børns bopæl

Bopæl ved én forælders flytning

I en bopælssag har Vestre Landsret ved en afgørelse af 29. april 2010 (B 0256-10) bestemt, at bopælen over to børn fremtidig skulle tillægges børnenes far, i en sag, hvor mor havde valgt at flytte til en anden kommune.
Sagen vedrørte bopælen for to mindre børn på henholdsvis 4 og 5 år.

I september 2008 ophævede mor og far samlivet. Parterne blev skilt i januar 2009. I forbindelse med samlivsophøret fik begge børn bopæl hos mor. Både mor og far blev boende i kommunen.

Efter en kortere periode valgte mor imidlertid at flytte til en anden kommune, 160 km. væk. Far protesterede herimod og anlagde sag med påstand om, at få bopælen på begge børn, således børnene kunne blive i deres vante omgivelser.

Statsforvaltningen traf i september 2009 afgørelse om, at børnene skulle have bopæl hos far. Samværet blev samtidig ændret fra en 6-8 ordning til en 7-7 ordning.

Byretten i Viborg fandt, at det ville være bedst stemmende overens med børnenes tarv at de uanset flytningen bibeholdt bopælen hos mor. Byretten lagde vægt på, at børnene havde opholdt sig hos begge forældre, at begge forældre havde deltaget i pasningen, opdragelsen og omsorgen, men at mor dog havde været den primære omsorgsperson.

Landsretten tillagde derimod faderen bopælen, idet landsretten lagde vægt på, at børnene var vokset op i den pågældende kommune, hvor de fra 1 års alderen havde gået i den samme institution, og at denne tilknytning til de vante omgivelser ikke kunne bibeholdes, hvis børnene skulle have bopæl hos mor.

Landsretten fandt det således bedst for børnene at få bopæl hos far, uanset at mor havde været den primære omsorgsperson. Landsretten lægger således betydelig vægt på opretholdelse af status quo/tilknytningen til nærmiljøet.

Det modsatte resultat ses af afgørelsen fra Vestre Landsret af 19. maj 2010, hvorefter en 6-årig fortsat skulle have bopæl hos sin mor uanset, at mor valgte at flytte fra Århus til Sønderjylland.

I denne sag blev det imidlertid tillagt afgørende vægt, at barnet under alle omstændigheder skulle skifte miljø i august 2010, hvor barnet skulle starte i skole. Det blev endvidere tillagt vægt, at barnet havde et vist kendskab til Sønderjyllands-området, hvor også morforældrene boede.