Har du brug for et testamente?

Børnesager i Retten

Det kan være uoverskueligt og bekymrende at stå over for en børnesag i Retten. Typisk er man ikke kun bekymret på egne, men også på sine børns vegne. I denne artikel får du et kort overblik over en børnesag i Retten.

Det er domstolene, der afgør sager om forældremyndighed og bopæl over børn – mens sager om samvær afgøres i Statsforvaltningen. Sagerne bliver sendt fra Statsforvaltningerne til den Ret, hvor barnet har bopæl.

Hver enkelt Ret – og hver enkelt dommer – har i et vist omfang frihed til at tilrettelægge sagen på den måde, som dommeren finder er den bedste. Derfor er det ikke muligt i denne artikel at beskrive, hvordan børnesager foregår ved alle Retter rundt om i landet. Når man kontakter sin lokale advokat vil advokaten kende den almindelige praksis ved Retten, således at man bliver godt forberedt på processen.

Tilbud om retsmægling

Når Retten har modtaget sagen fra Statsforvaltningen, vil Retten tilbyde såkaldt retsmægling. En retsmægling er en alternativ måde at løse konflikten på, hvor en mægler i fortrolighed hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på børnesagen. Mægleren bliver udpeget af Retten og skal være upartisk. Det er frivilligt om parterne vil tage imod tilbuddet om retsmægling. Retsmægling har imidlertid vist sig at være en god måde at løse konflikter i børnesager, fordi forældrene typisk skal samarbejde i mange år fremover, og fordi forældrene ofte vil prøve at skåne børnene for yderligere inddragelse i konflikten. Derfor har parterne i børnesager en særlig interesse i at finde en god, frivillig løsning.

Nogle Retter – blandt andet i Nordsjælland – indkalder til et forberedende møde, hvori der udover en dommer deltager en børnesagkyndig psykolog. Disse møder afholdes med det formål at bistå forældrene med at finde den løsning, der er den bedste for barnet.

Hvis det ikke lykkes at finde en forligsmæssig løsning skal parterne lave et processkrift med en påstand om, hvilket resultat de ønsker i sagen, således at det fremgår klart om sagen drejer sig om forældremyndighed eller bopæl, og hvilke af børnene det drejer sig om.

Børn fra ca. 7 års-alderen skal høres i forbindelse med en børnesag, og derfor skal der afholdes en børnesamtale.

Hovedforhandling

Derefter indkalder Retten parterne til hovedforhandlingen. Der sættes 2 timer af til retsmødet.

Inden retsmødet er der nogle Retter der foreslår, at der indhentes udtalelser fra skole, børnehave eller lignende, således at disse udtalelser er klar allerede til retsmødet. Andre Retter venter med dette til efter retsmødet.

Børnesamtale

Børn fra ca. 7 års-alderen skal høres i forbindelse med en børnesag, og derfor skal der afholdes en børnesamtale.

I Nordsjælland gør man det, at man afholder en samtale med barnet inden hovedforhandlingen, fordi man jo allerede har haft et forberedende møde med parterne. Ved andre Retter finder børnesamtalen først sted efter hovedforhandlingen, således at dommeren har haft lejlighed til at høre, hvilke særlige forhold der gør sig gældende i den pågældende familie, og hvordan barnet efter forældrenes opfattelse trives.

Sagen afsluttes – evt. efter at der har været afholdt flere supplerende retsmøder – med at der afsiges en dom, som kan ankes inden for 4 uger.

Det er som udgangspunkt en børnesagkyndig psykolog, der gennemfører børnesamtalen. Det er ikke sikkert, at dommeren vælger at deltage i samtalen. Som det mindste bør psykologen have læst de forklaringer, som parterne har afgivet under retsmødet inden samtalen med barnet.

Referatet af børnesamtalen bliver sendt til parterne.

Børnesagkyndig undersøgelse

Af og til kan Retten vælge at få udarbejdet en børnesagkyndig undersøgelse. Det sker i sager, hvor dommerne har brug for en mere grundig undersøgelse af familieforholdene og evt. barnets og forældrenes særlige udfordringer. En børnesagkyndig undersøgelse varer ca. 3 måneder.

Sagen afsluttes – evt. efter at der har været afholdt flere supplerende retsmøder – med at der afsiges en dom, som kan ankes inden for 4 uger.

Næsten alle, der gennemgår en børnesag, vælger at lade sig repræsentere af en advokat. Der er mulighed for at søge fri proces til børnesager, og der er også i et vist omfang mulighed for at søge retshjælpsdækning til sagerne.