Erstatning for det offentliges arealreservationer og transportkorridorer – Hvorfor, hvordan, hvornår? Er alle myndighedsindgreb erstatningsfrie?

Mange ejendomsejerne berøres føleligt og intensivt af det offentliges anførte arealreservationer til senere anlæg af fx veje, jernbaner mv. Sådanne ikke tinglyste reservationer gælder i 10 år og kan forlænges i 10 år derefter og så videre.

Artiklen er oprindeligt bragt 12. november 2015

I nedenstående  notat beskriver professor Søren Mørup grænserne mellem erstatningsfri regulering og de facto ekspropriation med og uden erstatning ved transportkorridorer.

Jeg vil ikke af afvise, at en ejer – afhængig af sagens helt konkrete forhold og areal reservationens belastende, følelige samt intensive virkning og karakter kan rejse relevante spørgsmål om erstatning til berørte ejer for ejendommens væsentlige værditab og om kompensation for tort, svie og smerte, stress samt følelse af uretfærdighed at skulle leve i mange år i uvished om

1) Bliver reservationer ført ud i livet nogen sinde?

2) Er der købere til en ejendom omfattet af disse belastende reservationer, og vil købere presse prisen ned pga reservationer?

3) Risikerer ejer fx at skulle nedrive sit nybyggede hus, opført i tillid til myndighedernes tidligere byggetilladelser, hvor reservationer var oplyst ikke at ville ramme ejers nye hus?

4) Vil ejendom blive eksproprieret ved realisation af transportkorridorerne?

5) Hvis ja, hvad og hvor meget får jeg så  i erstatning?

6) Krænkes mine ejendomsrettigheder ikke efter den europæiske Menneskeretskonvention( EMRK) artikel 6,8,13 og artikel 1 i tillægsprotokol 1- selvom reservation antages at være erstatningsfri offentlig regulering?

7) Hvis ja, hvad udgør ejers erstatning for værditab og tort og følelse af uretfærdighed?

8) Hvem kan ejer anlægge retssag mod?

9) Hvor mange år skal jeg som ejer  vente på myndigheders endelige beslutninger, så jeg får endelig vished om, hvornår og hvordan min konkrete ejendom berøres af anlagte veje og jernbaner?

10) Mister/forringes min ejendom sin værdi som pantesikkerhed for de banklån og realkreditlån, jeg optog for fx 15-20 år siden?

11) Risikerer jeg ringere kreditværdighed, hvis ejendomspriser falder  markant i korridorzonerne.

12) Er jeg stavnsbundet til min ejendom, til jeg dør?

13) Kan jeg stadig opnå fuld belåning som før reservationer og transportkorridorer blev meldt ud af det offentlige?

14) Risikerer jeg, at en arealreservationsramt ejendom ikke kan indfri al pantegæld ved salg, så ejer hæfter personligt for udækket gæld?

Disse og andre relevante spørgsmål kan du søge rådgivning om hos den erfarne miljø- og procesadvokat (H) Steen Petersen mod aftalt honorar.

Jo flere ejere, der går sammen om fælles advokat, jo bedre retstilling over for det offentliges og jo billigere bliver udgifter for alle.

Ved anlæg af retssag kan advokaten søge retshjælp via ejernes husforsikringer, hvor der i første række kan opnås max 5 x 125.000 – 200.000 kr. til dækning af egen advokat, retsafgifter til syn og skøn og retssag samt evt udgifter til modparter.

Hver ejer har en selvrisiko på 10 % af retssagens udgifter, minimum 2.500 kr.

Undertiden er hver ejers sag så konkret, at retshjælp kan bevilges med maximum pr ejer udover 5 ejere.

Fri proces kan også søges afhængig af husstandens årlige indkomst 2 år  tilbage fra ansøgningstidspunktet. Søges fx i dag om retshjælp/fri proces, skal jeg bruge ejeres 2013 skatteårsopgørelser med oplysning om antal hjemmeboende børn under 18 år.

Ring til mig på 2172 1782 eller mail:  stp@ret-raad.dk og få tilbud på, hvad min rådgivning koster, og hvordan jeg konkret kan hjælpe dig.

Se Steens profil HER.


Læs dokumentet “Borgernes retssikkerhed – beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer” HER.  

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.