For lange sagsbehandlingstider hos det offentlige i strid med Menneskerettighedskonventionen

Det offentlige udsættes for stadig mere kritik, fordi borgernes og virksomhedernes sager ikke behandles og/eller afgøres inden for rimelig tid. Det er især et problem i de personfølsomme sager, f.eks. inden for familieret, socialret og strafferet, hvor ventetid er belastende og frustrerende, psykisk, fysisk og økonomisk. Problemet gælder ikke kun domstolenes restancer, men også råd og nævn, offentlige styrelser og ministerier.

Udover kravene i forvaltningsloven til effektiv og hurtig sagsbehandling følger det også af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) art 6, at alle typer sager skal afgøres inden for rimelig tid. EMRK blev en væsentlig del af dansk ret den 1.7.1992, og konventionen kan af private og virksomheder påberåbes både over for f.eks. kommuner, regioner, klagenævn og domstole, forudsat klager ikke selv er skyld i forsinkelserne.

Foreligger der en krænkelse af art 6, hæfter det offentlige på objektivt grundlag for kompensation ud fra EMRK art.

6, jf. art. 13 og 41.

I straffesager kan Staten således kompensere offeret for en menneskeretskrænkelse ved at udmåle en mildere straf, en betinget dom i stedet for en ubetinget dom, undlade udvisning eller fritage for betaling af sagsomkostninger.

Det offentlige kan ikke undskylde forsinkelser med ressourceproblemer, f.eks. p.g.a. den gennemførte rets – og politireform, nedskæringer i det offentlige m.m..

Anerkendes en dokumenteret krænkelse ikke uden forbehold af det offentlige, og betales der ikke passende erstatning til offeret for en sådan krænkelse i det danske retsvæsen, kan den forurettede gratis klage på dansk til Menneskerettighedsdomstolen (EMD) i Strasbourg senest 6 måneder efter endelig dansk dom.

Antages sagen til realitetsbedømmelser, er der også mulighed for at få retshjælp til at engagere advokat til at føre din sag på engelsk for EMD.

Det er vigtigt at fremhæve, at det først og fremmest er de danske offentlige myndigheder og styrelser incl. domstolene, der efter klagers påstand skal tage stilling til en klage over menneskeretskrænkelser og i så fald rette op på krænkelserne i det danske retssystem og betale fornøden kompensation.

Dermed undgås en ofte langvarig klagesag i Strasbourg. EMD i Strasbourg er derfor ikke en 3. eller 4. retsinstans, der kan behandle en dansk civil eller straffesag fra bunden af igen. Resultatet af den danske dom står ved magt også i Strasbourg. Derimod kan EMD gå ind og prøve mere detaljeret, om der er sket krænkelse af klagers menneskerettigheder under den danske rets – og myndighedssag.

Hvis en dansk myndighed ikke uforbeholdent har erkendt en menneskeretskrænkelser og betalt fornøden oprejsning – økonomisk eller ikke økonomisk – vil klager have mulighed for at få dobbelt erstatning: Dels den danske erstatning, dels den erstatning, som EMD når frem til.

Udnytter klager ikke alle sine appelmuligheder i Danmark, afvises en senere klage i Strasbourg allerede af den grund.

Hos Ret & Råd Glostrup beskæftiger jeg mig bl.a. med disse væsentlige problemer for private og virksomheder. Du kan ringe mig op og få et uforpligtende møde og et tilbud på, hvad det vil koste dig at antage mig som rådgiver og vejleder i din aktuelle danske sag.

Kontakt din Ret&Råd advokat, hvis du har spørgsmål til menneskerettigheder.

Denne artikel er skrevet af advokat Steen Petersen.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.