Crowdfunding – et alternativ til finansiering af iværksættervirksomhed

Crowdfunding – et alternativ til traditionel finansiering af din iværksættervirksomhed

Udbredelsen af crowdfunding er fortsat i vækst. Finanseringsformen kan udgøre et reelt alternativ til traditionel finansiering af iværksættervirksomheder. Hvis du overvejer om din virksomhed kan finansieres via crowdfunding, bør du kende de forskellige typer af crowdfunding og forholde dig til, hvilken type der kan passe til din virksomhed.

Fælles for crowdfunding er, at der er tale om finansiering eller bidrag fra en stor gruppe af private personer og professionelle investorer. Crowdfunding sker gennem digitale crowdfunding platforme, som har specialiseret sig inden for de forskellige typer af crowdfunding.

Crowdfunding kan inddeles i fire typer – donationsbaseret, rewardbaseret, lånebaseret og aktiebaseret.

Donationsbaseret crowdfunding

Projekter som finansieres via donationsbaseret crowdfunding vil typisk være projekter af velgørende karakter, hvor donorerne gerne vil støtte en god sag. Donorerne modtager ikke noget økonomisk udbytte af donationen.

Donationsbaseret crowdfunding betragtes juridisk set som en offentlig indsamling og en donationsbaseret crowdfunding kampagne skal derfor opfylde de regler, som gælder for offentlige indsamlinger.

Det betyder blandt andet, at indsamlingen skal forestås af en juridisk person eller en komité, at indsamlingen skal anmeldes til indsamlingsnævnet, at reglerne for rådighed og disposition over de indsamlede midler skal overholdes, og at der skal indsendes et regnskab, som skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor samt offentliggøres.

Medmindre modtageren af donationerne er skattefritaget, er donationerne skattepligtige.

Rewardbaseret crowdfunding, særligt ”Pre-buy modellen”

Ved rewardbaseret crowdfunding får investoren en eller anden form for belønning for sin investering. Typen omfatter den såkaldte ”Pre-buy model”, hvor investoren på forhånd køber de produkter eller ydelser, som virksomheden ønsker at producere, men som endnu ikke er sat i produktion.

En ny virksomhed kan på den måde sælge sit produkt til de første kunder og dermed rejse penge til at sætte produktet i produktion samtidig med, at virksomheden får testet efterspørgslen efter produktet i en bredere kreds.

Virksomheder, der benytter sig af rewardbaseret crowdfunding skal regnskabsføre bidragene som indtægt fra salg bl.a. med henblik på beskatning og momsafregning.

Hvis belønningen af investoren kun består af en symbolsk gestus, vil kampagnen ligesom med donationsbaseret crowdfunding skulle overholde de regler, der gælder for offentlige indsamlinger.

I tilfælde, hvor investeringen er væsentligt højere end produktets værdi, vil den overskydende værdi skulle beskattes som donation.

Lånebaseret crowdfunding

Lånebaseret crowdfunding betyder, at både private og professionelle investorer kan låne direkte til virksomheder via en lånebaseret platform. Virksomheder kan dermed lånefinansiere sig udenom bankerne.

Lånebaseret crowdfunding betragtes i skattemæssig henseende som et almindeligt låneforhold, og virksomheden har fradragsret for renteudgifterne.

De lånebaserede crowdfunding platforme vil foretage en kreditvurdering af virksomheden, og den rente, der skal betales til långiverne kan afhænge af denne vurdering.

Aktiebaseret crowdfunding

Ved aktiebaseret crowdfunding (eller egenkapital-crowdfunding) investerer private og professionelle investorer i virksomheden mod at få en ejerandel i virksomheden.

Denne type crowdfunding kan sammenlignes med investering i unoterede aktier, og er lovgivningsmæssigt den mest komplekse form for crowdfunding.

Da anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber, efter selskabsloven ikke må udbyde anparter i selskabet til offentligheden, er denne crowdfunding-model kun en mulighed for aktieselskaber og kommanditselskaber.

Eksisterende aktieselskaber der vil benytte sig af aktiebaseret crowdfunding skal overholde selskabslovens regler om kapitaludvidelse.

Virksomheden er, ligesom andre selskaber, omfattet af selskabsskatteloven, og skal betale selskabsskat af selskabets indtægter. Kapitalindskud ved tegning af aktiekapital betragtes imidlertid ikke som en indtægt men derimod som et skattefrit kapitalindskud. De modtagne investeringer beskattes således ikke.

Der kan være krav om, at der udarbejdes et egentligt prospekt, som kan godkendes af Finanstilsynet, hvis der udbydes værdipapirer for mere end 1 mio. euro.

Andre juridiske overvejelser

Der vil være en række yderligere overvejelser, du skal gøre dig, før du benytter dig af crowdfunding. Her skal nævnes IP rettigheder og markedsføringsloven.

Du bør gøre dig klart, om du har styr på dine intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, varemærkeret, designret og patent, så du ikke risikerer, at andre kopierer din idé, når den bliver offentliggjort til en bred kreds, eller omvendt at du bliver mødt med krav, fordi din virksomhed utilsigtet har krænket andres rettigheder.

Din virksomhed skal i forbindelse med en crowdfundingkampagne overholde markedsføringsloven både for så vidt angår indholdet af markedsføringen og kommunikationsformen. Din virksomhed skal således blandt andet overholde markedsføringslovens regler om uanmodet henvendelse ved brug af elektronisk post.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Virksomhedsrådgivning herunder Virksomhedsoprettelse, Finansiel rådgivning og Kontrakter & aftaler kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Betina Boysen, Ret&Råd København