At afgive vidneforklaring

Mange oplever at blive indkaldt til at afgive vidneforklaring i retten - ofte i en sag de kun kender perifert - hvilket kan give anledning til megen tvivl og usikkerhed.

Hvorfor skal du vidne?

I det danske retsvæsen lægges der i høj grad vægt på, hvad der rent objektivt kan konstateres om sagen - dette sker navnlig gennem fysiske beviser og vidneforklaringer.

Da der i mange sager - ikke mindst straffesager - sjældent er fysiske beviser for hvad der er hændt, vil sagens udfald ofte blive afgjort på hvad vidnerne kan berette.

Vidner har således en stor, og ofte afgørende, betydning for en retssags resultat.

Hvem kan blive indkaldt som vidne?

Alle kan i princippet blive indkaldt til at afgive vidneforklaring, og er man først indkaldt som vidne, er man også forpligtet til at møde op i retten.

Det er ikke et krav, at du kender noget til sagen - ofte lægges der tilmed større vægt på vidner, som ikke er på anden vis er involveret i sagen eller bekendt med dens parter, da sådanne vidneudsagn typisk vil have en større troværdighed.

Du er også forpligtiget til at vidne, selvom du ikke mener at have set eller oplevet noget nævneværdigt omkring det forhold, som retssagen drejer som om, eller hvis du har vanskeligt ved at huske, hvad der skete.

Kan du blive fritaget for at afgive vidneforklaring?

Der er visse muligheder for at undgå at skulle vidne. Du er eksempelvis ikke forpligtet til at afgive forklaring mod en nærtstående, eller hvis din vidneforklaring vil medføre, at du selv udsættes for straf.

Det er imidlertid retten, der bestemmer om du kan fritages for at afgive forklaring eller ej.

Du kan således ikke blot undlade at møde, men må orientere retten om dine begrundelser for ikke at ville afgive vidneforklaring, hvorefter retten vil tage stilling til, om du kan fritages.

Hvis du udebliver fra et retsmøde uden gyldig grund, kan retten bestemme, at du uden yderligere varsel skal afhentes af politiet.

Hvordan er forløbet?

Du vil som vidne altid blive 'ført' af den ene af sagens parter. Partens advokat vil kontakte dig og drøfte sagens forløb, samt orientere dig om tidspunktet for hovedforhandlingen. Af og til vil advokaten også bede dig komme til et indledende møde forud for hovedforhandlingen.

På selve dagen for hovedforhandlingen skal du møde i retten på det tidspunkt, som advokaten har oplyst. Du skal herefter vente udenfor retslokalet, indtil sagen er blevet forelagt for retten og parterne har afgivet forklaring. Du må ikke i mellemtiden drøfte dit vidneudsagn med eventuelle øvrige vidner, der er til stede.

Herefter bliver du kaldt ind og anbragt i vidneskranken. Dommeren vil orientere dig om, at du taler under strafansvar og at du har pligt til at udtale dig, hvorefter den advokat der har indkaldt dig vil stille dig en række spørgsmål. Herefter får modpartens advokat ligeledes mulighed for at stille dig spørgsmål.

Efter at have afgivet vidneforklaring, kan du blot forlade retten.

Vidnegodtgørelse

For at vidne i retten, kan du få tilkendt en begrænset vidnegodtgørelse på 80 kr. Hvis du har haft tabt arbejdsfortjeneste som følge af at skulle vidne, kan du alternativt kræve denne dækket. Herudover kan du få kørselsgodtgørelse med 2,10 kr. per kørt kilometer (2012-værdi).

Det er den part, som har indkaldt dig, der skal betale din vidnegodtgørelse.