Arveforskud uoverensstemmelser

Arveforskud giver ofte anledning til uoverensstemmelser

Reglerne om arveforskud er enkle, men giver ofte anledning til uoverensstem-melse, når dødsboet skal behandles. Mange gange skyldes det, at der er en usikker viden og rådgivning om problematikken. Ofte opstå der problemer med arveforskud og uskiftet bo.

Arvelovens §§43-47 indeholder lovreglerne der kort kan beskrives således.

Arveforskud foreligger, hvis en arving har modtaget en ydelse af økonomisk værdi og det må anses for aftalt at ydelsen senere skal fradrages i arvingens arv. Hvis der er tale om arveforskud fra forældre skal afkortning ske så vidt muligt ved skifte efter førstafdøde.

Beregningen sker ved, at forskuddet tillægges boets formue, der herefter deles efter almindelige regler. Viser beregningen, at den der har fået forskud, har fået for meget, skal der ikke ske tilbagebetaling, men modtager får ikke yderligere arv. Det er værdien på forskudstidspunktet der tillægges formuen. Meningen er, at forskudsmodtager til slut skal ligestilles med de øvrige arvinger, uden hensyntagen til, at han har fået sin arv før tiden.

Ved ydelse af arveforskud anbefales at udarbejde arveforskudsaftale, hvori vilkår nærmere kan fastlægges.

Ved overdragelse fra forældre til børn, sker det ofte, at der ikke betales eller at der ikke betales fuld pris. Efterfølgende kan der let opstå strid med andre børn. Er der tale om en gave, et arveforskud eller et lån?

For modtager vil det optimale være, at påstå, at der er tale om en gave, idet han da i arven deltager på lige fod med søskende. For søskende vil der være mest optimalt at sige lån, idet beløbet så skal tilbagebetales. Ved arveforskud afkortes i arven.

I praksis laves der mange overdragelser, hvor der er stor usikkerhed, fordi der ofte ikke er klare aftaler, og at der i praksis ikke skelnes skarpt mellem begreberne.

Afgift

Afgiftsmæssigt tror mange, at det er en fordel med arveforskud. Det er ikke tilfældet. Forskud behandles afgiftsmæssigt som gave. Det betyder, at afgiften forfalder når ydelsen modtages.

Forskud kan kun ydes til arvinger.

Misbrug - arveforskud - uskiftet bo

Personer der sidder i uskiftet bo forsøger ofte at gøre børns arv til en illusion ved at give gave eller yde arveforskud til enkelte børn eller en ny samlever. Det kan imødegås ved at kræve et skifte gennemført straks. I forbindelse med skifte kan de kræve sig stillet som en hvis gave eller forskud ikke var ydet. I praksis er det svært at trænge igennem med sådanne krav. Det skal man tage i betragtning ved samtykke til uskiftet bo.

Arveforskud kan anvendes, hvis junior skal have en økonomisk fordel, men han kommer til at betale i den sidste ende, og der er ingen afgiftsbesparelse.

Familielån

Skal junior have mere hjælp end der kan ydes afgiftsfrit. (I 2011 58700 pr barn pr forældre) sker det ved at låne pengene som familielån. Familielån kan ydes rentefrit, men så skal vilkårene være, så senior når som helst kan kræve pengene betalt uden varsel. Her kan junior årligt modtage en afgiftsfri nedskrivning, således at familielånet over tid indfries ved gaver, men der må ikke være en aftale om løbende gaveydelser. Så anses hele gaven som ydet straks med afgiftsmæs-sig konsekvens. Giver skal råde over de midler, der ydes som gave.