Ægteskab, generationsskifte, skilsmisse

Ægtefællelovens betydning for generationsskifter

Ægtefælleloven, som trådte i kraft den 1. januar 2018, giver ægtefæller langt flere muligheder for at aftale præcis den løsning, de finder bedst - ikke kun vedrørende deres indbyrdes økonomiske forhold, men også i forhold til et generationsskifte.

Gaver

Som hidtil har en gavegiver mulighed for at bestemme, at en gave skal være særeje for modtageren.

Før lovens ikrafttræden den 1. januar 2018 var det sådan, at en gavegiver kun kunne træffe bestemmelse om særeje for hele gaven, hvis gaveelementet udgjorde en væsentlig del af det den samlede værdi af det overdragne eller gaveelementets beløbsmæssige størrelse var betydelig.  

Efter lovens ikrafttræden er det sådan, at gavegiver nu kan bestemme, at hele gaven, hvis den er givet efter den 1. januar 2018, skal være særeje, selvom gaveelementet kun udgør en beskeden del af aktivets værdi i de tilfælde, hvor restværdien berigtiges ved gældsovertagelse eller lånoptagelse.

Et eksempel kunne være, at en forælder giver et barn 10% af en ejendom som gave, og bestemmer at gaven skal være modtagerens særeje. Den resterende del af ejendommen overdrages ved, at gavemodtageren optager lån eller overtager gælden i ejendommen. Derved bliver hele ejendommen modtagerens særeje.

Her skal man så som gavemodtager være opmærksom på, hvordan man afdrager på gælden. Hvis gavemodtager afdrager med midler, som er en del af delingsformuen, kan ægtefællen i en skilsmissesituation fremsætte et reguleringskrav. Dette vil ikke være tilfældet, hvis gavemodtager afdrager med midler, som er gjort til fuldstændigt særeje.

Bestemmelsen om særeje bør noteres i et gavebrev, der oprettes senest samtidig med at gaven gives.

Hvis der gives gaver til ægtefællen, var det tidligere en gyldighedsbetingelse, at der blev oprettet en gaveægtepagt, hvori man så samtidig kunne indsætte bestemmelsen om særeje. Fra den 1. januar 2018 er dette krav ophævet, og gaver mellem ægtefæller kræver således ikke længere ægtepagt. I stedet bør der også i denne situation oprettes et gavebrev senest samtidig med, at gaven gives, hvori bestemmelsen om særeje er noteret.

Arv

Ægtefæller kan også indrette sig med henblik på et generationsskifte, der skal effektueres ved død.

Hvis en ægtefælle som led i et generationsskifte ønsker at lade et barn arve et bestemt aktiv, f.eks. en erhvervsvirksomhed, som udgør hele ægtefællens formue, er det muligt i levende live at forberede denne overdragelse.

Her kan man som tidligere lave en ægtepagt om, at aktivet/formuen er ægtefællens særeje, f.eks. fuldstændigt særeje. Derved vil man kunne opnå, at en større del af arven kan blive fordelt til det barn, man ønsker skal overtage virksomheden.

Ægtepagten skal følges op af et testamente, hvori det pågældende barn skal indsættes til at arve mest muligt. Dette kan potentielt udgøre 7/8 af virksomheden.

Her skal man i øvrigt være opmærksom på reglerne om boafgift.

Boafgiften udgør i dag 15% af arvebeholdningen, når arvingen er et barn. Dette gælder imidlertid ikke, hvis virksomheden overdrages til arvinger, der opfylder betingelserne for succession, f.eks. et barn. I disse tilfælde er boafgiften de seneste år gradvist nedsat fra 15% til 6% i boer vedrørende personer, der afgår ved døden i 2019 og 5% i boer vedrørende personer, der afgår ved døden i 2020 eller senere. For at få den lave afgift skal barnet dog eje virksomheden i mindst tre år.

Den nedsatte afgift omfatter både aktier (virksomheder i selskabsform) og personligt ejede virksomheder, dvs. kapitalandele, virksomheder og andele heraf, som i øvrigt er omfattet af successionsadgangen.

Dette er også væsentligt at have for øje, når man planlægger et generationsskifte. Det kan anbefales at kontakte en advokat om dette, herunder hvordan man mest optimalt planlægger en overdragelse i levende live eller med henblik på død samt i relevant omfang modtager rådgivning om de nærmere betingelser for en afgiftsnedsættelse ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed.

Du kan derfor med fordel kontakte din lokale Ret&Råd-advokat og høre nærmere.

Kontakt 

Artiklen er skrevet af advokat Anne Øvlisen ved Ret&Råd København.

Har du brug for hjælp til delingsformuen, ægtepagten eller generationsskiftet? Kontakt din lokale Ret&Råd advokat.

Læs mere 

Du kan også læse mere om Ægteskab, Samliv og SkilsmisseÆgtepagter, Delingsformue, Virksomhedsoverdragelse og Generationsskifte på vores hjemmeside.

Læs også artiklen Tredjemandsbestemt særeje og det fremtidige generationsskifte.

Læs mere i Ret&Råd Advokaters brochure om Generationsskifte.