Køb af bolig på tvangsauktion

Auktionsskøde

Auktionsskøde udstedes af fogedretten, når auktionskøberen har opfyldt det afgivne bud samt opfyldt auktionsvilkårene.

Budsum og omkostninger

Når man har vundet en tvangsauktion - det vil sige er blevet højestbydende over et hus eller en lejlighed - skal købesummen (auktionsbuddet) betales.

Udover selve købesummen skal der også betales et beløb, som i salgsopstillingen er angivet som størstebeløbet. Endelig skal der også betales en særlig auktionsafgift til staten.

Først når disse tre poster er betalt, kan der udstedes auktionsskøde.

Prioritetsorden

I salgsopstillingen har rekvirenten opgjort, hvem der har pant eller foretaget udlæg i ejendommen og med hvor stort et beløb. Pant- og udlægshavernes krav skal indfries i overensstemmelse med prioritetsordenen - det vil sige, at det først stående pant eller udlæg indfries fuldt ud, derefter den andet, og så fremdeles. De kreditorer, hvis krav kan holdes indenfor auktionsbuddet, har således ret til at få betalt deres krav af auktionskøberen. Hvis en kreditors krav kun delvist kan holdes indenfor auktionsbuddet, har denne også kun krav på delvis dækning.

Pant- eller udlægshavere, som ikke ligger indenfor budsummen i prioritetsordenen, får ikke dækning.

Samtykkeerklæringer

Efter tvangsauktionen udarbejder rekvirenten - det vil sige den, der har begæret tvangsauktionen - en opgørelse over rekvirentens egne omkostninger, og sender den til auktionskøberen.

Auktionskøberen skal herudover selv rette henvendelse til de respektive pant- og udlægshavere og sørge for, at de hver især får udbetalt den del af budsummen, som de har krav på.

Som dokumentation for, at budsummen er indfriet, skal auktionskøber modtage samtykkeerklæringer fra de pant- og udlægshaverne, der har fået dækning, samt fra rekvirenten.

Disse samtykkeerklæringer sendes til fogedretten, med anmodning om, at retten udsteder auktionsskøde.

Hvis ikke auktionsafgift allerede er betalt, skal dette gøres senest samtidig med udstedelsen af auktionsskøde. Auktionsafgiften udgør 0,5 % af budsummen tillagt største beløbet, og skal betales til fogedretten.

Der er mange regler og procedurer, som skal overholdes, når man køber på tvangsauktion - selv efter, at der er udstedt auktionsskøde, så det kan være godt givet ud at være repræsenteret af en advokat

Tinglysning

I auktionsskødet angives det dels, at auktionskøberen nu er ejer af ejendommen, og dels at køber kan kræve alle tidligere hæftelser slettet. 

For at køber kan få formel adkomst til ejendommen og derved f.eks. optage lån, skal auktionsskødet imidlertid også tinglyses. Dette skal auktionskøber også selv stå for.

Tinglysning skal foretages gennem det digitale tinglysningssystem, og i forbindelse med tinglysningen skal der betales en afgift på kr. 1.660,00 + 0.6 % af auktionsbuddet til staten.

Når skødet er registreret i tingbogen, har køber fået adkomst på ejendommen.

Er en advokat nødvendig?

Der er ikke noget krav om, at købere på tvangsauktion skal være repræsenteret af en advokat eller anden rådgiver.

Som det fremgår, er der dog mange regler og procedurer, som skal overholdes, selv efter at der er udstedt auktionsskøde, ligesom der også gælder særlige regler om blandt andet sikkerhedsstillelse i forbindelse med selve auktionen.

Det bør derfor overvejes, om ikke udgiften til en advokat på længere sigt vil være godt givet ud.

Hvis du desuden regner med at videresælge ejendommen, skal der udover ovenstående tillige udfærdiges transportskøde, i hvilket tilfælde det kraftigt anbefales at antage professionel rådgivning allerede inden tvangsauktionen.