fængsel-jagtvåben

4 måneders fængsel for ulovlig opbevaring af jagtvåben

Ved skærpelsen af våbenloven i 2009 blev strafferammen for ulovlig besiddelse af skydevåben forhøjet væsentligt, og der blev indføjet en minimumsstraf på 1 års fængsel, i sager hvor der foreligger særlig skærpende omstændigheder.

Det er ikke klart, præcis hvilke omstændigheder der skal anses for ’særlig skærpende’, og forholdet har derfor givet anledning til en række principielle domme.

I den konkrete sag havde tiltalte opbevaret 2 jagtrifler på et loftsrum over en garage. Det var ikke klart, hvorvidt garagen kunne aflåses, men det krævede dog et væsentligt besvær at komme til loftsrummet.

Der blev ikke opbevaret ammunition sammen med riflerne. Tiltalte havde endvidere ikke jagttegn, hvilket dog ikke blev tillagt betydning i dommen.

Skærpede omstændigheder

Landsretten kom i sagen frem til, at der var tale om særligt skærpende omstændigheder, idet våbnene var umiddelbart tilgængelige, og idet våbnene ikke var indregistreret. Landsretten idømte på denne baggrund tiltalte fængsel i 1 år og 3 måneder.

Afgørelsen har smittet af på praksis ved landets øvrige domstole, som nu i et væsentligt antal sager fastsætter straffen til 4 måneders ubetinget fængsel for uforsvarlig opbevaring af våben.

Højesteret fandt i modsætning hertil, at omstændighederne efter en samlet vurdering ikke var særlig skærpende. Henset til den betydelige skærpelse af strafferammen, der var sket ved ændringen af våbenloven, fastsatte Højesteret straffen til 4 måneders ubetinget fængsel.

Praksis ændret på baggrund af afgørelse

Afgørelsen har smittet af på praksis ved landets øvrige domstole, som nu i et væsentligt antal sager fastsætter straffen til 4 måneders ubetinget fængsel for uforsvarlig opbevaring af våben.

Idet afgørelsen primært beror på den uforsvarlige opbevaring af våbnene, vil dommen have stor betydning for blandt andet landets jægere, som trods jagttegn og korrekt indregistrering af våben, må formodes at kunne ifalde samme straf, såfremt våbnene ikke opbevares forsvarligt, dvs. i våbenskab.