Forbud mod dobbeltstraf

EU- Domstolen præciserer forbuddet mod dobbeltstraf i artikel 50 i EU Charteret om de grundlæggende rettigheder i EU.


Den 26.2.2013 afsagde EU – Domstolen en vigtig dom om forståelsen af forbuddet om dobbeltstraf i EU – Charteret om grundlæggende rettigheder,artikel 50.

Europarådslande har ratificeret Den europæiske Menneskerettighedskonvention med tillægsprotokoller(EMRK).

Den europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg (EMD) sikrer i et klagesystem, der er subsidiært i forhold til de nationale myndigheder, at de påtagne menneskeretsforpligtelser overholdes.

Parallelt hermed har EU vedtaget et charter om grundlæggende rettigheder, som siden Lissabontraktatens vedtagelse, har været bindende for medlemsstaterne.

En af de grundlæggende rettigheder er forbuddet mod at blive dømt 2 gange for den samme lovovertrædelse, se EMRK protokol 7, art. 4, og artikel 50 i EU Charteret – ne bis in idem – ikke 2 gange for det samme.

EU-domstolen i Luxembourg kan præjudicielt forelægges spørgsmål af de nationale retter om fortolkningen og forståelsen af EU-retten.

En svensk domstol forespurgte således EU-Domstolen, om der kan indledes strafforfølgning for skattesvig mod en tiltalt, når sidstnævnte allerede er pålagt et skattetillæg for samme indgivelse af urigtige oplysninger.

Domstolen bemærkede, at skattetillæg og strafforfølgning for skattesvig på grund af urigtige oplysninger afgivet på momsområdet udgør gennemførelse af flere EU – retlige bestemmelser vedr. moms og beskyttelsen af Unionens finansielle interesser.

Derfor fandt Charteret og forbuddet i art. 50, jf. EMRK P 7, art.4, mod dobbelt straf anvendelse på den erhvervsdrivende tiltaltes skattesvigsforhold i 2004 og 2005.

Domstolen udtalte, at det først er, når skattetillægget har karakter af en strafferetlig sanktion, og når det er blevet endeligt i Charterets forstand, at forbuddet mod dobbeltstraf er til hinder for, at der indledes strafforfølgning mod den samme person for de samme handlinger.

Domstolen henviser til bl.a. Engell – kriterierne fra 1976, og fremhæver, at de nationale domstole må drage konsekvenser i tilfælde af konflikt mellem de nationale domstole og grundrettighederne, der er sikret ved EU Charteret.

EU Domstolen fremhæver, at EU-Retten ikke regulerer forholdet mellem EMRK og medlemsstaternes retsordener.

EU-Retten fastsætter heller ikke, hvilke konsekvenser den nationale ret skal drage i tilfælde af en konflikt mellem rettighederne efter EMRK og en konkret bestemmelse i national ret.

De nationale domstole skal sikre den fulde virkning af EU regler og om fornødent af egen drift undlade at anvende enhver modstående regel i national lovgivning – uden at domstolene behøver at anmode eller afvente ophævelse af denne ad lovgivningsvejen eller ved ethvert andet forfatningsmiddel.

Det gælder også en administrativ praksis.

Vil du som erhvervsdrivende vide mere om din konkrete og præcise retsstilling, skal du kontakte den erfarne og slagkraftige erhvervs- og procesadvokat Steen Petersen på stp@ret-raad.dk og mobil 21721782.

Se Steens profil  HER og hans artikler HER.

 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.