Ægtepagt

Ægtepagt

Ved en ægtepagt forstås en aftale, der bestemmer formueforholdet mellem ægtefæller. Da der ofte er store værdier på spil, bør en ægtepagt altid udfærdiges af en advokat.

Hvorfor oprette ægtepagt?

Hvis ægtefæller ikke opretter en ægtepagt, vil de have almindeligt formuefællesskab i ægteskabet.

Det har som sådan ingen betydning, mens parret stadig er sammen - men hvis den ene part dør eller der i tilfælde af skilsmisse ikke er oprettet ægtepagt, vil alle parrets aktiver indgå i bodelingen - uanset at de indbyrdes har aftalt noget andet.

Det er desuden ikke nok, at parret laver en skriftlig aftale om, hvem der ejer hvad. Ægtepagter skal tinglyses i Personbogen for at opnå gyldighed.

Hvis ægtepagten ikke er tinglyst, er aftalen ugyldig – både overfor andre og i ægtefællernes indbyrdes forhold.

Hvad skal der oprettes ægtepagt omkring?

Der skal oprettes ægtepagt i følgende tilfælde:

  • gaver mellem ægtefælle, hvis der ikke er tale om lejlighedsgaver (gaveægtepagt)
  • etablering af særeje (særejeægtepagt)
  • aftale om deling af pensioner i tilfælde af separation/skilsmisse (pensionsægtepagt)

Gaveægtepagt

Ønsker en ægtefælle at overføre et aktiv til den anden ægtefælle, kan det ske ved køb/salg eller ved gave.

Hvis modtageren af aktivet ikke betaler en købesum svarende til aktivets værdi, er der tale om en gave.

Hvis der er tale om en gave skal der oprettes ægtepagt. Ellers er overdragelsen ugyldig, uanset at begge parter vil stå ved den.

Hvis eksempelvis manden ejer familiens bolig, men hustruen ønsker at være medejer af ejendommen for at sikre sin retsstilling ved separation/skilsmisse, skal det ske ved ægtepagt for at opnå gyldighed.

Særejeægtepagt

Ægtepagt om særeje kan udformes på flere forskellige måder.

Der sondres mellem fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje, og særejet kan angå samtlige aktiver eller enkelte nærmere bestemte aktiver, eksempelvis den ene ægtefælles virksomhed, arv eller andet.

Det er væsentligt at ægtepagten udformes med den særejeform, der opfylder behovet bedst - både i tilfælde af separation/skilsmisse og i tilfælde af den ene ægtefælles død.

Pensionsægtepagt

Reglerne om pensioners deling i tilfælde af separation/skilsmisse har medført et behov for oprettelse af pensionsægtepagter.

Der kan aftales deling af samtlige eller specifikke pensionsordninger. Dog er det kun muligt at aftale deling af kapital og ratepensioner.

Der kan ikke aftales deling af rentepensioner, dvs. livsvarige livsbetingede pensionsordninger.

Hvis der er væsentlig forskel på værdien af ægtefællernes pensionsopsparinger, f.eks. på grund af afholdt barselsorlov eller arbejde på deltid, kan der oprettes en ægtepagt for at sikre den ægtefælle med den mindste pensionsopsparing.

Man bør søge rådgivning hos en advokat ved oprettelse af pensionsægtepagt.

Advokaten gennemgår ægtefællernes pensionsordninger for at kunne rådgive om udformning af pensionsægtepagten.

Advokatbistand

Hvis man skal oprette en ægtepagt, bør rådgivning søges hos en advokat med speciale i ægtepagter og familieret.

Advokaten rådgiver om de muligheder der findes med hensyn til udformning af ægtepagt sammenholdt med ægtefællernes konkrete behov.