Delt bopæl

Vil ny lovgivning på børneområdet være relevant for dig som skilsmisseforælder?

Regeringen har den 27. marts 2018 indgået en aftale om ét samlet familieretligt system, men vi har endnu ikke set forslag til de love, der konkret skal sætte systemet i værk. I forbindelse med aftalen besluttede regeringspartierne, at forældres oplevelse af at være ligeværdige forældre skal understøttes af de familieretlige regler. Der skal derfor – ifølge forligsaftalen - indføres mulighed for, at forældre kan aftale, at barnet har bopæl hos dem begge – såkaldt ”delt bopæl”. 

Det fremgår af aftalen, at den delte bopæl skal forstås således, at der registreres en ekstra adresse for barnet i CPR registeret. Eneste forudsætning for en registrering er, at forældrene er enige herom. 

Forældrene skal efter registreringen i fællesskab træffe beslutning om de forhold som bopælsforælderen hidtil alene kunne beslutte – som fx hvilken daginstitution barnet skal gå i, og som fx hvor i landet barnet skal bo. 

Det er vigtigt at præcisere, at barnet stadig kun har én folkeregisteradresse. Den ekstra adresse, som barnet får som følge af registreringen af den delte bopæl, er ikke udtryk for at barnet har to folkeregisteradresser.

Hvis forældrene på et tidspunkt bliver uenige – fx om hvor i landet barnet skal bo – kan den ekstra adresse ifølge regeringens oplæg til de nye regler fjernes og så vil barnet (som efter de nugældende regler) have bopæl hos den forælder, der har folkeregisteradressen hos sig. Hvis den anden forælder er utilfreds med dette må vedkommende ansøge om ændring ved de nye Familieretshuse og evt. Familieretter, der ifølge forliget indføres ved de kommende lovændringer.

Den delte bopæl må således forventes at være en mulighed for de forældrepar, der er enige om fx hvor barnet skal bo og om både skolevalg og valg af daginstitution. For disse forældrepar er den delte bopæl en mulighed for at begge forældre kan føle sig anerkendte og ligeværdige. Derimod er det ifølge forligsteksten næppe tanken, at konfliktende forældre – der ikke er enige – skal kunne pålægges delt bopæl på lang sigt.

Dog kan der blive tale om delt bopæl i en kortere periode under bruddet mellem forældrene.

Af forliget fremgår det, at regeringen har ønsket at skabe ro om barnet i brudsituationen. Hvis forældrene er uenige om barnets fremtidige bopæl, skal muligheden for at have delt bopæl bruges som et redskab til at sikre barnet ro. I så fald har forældrene i udgangspunktet delt bopæl i forbindelse med bruddet, sådan at beslutningen om barnets endelige bopæl udskydes i en periode på 3 måneder fra samlivsophævelsen. Ifølge forliget skal barnet blive hos den forælder, der bliver i det tidligere fælles hjem.

Det præciseres at vi endnu ikke kender de konkrete detaljer i den kommende lovgivning på området men vil orientere i nyhedsbrevet, når vi får kendskab til disse.

Har du spørgsmål til indholdet i artiklen, eller har du brug for hjælp? Kontakt din Ret&Råd advokat i dag.