Er det en arbejdsskade, hvis jeg bliver smittet med Covid-19 på mit arbejde?

Er det en arbejdsskade, hvis jeg bliver smittet med COVID-19 på mit arbejde?

Ja, det kan det være. Det kan dog være vanskeligt at finde ud af, om du er smittet på dit arbejde eller i fritiden.

Skrevet af advokat Brian Bruun Hansen, Ret&Råd København

Artiklen er opdateret 6. maj 2020

Hvis du bliver smittet med COVID-19 på dit arbejde, kan det være en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. For at COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, skal du kunne sandsynliggøre, at du har været udsat for en konkret smitte i dit arbejde, eller at du har været udsat for en særlig risiko i forbindelse med dit arbejde, f.eks. hvis du arbejder i sundhedssektoren som læge, sygeplejerske eller andet sundhedspersonale, politibetjent, kassemedarbejder m.m.

Arbejdstilsynet har i samarbejde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen udarbejdet en vejledning, som du kan finde her

En smitte med COVID-19 kan enten være en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke.

Erhvervssygdom

COVID-19 er omfattet af erhvervssygdomsfortegnelsen.

Her er vejledningen, at hvis man ikke kan pege på én bestemt hændelse eller konkret forøget risiko inden for 5 dage, men du derimod har været i kontakt med COVID-19 smittede personer – eller potentielt smittede personer – i en periode ud over 5 dage, skal AES behandle anmeldelsen som en erhvervssygdom.

Visse personer har pligt til at anmelde til AES, hvis en person formodes at have COVID-19. Således gælder der en pligt for læger og tandlæger, der kan konstatere eller har mistanke om at en person har COVID-19, til at anmelde sygdommen som en erhvervssygdom til AES. Anmeldelse til AES skal ske snarest muligt og senest 8 uger efter, at lægen eller tandlægen er blevet bekendt med sygdommen. 

Arbejdsulykke

Hvis det er sandsynliggjort, at sygdommen er opstået i forbindelse med én konkret hændelse eller påvirkning inden for 5 dage, skal AES behandle sagen som en arbejdsulykke.

Det er dig som smittet, der har bevisbyrden. Det kan give problemer, især i de tilfælde, hvor du har arbejdet hjemme som følge af den generelle Corona-nedlukning. Hvis du bliver syg med COVID-19 i en periode, hvor du har arbejdet hjemme, vil myndighederne formentlig have den holdning, at du er blevet syg på grund af private forhold (og ikke på grund af arbejdet). 

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde en smitte med COVID-19 til AES som en arbejdsulykke. Det skal arbejdsgiveren gøre når:

  1. en medarbejder er blevet syg med COVID-19,
  2. der er mistanke om, at medarbejderen kan være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet, samt
  3. en af følgende kriterier er opfyldt:
  • medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén m.v.) ELLER
  • medarbejderen har været sygemeldt (helt eller delvist) i mere end 5 uger.
Anmeldelse skal ske hurtigst muligt og senest 9 dage efter, at medarbejderen er blevet syg.

Er anmeldelse ikke sket senest 9 dage efter sygdommens opståen, skal anmeldelse ske senest på 5-ugers dagen for sygdommens opståen, hvis den sygdomsramte ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest på dette tidspunkt.

Hvis din arbejdsgiver ikke anmelder din smitte til sin arbejdsskadeforsikring, har du som ansat mulighed for selv at anmelde skaden til AES. Se mere på www.aes.dk.

Hvis du får anerkendt en arbejdsskade som følge af COVID-19, vil AES undersøge, om du er berettiget til godtgørelse for varigt mén eller erstatning for tab af erhvervsevne, ligesom du kan være berettiget til at få erstattet udgifter til sygebehandling eller genoptræning. Får sygdommen fatale følger, er der mulighed for at de efterladte forsørgertabserstatning eller overgangsbeløb.

Har du spørgsmål til en arbejdsskade, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.