Aflytning af ægtefælle - straffelovens § 263

Aflytning af ægtefælle

Foranlediget af 2 aktuelle henvendelser, hvor kvinden i et ægteskab/parforhold konstant bliver overvåget af en jaloux ægtemand dels ved aflytning af telefonsamtaler, dels ved udskrivning af telefonlister over førte samtaler og kontrol af sendte sms, dels ved via gps udstyr eller lignende at følge bilens færden, har jeg set på, om dette medfører en overtrædelse af straffeloven.

Problemstillingen er vanskelig, idet parterne i et parforhold ofte har overladt password og andre koder til den anden medens parforholdet kørte uden gnidninger. Idet situationerne kan føre til skilsmisse, hvor de følelsesmæssige aspekter med børn, økonomi og usikker fremtid er væsentlige aspekter, handler den ”misbrugte part” ikke altid særlig rationel, og affinder sig i en periode med den ”ulovlige kontrol”.

Straffelovens § 263, stk. 1

Straffeloven § 263 stk. 1. har følgende ordlyd:

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget

  1. Bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet
  2. Skaffer sig adgang til andres gemmer
  3. Ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.
Som bestemmelsen i straffeloven i dag er formuleret må udgangspunktet være, at det er strafbart at aflytte ægtefællens telefon(mobil) ligesom det må anses for strafbart uberettiget at skaffe sig udskrifter over førte telefonsamtaler og sendte sms´er uden tilladelse fra ægtefællen.

Fra retspraksis siges der i en dom fra 1998(U98/1443Ø) at aflytning ved at sætte lytteudstyr på en telefon i parrets fælles lejlighed med henblik på at afsløre utroskab og efterfølgende afspilning over for en biskop, var uberettiget. Manden idømtes 4 dagbøder med forvandlingsstraf på hæfte i 4 dage.

Som bestemmelsen i straffeloven i dag er formuleret må udgangspunktet være, at det er strafbart at aflytte ægtefællens telefon(mobil) ligesom det må anses for strafbart uberettiget at skaffe sig udskrifter over førte telefonsamtaler og sendte sms´er uden tilladelse fra ægtefællen.

Den tekniske udvikling går meget stærkt, og senest har vi set en retsafgørelse hvor en mand fra Vejle blev idømt en bøde for at aflure naboerne ved hjælp af en drone.

Det er min anbefaling, at den der føler sig misbrugt anmelder dette til politiet, gerne i forbindelse med parforholdets opløsning.

Andre konsekvenser af krænkelsen

En sådan straffesag vil også kunne få indflydelse på krænkerens mulighed for at bevare bopæl/forældremyndighed over fællesbørn, idet mulighederne for et positivt samarbejde omkring børnene kan vise sig umuligt fremadrettet.

Ophævelse af fælles forældremyndighed kan efter Forældreansvarslovens § 11 ophæves, såfremt forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Fra retspraksis ses afgørelser, hvor den fælles forældremyndighed ophæves som følge af vold mod den anden part. Man kan også forestille sig, at aflytning og afsløring af private forhold - evt. over for andre - kan være så krænkende, at dette får samme virkning som voldelige overgreb.

Emnet om privates brug af aflytning har også været behandlet i en artikel af Dr. Jur. Peter Blume (U2008B.27).

}