Børnetestamente - hvem bestemmer?

Børnetestamente - hvem bestemmer?

Det er Statsforvaltningen der bestemmer, hvem der skal have forældremyndigheden over børn der bliver forældreløse. Du kan dog selv få indflydelse på, hvad de i givet fald beslutter om dine børn ved at oprette et børnetestamente.

Det er naturligvis ikke muligt at testamentere sine børn til nogen. Derfor er det lidt misvisende at tale om et børnetestamente. Men det er muligt at få afgørende indflydelse på, hvem der skal tage sig af jeres børn, hvis I dør fra dem, før de er store nok til at klare sig selv.

Bliver jeres børn forældreløse er det i praksis Statsforvaltningen, der afgør, hvem der skal have forældremyndigheden over dem. Men Statsforvaltningen vil tage meget hensyn til jeres ønsker i et børnetestamente, og kun hvis ønsket strider imod hensynet til børnene vil Statsforvaltningen trodse det.

Enkeltperson eller ægtepar

Forældremyndigheden kan overdrages til en enkeltperson, og Statsforvaltningen kan kun overdrage en fælles forældremyndighed til et ægtepar. Så er der et par i jeres familie eller i jeres vennekreds, som I ønsker skal overtage forældremyndigheden over jeres børn hvis I dør, kan det altså kun lade sig gøre, hvis parret er gift med hinanden. Ellers må I nøjes med at ønske den ene af parterne som myndighedsindehaver.

Det kan være en god idé at skrive både en primær og en sekundær modtager af forældremyndigheden ind i testamentet. Der kan opstå forhold, der gør, at den primære modtager alligevel ikke kan eller ønsker at overtage myndigheden over jeres børn.

Overdragelse mellem forældre

Har du alene forældremyndigheden over dine børn, vil forældremyndigheden som udgangspunkt tilfalde børnenes anden forælder, hvis du dør. Biologiske forældre har en fortrinsstilling, og dette kan du ikke bare ændre på ved at lave et børnetestamente. Det vil forudsætte, at Statsforvaltningen også mener, at den eller de personer, du har ønsket skal have forældremyndigheden, er bedre egnet end den anden biologiske forælder.

Børnetestamentet skal til Statsforvaltningen

Det er selvfølgelig vigtigt, at Statsforvaltningen får kendskab til jeres ønsker, hvis I dør. I kan eventuelt give den eller de personer, I ønsker skal have forældremyndigheden over jeres børn, en kopi af jeres børnetestamente. De kan så aflevere det i Statsforvaltningen, inden der bliver truffet afgørelse om jeres børn.

Få en genpart opbevaret hos notaren

I kan også indlevere jeres børnetestamente i notarialarkivet. Der er en notar ansat ved alle byretter, og der er som regel en fast ugentlig notartid. Dels attesterer notaren, at I har lavet jeres børnetestamente ved jeres fornufts fulde brug, og dels opbevarer notaren en genpart. Så er I sikre på, at Statsforvaltningen bliver underrettet om det ved jeres død.

Det koster 300 kroner i gebyr at få testamentet i notarialarkivet, og I skal medbringe dokumentation for jeres identitet.

Hvis I fortryder

Hvis der opstår forhold, der får jer til at fortryde eller ændre jeres ønsker i børnetestamentet, kan I uden videre ændre eller annullere det.

Sørg for at få kopier tilbage, som I eventuelt har udleveret til andre og tilbagekald blot testamentet fra notarialarkivet. Det kan I gøre på et hvilket som helst dommerkontor - det behøver ikke være der, hvor I har fået det lavet.