AB 92 bliver til AB 18 – hvad betyder det for byggeriets parter?

AB 92 bliver til AB 18 – hvad betyder det for byggeriets parter?

Når man som almindelig forbruger indgår aftale med et byggefirma om opførelse af et hus, eller skal have udført større håndværksopgaver/ombygninger m.m., så er det vigtigt at kende de regler, som man kan og bør anvende i forbindelse med aftaleindgåelsen.

Skrevet af Niels Søndergaard, Ret&Råd Hinnerup

Her findes bl.a. et regelsæt som i daglig tale hedder AB92 – dette regelsæt blev sidst revideret i 1992, men er altså under revision i 2018 -  hvorfor regelsættet fremover vil blive til AB18 (AB er en forkortelse for Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder og Leverancer) 

Der findes tillige et regelsæt der hedder AB-forbruger, men herunder vil jeg alene komme ind på ændringerne i AB92.

Formålet med en revision af AB-systemet er at sikre et mere velfungerende, effektivt og gennemsigtigt aftalesystem.

Revisionen af AB-systemet indebærer bl.a. følgende ændringer

Tidsplaner

Der kommer en række nye bestemmelser, som skal sikre, at byggeriet opføres til tiden. Der skal udarbejde en hovedtidsplan, og entreprenøren skal udarbejde en arbejdstidsplan med udgangspunkt i hovedtidsplanens overordnede rammer. Det der er nyt er, at bygherre og entreprenør nu forpligtes til at vurdere, om tidsplanerne bliver og kan forventes at blive overholdt. Overholdes tidsplanerne ikke, forpligtes parterne til at opdatere disse og oplyse hvorfor opdateringen har været nødvendig, eksempelvis om der er forlangt tidsfristforlængelse og om en sådan er accepteret. Derudover vil kravene for, hvornår en part kan kræve dagbod blive præciseret i de nye AB-vilkår.

Fast pris, kun i 12 mdr

Som noget nyt indføres der et krav om, at entreprisesummen alene kan være fast i 12 måneder fra tilbudsdagen. Herefter vil entreprisesummen skulle reguleres, medmindre parterne aftaler andet. Det er jo en ændring som kommer til at tilgodese entreprenøren og ikke bygherren.

Betaling

Med hensyn til betaling af entreprisesummen og evt. ekstraarbejder er der i forslaget også lagt op til ændringer. Hvor entreprenøren i henhold til AB92 alene havde ret til á   én gang om måneden, bliver der ved forslaget til ændringer i de nye AB 18 lagt op til, at entreprenøren har ret til a´conto betaling to gange om måneden.

Herved bliver det muligt for bygherre og entreprenør i højere grad at sikre, at betalingerne til enhver tid modsvarer stadet på det arbejde, der er udført i byggeriet.

Forsinkelse

Væsentlig er det også at bemærke, at der med forslaget til de nye AB-vilkår indføres en række bestemmelser, som giver parterne en meddelelsespligt. F.eks. bliver det nu en pligt for parterne, snarest muligt at give meddelelse om eventuelle ændringer vedrørende pris, tid og sikkerhed, som projektet giver anledning til, allerede i forbindelse med projektgennemgangen. Derudover bliver det en pligt for entreprenøren at meddele bygherren såfremt der bliver tale om forsinkelser og for ekstraarbejder skal entreprenøren anmode om betaling inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udført for at imødegå evt. uenigheder ved slutningen af byggeriet.

Ændringerne til AB92 er i høring og det ændrede regelsæt (AB18) forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2019.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt din lokale Ret&Råd-advokat idag. 

}