklæring efter funktionærlovens § 5, stk. 4. Udgiften til denne varighedserklæring skal ligeledes betales af arbejdsgiveren.