Den nye rentelov

Den nye rentelov

Der er foretaget visse ændringer i renteloven, som trådte i kraft den 1. marts 2013. Hvad enten du er kreditor eller debitor, forbruger eller erhvervsdrivende, så vil ændringerne have betydning for dig.

Ændringerne vil medføre nye processer og gebyrer. Den lovbestemte morarentesats er blevet forhøjet, der er indført regler om betalingsfrister og en ret for fordringshaver (kreditor) til at kræve et fast kompensationsbeløb ved forsinket betaling.

Rente og kompensationsbeløb

Kreditor får med den nye rentelov ret til en højere rentesats. Morarenten hæves fra 7 % til 8 % + den fastsatte referencesats. Den nye morarente finder anvendelse for fordringshavers tilgodehavende hos forbrugere såvel som hos de erhvervsdrivende. Denne ændring gælder for rente af pengekrav, der forfalder den 1. marts 2013 eller senere.

I erhvervsforhold har fordringshaver som noget nyt ret til, at pålægge skyldner et kompensationsbeløb, når der ikke betales rettidigt. Erhvervsforhold foreligger i den situation, hvor skyldner er erhvervsdrivende og handler som led i sit erhverv.

Kreditor kan opkræve 310 kr. i kompensationsbeløb udover allerede gældende gebyrer. Der er tale om en engangsopkrævning til dækning af inddrivelsesomkostningerne. Der stilles ikke andre betingelser til opkrævning af kompensationsbeløbet, end der skal være indtrådt betalingsmisligholdelse i erhvervsforhold. Beløbet på 310 kr. er fastsat af Justitsministeriet og kreditors krav hertil, kan ikke ændres eller udelukkes ved aftale.

Dette krav på kompensationsbeløb gælder IKKE overfor forbrugere, hvorfor fordringshaver må skelne mellem, hvad de kan kræve af de erhvervsdrivende og hvad de kan kræve af forbrugerne. Fejlagtig opkrævning af kompensationsgebyr i forbrugerforhold, vil være i strid med god inkassoskik.

Betalingsfrist

Der er også indført ændringer af betalingsfristerne for de erhvervsdrivende. Disse er gennemført på baggrund af et EU-direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Den deklaratoriske betalingsfrist for fordringshavers tilgodehavende hos de erhvervsdrivende, er på højst 30 dage.

Reglen er deklaratorisk, og man kan derfor fravige betalingsfristen på 30 dage ved aftale. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kreditor har afsendt eller fremsat anmodning om betaling. En aftale om længere betalingsfrist end 30 dage skal være udtrykkelig. En aftale om længere betalingsfrist end 60 dage skal, udover at være udtrykkelig, være sagligt begrundet.

Samtlige ændringer gælder kun for krav der forfalder efter den 1. marts 2013.

Læs mere om ændringen af renteloven HER.