Afleveringsforretningen – en hjørnesten i Entrepriseretten

Mange entreprenører og bygherrer kender ikke reglerne der er tilknyttet en afleveringsforretning. En korrekt gennemført aflevering ofte ved en afleveringsforretning kan medføre betydelige fordele for både entreprenør og bygherre. Nærværende artikel vil nærmere beskrive nogle af de synsvinkler henholdsvis bygherre og entreprenør skal have i forhold til afleveringsforretningen.

Afleveringsforretningen er et helt centralt element i enhver entreprise. På trods af dette, sker det ganske ofte, at der enten ikke gennemføres en afleveringsforretning eller at afleveringsforretningen gennemføres på et fejlagtigt grundlag. Dette kan have ganske vidtrækkende konsekvenser for begge parter.

Reglerne om afleveringsforretning inden for bygge- og anlægsbranchen tager sit naturlige udgangspunkt i AB 18. AB 18 er som udgangspunkt det mest anvendte regelsæt i forbindelse med entrepriser. AB 18 kan med fordel aftales mellem parterne således man med sikkerhed kender til de juridiske konsekvenser. Har parterne derimod ikke vedtaget direkte anvendelse af AB 18, vil principperne bag loven – her reglerne om afleveringsforretning – ganske ofte blive lagt til grund alligevel. Det er derfor afgørende at man henholdsvis som entreprenør og som bygherre kender sine rettigheder og forpligtigelser.

Afleveringsforretningens afholdelse:

AB 18 indeholder klare regler for hvorledes en afleveringsforretning afholdes og regler for fremgangsmåden ved indkaldelse. Umiddelbart når entreprenøren anser at entreprisen er færdig, skal han afgive en såkaldt færdigmelding til bygherren, skriftligt. Færdigmeldingen har den konsekvens at den starter en 10 dages frist for bygherren til at indkalde til en egentlig afleveringsforretning. Inden for de 10 dage efter afgivelsen af færdigmeldingen er det bygherren, der selvstændigt skal anmode om afleveringsforretningen. Det bemærkes for god ordens skyld, at der regnes i arbejdsdage med hensyn til 10 dages fristen.

Der skal også indkaldes og afholdes afleveringsforretning for arbejder, der efter aftale mellem parterne er udskudt til senere aflevering.

Arbejdet kan som udgangspunkt ikke færdigmeldes, hvis det lider af væsentlige mangler, men bygherren er nødt til at indkalde og afholde afleveringsforretning for at kunne konstatere dette forhold.

Som bygherre er det vigtigt at man er opmærksom på 10 dages fristen og sørger for indkaldelse til afleveringsforretningen. Det kan have ganske betydende konsekvenser at man undlader at indkalde og afholde en afleveringsforretning. Glemmer eller undlader bygherren at indkalde til en afleveringsforretning inden for fristen, anses entreprisen for at være afleveret.

Konsekvenser af aflevering:

En aflevering har væsentlig betydning for flere elementer i entreprisen. Afleveringsdagen er tidspunktet, hvor risikoen overgår fra entreprenøren til bygherre. Dette kan have betydning for tegning af forsikringer m.m. Herudover overgår risikoen for andre hændelige skader.

Det essentielle for en entreprenør er, at risikoen for arbejdet og hermed vedligeholdelsespligten bortfalder. Mange entreprenører er derfor interesseret i at få afleveret en entreprise så hurtigt det kan lade sig gøre. En bygherre er forpligtiget til at modtage arbejdet såfremt der ikke er væsentlige mangler ved det udførte.

Vurderingen af om der forligger væsentlige mangler foretages under afleveringsforretningen. Parterne gennemgår sammen entreprisen og noterer manglerne på et såkaldt afleveringsdokument. Dette underskrives af begge parter efter gennemgangen. Herefter har entreprenøren ret og pligt til at udbedre de påberåbte og påviste mangler.

Vurderingen af om der forligger væsentlige mangler foretages under afleveringsforretningen. Parterne gennemgår sammen entreprisen og noterer manglerne på et såkaldt afleveringsdokument. Dette underskrives af begge parter efter gennemgangen. Herefter har entreprenøren ret og pligt til at udbedre de påberåbte og påviste mangler.

For bygherren er det vigtigt at få afholdt afleveringsforretningen og på denne måde få dokumentation for reklamation af mangler i form af afleveringsdokumentet. En bygherre kan risikere at miste sin reklamationsret for visse mangler, hvis der ikke inden rimelig tid reklameres. Det kan derfor anbefales at man anvender professionel hjælp i forbindelse med en afleveringsforretning, således alle mangler fremgår af afleveringsdokumentet. Er manglerne derimod skjulte skal man blot reklamere når manglerne bliver bekendt for bygherren.

Der skal ved afleveringsforretningen laves en afleveringsprotokol af bygherren. Deri skrives fundne mangler og andre forhold som bygherren har bemærket og entreprenørens bemærkninger, aftaler af en hver slags mv. Det en protokol over afleveringsforretningen og ikke gyldighedsbetingelse. Føres der ikke en protokol, er arbejderne afleveret, men bygherren har svært ved at bevise det aftalte, de fundne mangler mv.

Afleveringen fastsætter datoen for beregning af frister i forhold til 1 – og 5 års gennemgangen herunder endelig bortfald af mangelsansvaret efter 5 år. Som oftest har en entreprenør tillige stillet en garanti som sikkerhed for udførelsen af entreprisen. Afleveringsdatoen er betydende for hvornår den pågældende garanti nedskrives og udbetales til entreprenøren.

Afholdes der ikke en afleveringsforretning, men tages det opførte i brug af bygherren, vil en ibrugtagning statuere en aflevering. Opstår der tvivl er det entreprenørens bevisbyrde at dokumentere at entreprisen er taget i brug. Det kan derfor anbefales at man som entreprenør sender en skriftlig meddelelse om, at man anser det ibrugtagne for afleveret.

Anbefaling:

Det kan anbefales at man i forbindelse med en aflevering af en entreprise retter henvendelse til fagfolk for at få hjælp og vejledning til at gennemføre denne. Med fagfolk menes der såvel advokat som eventuelle byggesagkyndige, der kan være behjælpelige med en professionel håndtering under selve forretningen. Undlader man afleveringsforretningen og er man usikker på reglerne kan det medføre betydelige konsekvenser som anført i artiklen. Har du spørgsmål indenfor entrepriseretten er du velkommen til at kontakte Claus Rehl ved Ret&Råd Advokater Greve.

Du kan finde din lokale Ret&Råd advokat, eller læse mere om Entrepriseret eller Virksomhedsrådgivning.

Artiklen er oprindeligt bragt den 25. oktober 2007.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.