Den nye arvelov

Den nye arvelov trådte i kraft den 1.1.2008. Dette medførte en række ændringer, hvoraf de væsentligste er skitseret nedenfor.

Ændringer

Tvangsarven er nedsat fra 1/2 til 1/4 og kan yderligere beløbsbegrænses til 1 mio. kr. Endvidere er der givet mulighed for at skrive i testamentet, at den arv en bestemt livsarving skal modtage skal modtages kontant.

Det legale arveforhold mellem ægtefælle og børn er ændret fra 1/3-2/3 til 1/2-1/2.

Der er indført adgang til at oprette udvidet samlevertestamente, således at samlevende der opfylder nogle nærmere angivne krav kan opnå samme retsstilling som ægtefæller med rent fuldstændigt særeje og derved begunstige hinanden med 7/8.

Ønsker du noget andet end det loven siger, er det vigtigt at dette fremgår af testamentet

Der gøres særligt opmærksom på, at samlevende ikke legalt arver hinanden. Du arver således alene din samlever, hvis I har oprettet testamente. Dette uanset om I har boet sammen x år og uanset om I har fællesbørn.

Beløbsgrænsen for at anvende reglerne om ægtefælleudlæg er forhøjet fra 210.000 kr. til 600.000 (2008). Beløbet reguleres årligt og udgør i 2014 kr. 710.000. Imidlertid skal du være opmærksom på, at der i beløbet nu også skal medregnes forsørgertabserstatning samt livsforsikrings- og pensionsydelser, der kommer til udbetaling i anledning af dødsfaldet.

Kravet til den længstlevendes solvens i forbindelse med hensidden i uskiftet bo er skærpet.

Udvidet adgang til arvehenstand, således at der kan gives efterlevende ægtefælle henstand med udbetaling af arv til førstafdødes livsarvinger. Adgangen er dog fortsat begrænset.

Mulighed for at oprette et formløst gyldigt indbotestamente

Indførsel af deklaratoriske regler om længstlevendes testationsret samt råderet i levende live. Om testationsret fremgår af loven, at længstlevendes ægtefælle ikke ved testamente kan råde over 1) friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde førstafdødes særlivsarvinger og 2) halvdelen af friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde fælles livsarvinger.

Ønsker du noget andet end det loven siger, er det vigtigt at dette fremgår af testamentet.