Amagerbank under konkurs – Dom om erstatningsansvar

Den 26. juni 2019 faldt der i Østre Landsret dom i sagen om Amagerbanks konkurs, og erstatningsansvar for tidligere direktion og bestyrelse, hvor den tidligere ledelse blev idømt at betale erstatning. I denne artikel kan du læse mere om dommen, samt om bestyrelses- og direktionsansvar i pengeinstitutter.

Østre Landsret dømte den 26. juni 2019 8 medlemmer af Amagerbankens tidligere ledelse til at betale erstatning på 366.000.000 kr. inkl. renter og sagsomkostninger til FS III A/S.

Dommen er bemærkelsesværdig, bl.a. fordi Byretten havde frifundet alle ledelsesmedlemmer for samlede krav på over 1 mia. kr.

FS III A/S ankede frifindelsen og skar ankesagen mere præcist til i form af et nedsat krav på 385 mio. kr. på konkret storkundeengagement.

I det jeg henviser til min udførlige artikel om dommen i PDF her, kan følgende 9 retningslinjer udledes af dommen, som p.t. nogle af de sagsøgte har søgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til om muligt at anke landsretsdommen til Højesteret:

1. Ledelsesansvaret i et børsnoteret pengeinstitut er ikke et skærpet ansvar, men et almindeligt culpaansvar.
Ansvaret er individuelt. Et skærpet ansvar ville givet også gøre det vanskeligt at finde egnede kandidater til direktion og bestyrelse i fremtiden.

2. Ansvaret for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er det samme som for den øvrige bestyrelse.
Dog kan ansvaret lempes og bortfalde ved navnlig ringe udvist uagtsomhed og pga disse medlemmers dobbeltrolle som ansatte og medlemmer af ledelsen. I dommen bortfaldt disse medlemmers ansvar således.

3. Ledelsens forretningsmæssige skøn skal domstolene være forsigtige med at tilsidesætte.
Det er også kendt som ”the business judgment rule”. Dette medmindre skønnet hviler på banken uvedkommende interesser og usaglige hensyn samt utilstrækkelig vurdering af kunders bonitet og betalingsevne.

4. Det er legitimt at bevilge flere lån til nødlidende kunder, for at begrænse bankens tab.
Dog på et oplyst, forsvarligt, sagligt og tilstrækkeligt grundlag.

5. Finanstilsynets påbud og tilsynsbesøg fritager ikke ledelsen for deres erstatningsansvar og diligenspligt.
Det er kun ledelsen, der driver en bank – hverken Finanstilsyn eller revisor.

6. Det samme gælder kritik fra bankens interne og eksterne revision.
Disse væsentlige kontrolorganer i en banks kontrolhieraki udgør ikke en del af bankledelsen.

7. Overtrædelser af relevant lovgivning er ikke automatisk ensbetydende med et erstatningsansvar.

8. En fratrådt meddirektør kan blive ansvarlig for utilstrækkelige beslutninger truffet i hans funktionsperiode, når de økonomiske konsekvenser først viser sig efter hans fratræden.

9. Dommen ligger på linje med Højesterets dom den 15.1.2019 i Capinordic-sagen.

Højesteret frifandt den 22.6.2020 de tidligere ledelsesmedlemmer i EIK Bank for erstatningsansvar for deres bevillinger i 2 storkunders låneengagementer og henviste bl.a. til dommen i UfR 2019.1907 H.

Højesteret fremhæver atter, at ansvaret skal bedømmes ud fra de konkrete oplysninger, der forelå for bestyrelse og direktion på de konkrete bevillingstidspunkter.

Finansiel Stabilitet havde for Højesteret frafaldet sit synspunkt om, at EIK Bank generelt ikke havde været drevet forsvarligt, et synspunkt, som fx blev underkendt i Capinordic banksagen.

Ledelsesansvaret er derfor fortsat  et almindeligt skyldansvar.

Domstolene skal også  fortsat være forsigtige med at underkende en bankledelses forretningsmæssige skøn, når dette skøn hviler på saglige og dokumenteres oplysninger på de respektive bevillingstidspunkter.

Se Højesterets dom her

Se Steen Petersens artikel om Capinordic Bank her.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Steen Petersen. Læs flere af Steens artikler her. Steen afholder desuden kurser om erstatningsansvaret for direktion, bestyrelse og revision.

Brug for hjælp? Find din lokale Ret&Råd advokat på vores hjemmeside, eller læs mere om virksomhedsrådgivning.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.